Bu tarife pozisyonu aşağıdakileri kapsamaz

advertisement
EK–1
5 İNCİ MADDEDE BELİRTİLEN VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN
HAYVAN VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Bu liste, veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olması gereken
sevkiyatların seçimine yardımcı olmak için, kullanılan ürün sınıflandırmasına göre hayvanları ve
ürünleri belirler.
Notlar:
1. Sütun 1 (Tarife Pozisyonu):
Dört rakamlı bir tarife pozisyonu kullanılır. Aksi belirtilmedikçe bu dört rakamlı tarife pozisyonu
ile başlayan veya kapsanan bütün ürünler veteriner kontrolleri için veteriner sınır kontrol noktası
müdürlüğüne gönderilir.
Veteriner kontrolleri gereğince incelenmesi istenen herhangi bir tarife pozisyonu altında sadece
belirli ürünler varsa ve ürünlerin sınıflandırmasında var olan bu tarife pozisyonu altında özel alt
bölümler yoksa bu tarife pozisyonu Ex olarak işaretlenir (örneğin Ex 3002: tüm tarife pozisyonu
için değil, sadece hayvan türevli materyal için veteriner kontrolü gerekmektedir).
2. Sütun 2 (Tanımı):
Ürünlerin tanımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin
tanım sütununda belirtildiği gibidir.
Gümrük Tarifesinin tam kapsamının daha ileri açıklaması için Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin en
son değişikliğine bakınız.
Not: Farklı fasıllar ve tarife pozisyonları kapsamındaki ürünler hakkında daha ileri bilgiler, Türk
Gümrük Tarife Cetveli'nin tarife pozisyonu kodlarına ilişkin açıklayıcı notlarında ve Gümrük
Tarife Cetveli İzahnamesi'nde bulunabilir.
3. Sütun 3 (Niteliği ve Açıklama):
Bu sütun, veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimi için ürünlerin
kapsamının detaylarını verir.
Tarife Pozisyonu
Tanımı
Niteliği ve
Açıklama
Fasıl 1: Canlı Hayvanlar
0101
Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar
Hepsi
0102
Canlı sığırlar
Hepsi
0103
Canlı domuzlar
Hepsi
0104 10
Canlı koyunlar
Hepsi
0104 20
Canlı keçiler
Hepsi
0105
Canlı kümes hayvanları [tavuklar, horozlar (Gallus Hepsi
Domesticus türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç
tavukları gibi evcil türler]
Diğer canlı hayvanlar
0106
Hepsi
Bu tarife pozisyonu, aşağıdaki evcil ve yabani hayvanları da içerir:
(A) Memeliler
1.
Maymunlar (Primatlar),
2.
Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve
denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler),
3.
Diğerleri (ren geyikleri, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler, develer, zebralar,
tavşanlar, yabani tavşanlar, geyikler, antiloplar, dağ keçileri, tilkiler, vizonlar ve kürk çiftlikleri
diğer
için
Sürüngenler (yılanlar
(B)
hayvanlar).
kaplumbağalar
ve
dâhil)
(C) Kuşlar
1.
Yırtıcı kuşlar,
2.
Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil),
3.
Diğer (keklikler, sülünler, bıldırcınlar, çulluklar, batak çullukları, güvercinler, ormantavukları,
kiraz kuşları, yaban ördekleri, yaban kazları, ardıç kuşları, karatavuklar, çayır kuşları, sakalar,
baştankaralar, sinek kuşları, tavus kuşları, kuğular ve 0105 tarife pozisyonunda yer almayan diğer
kuşlar).
(D) Diğer, arılar (kutu, kafes veya kovan içinde taşınsın veya taşınmasın) diğer böcekler,
kurbağalar
gibi.
0106 tarife pozisyonu, 9508 tarife pozisyonunda yer alan sirklerin, hayvan sergilerinin veya
benzer
gezici
hayvan
gösterilerinin
bir
parçası
olan
hayvanları
kapsamaz.
0106 11
Maymunlar (Primatlar)
0106 12
Balinalar, yunuslar ve domuz Hepsi
balıkları
(Cetacea
Hepsi
sınıfındaki
memeliler), manatideniz güzeli ve
denizinekleri (Sirenia sınıfındaki
memeliler)
0106 19
Diğer
0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ve 0106 12
tarife
pozisyonları
dışında
kalan
evcil
tavşanlar ve memeliler.
