tarih bölümü 2.ö ders içerikleri - Ordu Üniversitesi Fen

advertisement
ORDU ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ LİSANS (İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS MUHTEVALARI
1. Sınıf 1. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 101 Osmanlı Paleografyası
404
Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı, metinler
üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları
GTAR 103 Genel Türk Tarihi I
404
Türklerin ana yurdu, Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürkler, Batı Hunları, Akhunlar. Uygurlar,
Orta Asya Türk Kültür ve Medeniyeti.
GTAR 105 Eskiçağ Tarihi
404
Tarihten Önceki devirler, eski Doğu Medeniyet alanları: Mezopotamya Tarihi (Sümerler,
Asurlular, Babil İmparatorluğu, Kassitler, Gutiler), Medler, Persler, Eskiçağ Anadolu Tarihi:
Anadolu’nun tarih öncesi, Hattiler, Hititler, Hitit Medeniyeti, Eskiçağ’da Suriye, Filistin ve Mısır Tarihi
ve Medeniyeti, Eskiçağ’da Ege ve Medeniyeti.
GTAR 107 İslam Tarihi
303
İslamiyetin Doğuşu, Dört Halife, Emeviler, Abbasiler Fatımi, Memluk devirleri siyasi tarihi
GTBT 101 Bilgisayar Teknolojisi I
122
Bilgisayar kullanımı teknik ve yönetimi
1. Sınıf 2. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 102 Osmanlı Paleografyası II
404
Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça kelimelerin imlaları. Osmanlıca matbu metinler üzerinde
okuma çalışmaları.
GTAR 104 Genel Türk Tarihi II
303
Avarlar, Peçenek, Uz ve Kumanlar, Bulgarlar, Oğuzlar, Sabarlar, Hazarlar
GTAR 106 Tarih Metodolojisi
404
Tarihin anlamı ve konusu, tarih telakkileri, Tarihin faydalandığı ilimler ve tarih
araştırmalarında izlenecek metot. Tarih kaynakları (Arşiv malzemesi, şecereler, salnameler,
vekayinameler, biyografiler, hatıralar, seyahatnameler, süreli yayınlar) kaynak tenkidi; iç ve dış tenkit
GTAR 108 Büyük Selçuklu Tarihi
404
Büyük Selçuklular ile Suriye, Irak ve Kirman Selçuklu Devletleri siyasi tarihlerinin incelenmesi.
GTBT 102 Bilgisayar Teknolojisi II
122
Bilgisayar programları ve kullanımı üzerinde durulacaktır.
2. Sınıf 1. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 201 Osmanlı Tarih Metinleri I
404
Osmanlı Tarihi metinleri üzerinde okuma ve anlama çalışmaları (Arapça ve Farsça kelimeleri
tanıma ve öğrenme)
GTAR 203 Osmanlı Tarihi I
404
Osmanlı Devleti’nin kuruluş öncesi Anadolu: Kayılar, Ertuğrul Gazi, Kuruluş Devri: Osman Bey,
Orhan Bey, I. Murad, I. Bayezid, Fetret Devri, I. Mehmed, II. Murad devri olayları.
GTAR 205 İlk Müsl. Türk Dev. Tar
202
Türklerin İslamiyeti benimsemelerini sağlayan faktörlerin incelenmesi. İlk Müslüman
Türk Devletlerinin (Tolunoğulları, İhşidiler, Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar) askeri,
siyasi, sosyal ve kültürel tarihleri.
GTAR 207 Cumhuriyet Tarihi I
202
Brest-Litovsk’dan Mondros mütarekesine kadar: Brest-Litovsk konferansı ve barışı, Trabzon
ve batum konferansları, Kafkasya’da durum, Türk ileri harekatı, 1918’de cephe durumları.
GTAR 209 Ortaçağ Avrupa Tarihi
303
Roma İmparatorluğu'nun dağılma süreci. Hıristiyanlığın doğuşu,yayılması ve Roma' da
sağlamlaşması; Kavimler göçü sonucu kurulan Cermen devletleri; Frank devleti; Avrupa tarihinin
kuzey, doğu ve güney-doğu kenar konuları (Norman,Slav ve Bizans çevreleri); Yüksek Ortaçağın iki
evrensel çatısı (Kutsal Roma-Alman İmparatorluk tacı ile Kilise) ve bu iki gücün çatışması; Haçlı
seferleri; Geç ortaçağda şehirlerin siyasal güçlerinin artışı, feodal düzenin çözülmesi ve territoryal
devlet aşaması üzerinden oluşmaya başlayan ulusal krallıklar.
GTAR215 Yeniçağda Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
202
Osmanlı Devleti’nin iktisâdî yapısının kaynakları. Yeniçağda Anadolu’nun tarihî coğrafyası ve
iktisâdî yapısı, Osmanlı iktisadının temelleri.
