Ders Kodu - Türk İslam Arkeolojisi Bölümü

advertisement
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ISO 9001:2008
DERS TANITIM FORMU
Ders Kodu
TIAR 101
Dersin Adı (Türkçe/İngilizce)
Uygarlık Tarihi
Dersin süresi
3 saat
Teorik Ders Saati
3 saat
Pratik Ders Saati
-
Uygulama Ders Saati
-
ECTS
4
Ulusal Kredisi
3
Yıl / Yarıyıl
1.yıl/ 1.yarıyıl
Ders Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Bölümü
Türk-İslam Arkeolojisi
Ön Koşul
Yok
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Şekli
Yüz yüze
Staj Durumu
-
Koordinatör Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. H. Saim PARLADIR
Dersi Veren Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. H. Saim PARLADIR
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dok. No: FR/72/07
İlk Yayın Tar.: 25.12.2013
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa: 1 / 4
Bu dersin ana amacı, tarihsel olayları sosyal bilimsel bir
bağlamda düşünsel süreçlerle maddi süreçleri diyalektik ilişki
içinde ele alarak açıklamak, gündelik yaşamda doğal unsurlar
gibi ele alınan kurum ve yapıların insanın toplumsallığı ve tarihi
tarafından belirlendiğini vurgulamaktır.
1) Günümüz dinsel – siyasal – toplumsal yapılanmalarını daha iyi
anlamak ve çözümlenebilmesi bu kurumların oluşum aşamalarına
odaklanmayı gerektirir. Bu dersin amaçlarından biri de
öğrencilere bu bilgileri kazandırmaktır.
2) Öğrencilerin evrim, evrim teorisi ve biyolojik ve toplumsal
evrim hakkında bilgilendirilmesi.
3) Güncel yaşamda karşılaşılan toplumsal kurumların
kendiliğinden oluşmadığı, toplumsal yaşamın zorunluluklarının,
tarihin ürünü olduklarını dolayısıyla yapay olgular oldukları
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
DERS TANITIM FORMU
ISO 9001:2008
Dok. No: FR/72/07
İlk Yayın Tar.: 25.12.2013
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa: 2 / 4
bilincini kazandırmak.
4) Uygarlığın gelişiminde maddi ve düşünsel süreçlerin
birbirleriyle diyalektik bir ilişki içinde ortaya çıktıklarını bilimsel
olarak öğrencilere göstermek.
5) Ders konularıyla ilgili olarak sosyal antropoloji, biyolojik ve
sosyal antropoloji alanlarındaki teorik gelişmelerden öğrencileri
haberdar
Ders, tarih öncesi dönemden modern döneme değin uygarlığın
ortaya çıkış, gelişme ve evrimini, uygarlık tarihi boyunca maddi
unsurlarla sanat, din vb. gibi soyut unsurlar arasındaki karşılıklı
etkileşimi ele almaktadır.
Dersin İçeriği
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta
1
2
Detaylı İçerik
Evrimin temel kavramları: İnorganik evrim, organik evrim ve toplumsal evrim
hakkında bilgilendirme.
Eski toplumun temel niteliklerini anlamak anahtar konumda bulunan göçebe
yabanıl toplum kültürüne ilişkin bilgi aktarımı.
3
Sözlü kültür-bilinçle yazılı kültür-bilinç arasındaki farklılıklar
4
Paleolitik’ten Neolitik’e geçişte meydana gelen teknolojik değişiklikler; Neolitik
dönemde ortaya çıkan tarım ve ilk yerleşmeler, ilk ideolojik yapılanmalar.
Neolitik dönemde tarım ve hayvancılığın gelişmesi
5
Neolitik dönemde dinsel ve ideolojik yapılanmaların etkileşimi
6
Maden çağlarına geçiş ve Mezopotamya’da görülen kentler ve kent
konfederasyonları.
7
Mezopotamya’da ortaya çıkan ilk kültürler ve imparatorlukların ortak nitelikleri.
8
Ara sınav
9
Sümer, Asur, Babil, Akat, Kalde, Mısır ve İbrani kültürlerinin ortaya çıkışı ve
Mezopotamya din – devlet geleneğinin temel nitelikleri.
10
Eksenel çağın başlangıcı: İbrani siyasal birliği ve tek tanrıcı dinsel paradigmanın
ortaya çıkışı, Antik Yunan medeniyetinin oluşumu ve felsefenin ortaya çıkışı.
Antik Yunan medeniyetinin devamı niteliğinde Helenistik kültür ve meydana
gelen toplumsal gelişmeler.
11
13
Roma, siyasal, dinsel ve kültürel nitelikleri, Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, Barbar
istilaları ve yıkılışı.
Germen istilası ve ortaçağın kurumsal yapısının oluşması: Ortaçağ
14
Rönesans ve Reform hareketleri, burjuvazinin ortaya çıkışı.
15
Final Sınavı
12
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Dok. No: FR/72/07
İlk Yayın Tar.: 25.12.2013
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa: 3 / 4
DERS TANITIM FORMU
ISO 9001:2008
erlendirme
Yarıyıl İçi Etkinlikleri
Adet
Değer
1
%40
Adet
Değer
1
%60
Ara Sınav
Toplam
Yarıyıl Sonu Etkinlikleri
Final Sınavı
Toplam
Yarıyıl İçi Etkinlikleri
%40
Yıl Sonu Etkinlikleri
%60
Toplam
100
Öğrenci İş Yükü
İşlem adı
Derse Katılım
Haftalık ders öncesi/sonrası
hazırlıklar (ders
materyallerinin, makalelerin
okunması vb.)
Ara sınav için hazırlık
Ara sınav
Sayısı
Süresi (saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
14
3
42
13
5
65
1
2
2
1
3
3
1
6
6
1
3
3
Ödev Hazırlama
Dönem
hazırlık
sonu
sınavı
Dönem sonu sınavı
için
Toplam İş Yükü (Saat)
120/30=4
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
DERS TANITIM FORMU
ISO 9001:2008
Dok. No: FR/72/07
İlk Yayın Tar.: 25.12.2013
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa: 4 / 4
Dersin Kaynağı
1.
Yardımcı Kaynaklar
Childe, Gordon, Tarihte Neler Oldu, Çev. Alaeddin Şenel, Mete Tunçay, Kırmızı
1.
Yayınları, 2009.
2.
Braidwood, Robert, J., Tarih Öncesi İnsan, Çev. Bilgi Altınok, Arkeoloji ve Sanat
Yayınları, İstanbul, 1995.
3.
Berktay, Halil, Kabileden Feodalizme, Pencere Yayınları, 1990.
4.
Teber, Serol, Doğanın İnsanlaşması, Say Yayınları, 2003.
5.
Bloch, Marc, Feodal Toplum, Çev. Melek Fırat, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007.
6.
Şenel, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayıncılık, 1995.
*Dersin İngilizce verilmesi durumunda formdaki tüm bilgiler İngilizce olarak
doldurulacaktır.
** Ödev, dönem projesi, vb. şekilde hesaplamada kullanılacak tüm veriler açıklanarak
doldurulacaktır.
Download