Seçmeli
GTAR 221 Arapça I
202
202
Arap alfabesi harfler, okuma kaideleri ve yazı, şahıslar şahıs zamirleri, isimler, tekil ve
çoğullar, müzekker, müennes, çoğullar, metin çalışmaları
GTAR 223 Farsça I
202
Alfabe, isim, fiiller, ihbar kipi çekimleri, ihtimal istek kipi, metin üzerinde çalışmalar.
GRUS 225 Rusça I
202
Kril alfabesi, okuma ve yazma, temel dil bilgisi kuralları
2. Sınıf 2. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 202 Osmanlı Tarih Metinleri II
404
Osmanlı Tarihi metinleri üzerinde okuma ve anlama çalışmaları (XVIII ve XIX. Yüzyıl tarihi
metinleri üzerinde çalışmalar)
GTAR 204 Osmanlı Tarihi II
404
II. Mehmed(Fatih), II. Bayezid ve I. Selim, Kanunî Süleyman devri siyasi olayları
GTAR 206 Moğol Tarihi
202
Moğol kavimleri. Moğol İmparatorluğu’nun ortaya çıkışı, parçalanışı ve Altınordu, Çağatay,
İlhanlı, Kubilay...Hanlıklar bunların siyasi tarihleri ve dünya tarihine etkileri.
GTAR 208 Cumhuriyet Tarihi II
202
Mondros Mütarekesi, Mütarekenin uygulanması. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri. Mütareke
karşısında Osmanlı hükümetleri. Meclis-i Mebusan’dan TBMM’ye kadar Kongreler.
GTAR 210 Selçuklu Medeniyeti Tar
202
Selçuklularda ordu ve devlet teşkilatı, hukuki yapı, iktisadi ve sosyal hayat, dil, edebiyat, ilim
ve sanatın incelenmesi. İlgili müesseselerin kuruluşları, gelişmeleri ve faaliyetlerinin tahlil edilmesi.
GTAR 216 Yeniçağda Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
202
Osmanlılarda sosyal yapı, tahrir işlemi, tahrir defterleri ve bunların önemi, Osmanlının mali
teşkilatı, bütçeler, devletin gelirleri ve giderleri vs.
Seçmeli
GTAR 222 Arapça II
202
202
İsim tamlaması, işaret zamirleri ve şahıslara göre kullanışları
GTAR 224 Farsça II
202
İsim tamlaması ve çeşitleri, zamirler, Farşça’dan Türkçe’ye çeviri.
GTAR 226 Rusça II
202
Rusça Metinler Üzerinde İncelemeler, Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe metin çevirisi, anlatım
3. Sınıf 1. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 301 Osmanlı Medeniyeti Tar I
202
Osmanlı Devleti merkez teşkilatı, Saray, Divan, ordu ve devlet teşkilatı, sosyal, kültürel ve
sanat hayatı ve ilmi gelişmelerin incelenmesi. İlgili müesseselerin kuruluşları, gelişmeleri ve
faaliyetleri.
GTAR 303 Osmanlı Tarihi III
404
II. Selim ve III. Murad Devirleri, Osmanlı-Avusturya-İran Savaşları, Osmanlı iç bünyesinde
değişimler: celali İsyanları
GTAR 305 Türkiye Selçukluları Tar
303
Anadolu'nun Türkler tarafından fütuhat alanı olarak seçilmesinin sebepleri ile ilk Türk
akınlarının ve kolonizasyon hareketlerinin incelenmesi. Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi.
GTAR 307 Cumhuriyet Tarihi III
202
TBMM’nin açılışından Mudanya antlaşmasına kadar: I: ve II. İnönü Savaşları, Londra
Konferansı, Moskova Antlaşması, Ankara Antlaşması, Kütahya-Eşkişehir Muharebeleri, akarya ve
Başkumandanlık meydan Muharebeleri.
GTAR 309 Tarih Öğretimi ve Yazımı I
021
Tarih öğretimi ve yazımının önemi; bir araştırmada konu tespiti ve sınırlandırılması, konuya
ait bibliyografyanın ve arşiv malzemesinin tespiti, temini ve fişlenmesi.
GTAR 311 Çağdaş Türk Dünyası Tar I
303
Doğu Türkistan, Balkanlar, Suriye, Irak, İran’daki Türkler, Siyasî tarihleri ve günümüzdeki
durumları, Azerbaycan Türkleri tarihi.
GTAR 313 Yeni Çağ Avrupa Tarihi
404
Avrupada güçlü monarşilerin ortayaya çıkışı, coğrafi keşifler, Rönasans ve Reform hareketleri,
Merkantalizm, Fransız İhtilali, Alman ve İtalyan birliği ve bu gelişmelerin dünyanın siyasi, iktisadi ve
sosyal hayatındaki tesirleri.Yeni Çağ Avrupa tarihi, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform, 15-18.
yüzyıllar arasında Avrupa`da meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik evrimi; milli devletlerin
oluşumu; din savaşları vs.
Seçmeli
GTAR 321 Kafkas Tarihi
202
202
Kafkasya, jeopolitiği, Tarih boyunca Kafkasya; Sovyet Öncesi ve Sonrası Türkler, Gürcüler ve
Ermeniler
GTAR 323 Ortadoğu Tarihi
202
Ortadoğu’nun jeopolitiği, XX. Yüzyıl’da Ortadoğu Tarihi ve Süper Güçlerin Ortadoğu
politikaları
GTAR 325 Osmanlı Diplomatikası I
202
Diplomatika Bilimi, tanımı, gelişimi, Osmanlı diplomatikası oluşumu ve kaynakları, Yazı,
çeşitleri ve yazı malzemeleri.
GTAR 327 Farsça III
202
Çeviride dikkat edilmesi gereken hususlar. Tarihi metinleri çeviri tekniği üzerine açıklayıcı
bilgiler, okunan metinler üzerinde genel inceleme.
GTAR 329 Rusça III
202
Rusçadan Türkçe’ye tarihî bir metnin çevrilmesinde dikkat edilecek hususlar. Çeviri tekniği
üzerine açıklayıcı bilgiler. Okunan metinler üzerinde genel inceleme.
GTAR 313 Felsefe Tarihi I 2 0 2
Felsefenin tarih içerisindeki seyrinin genel olarak tanımı.
3. Sınıf 2. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 302 Osmanlı Medeniyeti Tar II
202
Osmanlı Devleti taşra teşkilatı, hukuki ve iktisadi yapının incelenmesi. Bu alandaki
gelişmelerin tahlili.
GTAR 304 Osmanlı Tarihi IV
404
XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi
GTAR 306 Cumhuriyet Tarihi IV
202
Mudanya Antlaşması’ndan Cumhuriyet’in İlanına kadar olan gelişmeler. Cumhuriyetin ilanı.
Cumhuriyet dönemindeki siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler.
GTAR 308 Tarih Öğretimi ve Yazımı II 0 2 1
Bilgi fişlerinin tasnifi, plan ve çalışmanın kaleme alınışında takip edilecek metot ve yazım
kuralları. Bir ilmi eserin tanıtımı ve tenkidi
GTAR 310 Çağdaş Türk Dünyası Tar II 3 0 3
Sovyetlerin Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Türk devletleri, Kırgızistan, Kazakistan,
Özbekistan, Türkmenistan tarihi.
GTAR 312 Yakınçağ Avrupa Tarihi
404
Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı, XIX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
GTAR 314 Anadolu Beylikleri
303
Selçuklu sonrası Ön Asya coğrafyasında ve Anadolu Selçuklu Devleti öncesi Anadolu’da ortaya
çıkan Atabeylikler ve beyliklerin siyasi tarihi.
Seçmeli
GTAR 322 Balkan Tarihi
202
202
Balkanların Jeopolitiği, Balkan Milletleri ve Devletleri XX. Yüzyılda Balkan Devletleri Tarihi
GTAR 324 Uzakdoğu Tarihi
202
Uzak Doğu Medeniyetleri, Çin ve Hint medeniyetleri ve Devletleri Tarihi
GTAR 326 Osmanlı Diplomatikası II
202
Osmanlı vesikalarının tasnifi, Merkez Teşkilatı Belgeleri, Padişaha Ait Belgeler, Ferman, Berat,
Hatt-ı Hümayun, İrade tanım ve örnek metinler
GTAR 328Farsça IV
202
İleri Farsça ve metin incelemesi, Farsça metin türleri ve karşılaştırılması, dönemlerine göre
tarihî metinlerin incelenmesi.
GTAR 330 Rusçca IV
202
İleri Rusça, Rusça belge türlerin tahlili ve karşılaştırılması, dönemlerine göre belge çeşitleri.
GTAR 314 Felsefe Tarihi II 2 0 2
Önemli filozofların hayatları ve kavramları hakkında bilgi edinme ve felsefî düşüncenin
benimsetilmesi.
4. Sınıf 1. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 419 Yakınçağda Osmanlı Sosyal ve Ekonomik T.I 2 0 2
Yakınçağda Osmanlı Devleti’nde konar-göçerler, köylü ve şehirli unsurlar, bunların hukukî,
sosyal statüleri ve ekonomik durumları.
GTAR 403 Osmanlı Tarihi V
404
XVIII Yüzyıldan Tanzimat’a kadar Osmanlı Siyasî Tarihi
GTAR 405 Türk Yenileşme ve Fikir H. Tar I
202
18. yüzyıldan itibaren gerçekleştirilen Osmanlı reformlarının sebep ve sonuçları
ışığında incelenmesi ve batılılaşma süreci ile birlikte ortaya çıkan fikir hareketlerinin tahlil
edilmesi.Osmanlı Devleti’nde XVII ve XVIII. Yüzyıllarda gelişen yenileşme ve fikir
hareketleri ile bunların devlet ve toplum üzerindeki tesirleri
GTAR 407 Cumhuriyet Tarihi V
202
Türkiye Cumhuriyetinin günümüze kadar siyasal tarihi. Çok partili hayata geçiş ve siyasal
yaşam.
GTAR 409 Tarih Öğretimi ve Yazımı III 1 2 2
Öğrencilerin seçecekleri bir konuyu ilmî esaslara göre araştırmaları ve hazırladıkları
seminerlerin sunumu.
GTAR 411 Genel Türk Tarihi Kay.
202
Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları (Anıtlar, Kitabeler, Seyahatnameler diğer yazılı ve sözlü
kaynaklar)
GTAR 413 Türk Kültür Tarihi I
202
Türklerin menşei, Bozkır kültürü, Türkler’de sosyal yapı ve Türk İli’nde Teşkilat, Din, iktisadi
Hayat, edebi kültür ve sanat, düşünce ve ahlak.
Seçmeli
202
GTAR 421 XX. Yüzyıl Dünya Tar. I
202
XX yüzyıla girerken Dünya güç dengeleri, I. Dünya Savaşı ve Sonrası ve II. Dünya Savaşına
kadar dünya tarihi.
GTAR 423 Osmanlı Diplomatikası III
202
Osmanlı Merkez Teşkilatı Belgeleri, Sadaret ve diğer teşkilat belgeleri (telhis, Tezkere
pençe, buyruldu, tapu defteri…),tanım ve örneklerin incelenmesi.
GTAR 425 Türk Sanat Tarihi I
202
İslam öncesi Türk Sanatı, anıt ve mezarlar, Ortaçağ Türk Mimarisi, Türk Maden Sanatı, halı,
kilim, konar-göçer yaşama ait ev araç-gereçleri, at koşum takımları, silah ve zırhlar
GTAR 427 Tarih Felsefesi I 2 0 2
Tarih kuramları hakkında temel bilgiler. Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağda tarih kuramları ve
kuramcıları.
4. Sınıf 2. Yarıyıl Ders Muhtevaları
GTAR 420 Yakınçağda Osmanlı Sosyal ve Ekonomik TII 2 0 2
Yakınçağda Osmanlı üretim sistemi, iktisadî faaliyetler, Osmanlı vergi düzeni
GTAR 404 Osmanlı Tarihi VI
404
Tanzimat’tan Yıkılışa kadar Osmanlı Siyasî Tarihi
GTAR 406 Türk Yenileşme ve Fikir H. Tar II2 0 2
XIX Yüzyılda Osmanlı devlet ve toplum hayatına etki eden yenileşme ve fikir hareketleri.
GTAR 408 Cumhuriyet Tarihi VI
202
Türkiye’nin İktisadi, fikri tarihi. Eğitim, kültür ve sanat, Mimarlık ve Sanat tarihi.
GTAR 410 Tarih Öğretimi ve Yazımı IV 1 2 2
Öğrencilerin ilmî esaslara göre araştırıp hazırladıkları seminerleri sınıfa takdim etmeleri ve
çalışmaların değerlendirilmesi
GTAR 412 Ortaçağ Türk Tarihi Kay.
202
İslamiyetin kabulünden itibaren Genel İslam kaynakları. Selçuklu kaynakları (Arap, fars, Latin
ve Bizans kaynakları).
GTAR 414 Türk Kültür Tarihi II
202
İslam-Türk çevresinde Türk Kültürü, hükümranlık, Teşkilat, Halk ve toprak, Dini hayat, Felsefe
ve ilim, edebiyat, Güzel sanatlar ve İmar faaliyetleri.
Seçmeli
GTAR 422 XX. Yüzyıl Dünya Tar. II
202
202
II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dünya Tarihi, Yeni Dengeler ve Soğuk Savaş Dönemi.
GTAR 424 Osmanlı Diplomatikası IV
202
Osmanlı Taşra Teşkilatı Belgeleri (Kadı Sicilleri, arzuhal, tapu…) ve bu belgelerin
örneklerinin incelenmesi.
GTAR 426 Türk Sanat Tarihi II
202
Osmanlı mimarisi, el sanatları, minyatür, resim, Türk konut mimarisi, Türk sanatında
batılılaşma, çağdaş Türk sanatı
GTAR 428 Tarih Felsefesi II 2 0 2
19 ve 20. Yüzyıllarda tarih felsefesinin gelişimi. Bu yüzyıllardaki tarih kuramları ve
kuramcıları.
Download