Köpek ve kediler dâhildir.
0106 20
(yılanlar
Sürüngenler
ve Hepsi
kaplumbağalar dâhil)
0106 31
Kuşlar: Yırtıcı kuşlar
0106 32
Kuşlar:
Hepsi
Papağanımsılar Hepsi
(papağanlar, muhabbet kuşları,
makaolar ve kakadular dâhil)
0106 39
Diğer
Güvercinler dâhil olmak üzere, 0105, 0106 31
ve 0106 32 tarife pozisyonları dışında kalan
kuşları içerir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Diğer
Memeliler, kuşlar ve sürüngenlerin dışında
Pozisyonu
0106 90 00
kalan ve başka bir yere dâhil edilmeyen diğer
tüm canlı hayvanlar. Vivaryum için canlı
tutulacak veya insan tüketimi için öldürülecek
canlı kurbağalar bu tarife pozisyonunda yer
alır.
Fasıl
2:
Et
ve
Yenilebilir
Sakatat
Bu fasıl aşağıdakileri içermez:
(a) 0201'den 0208'e kadar olan veya 0210 tarife pozisyonlarına giren ürünlerden insan tüketimi
için elverişli olmayanlar.
(b) Hayvanların bağırsakları, mesaneleri ya da mideleri (0504 tarife pozisyonu) veya hayvan kanı
(0511 veya 3002 tarife pozisyonları).
(c) 0209 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin dışında kalan hayvansal yağlar (Fasıl 15).
0201
Sığır eti (taze veya soğutulmuş)
Hepsi
0202
Sığır eti (dondurulmuş)
Hepsi
0203
Domuz
eti
(taze,
soğutulmuş
veya Hepsi
dondurulmuş)
0204
Koyun veya keçi etleri (taze, soğutulmuş Hepsi
veya dondurulmuş)
0205 00
At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, Hepsi
soğutulmuş veya dondurulmuş)
0206
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır Hepsi
veya bardoların yenilebilir sakatatı (taze,
soğutulmuş veya dondurulmuş)
0207
0105 tarife pozisyonunda yer alan kümes Hepsi
hayvanlarının etleri ve yenilebilir sakatatı
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
0208
Diğer etler ve yenilebilir sakatat (taze, İnsan tüketimine yönelik olmayan
soğutulmuş veya dondurulmuş)
ham materyal hariçtir.
İnsan tüketimine yönelik kolajen
veya jelâtinin üretimi için olan diğer
materyali ve kemikleri kapsar.
0208 10
Tavşanların veya yabani tavşanların
Hepsi
0208 30
Maymunların (Primatların)
Hepsi
0208 40
Balinaların,
yunusların
balıklarının
(Cetacea
memeliler),
manatideniz
denizineklerinin
(Sirenia
ve
domuz Hepsi
sınıfındaki
güzeli
ve
sınıfındaki
memeliler)
0208 50 (00)
Sürüngenlerin (yılanlar ve kaplumbağalar Hepsi
dâhil)
0208 90
Diğer:
Evcil
güvercinlerin,
av Evcil
güvercinlerin,
hayvanlarının (tavşanların veya yabani hayvanlarının,
tavşanların dışında kalan)
av
bıldırcınların,
ayıbalıklarının, ren geyikleri veya
diğer memeli türlerinin etlerini içerir
(Tavşanların veya yabani tavşanların
dışında kalan).
0208 90
Kurbağa bacakları
Hepsi
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
(70)
Tarife
Pozisyonu
0209 00
Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) Hem yağ hem de işlenmiş yağı içerir.
ve kümes hayvanlarının yağı (eritilmemiş
veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze,
soğutulmuş,
dondurulmuş,
edilmiş,
salamura
tuzlanmış,
kurutulmuş
veya
tütsülenmiş)
0210
Et
ve
salamura
yenilebilir
sakatat
edilmiş,
(tuzlanmış, Hepsi: İnsan tüketimine yönelik et, et
kurutulmuş
veya ürünleri, kemikler ve diğer hayvansal
tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilebilir ürünler.
unları ve kaba unları
İnsan tüketimine yönelik donyağı
tortusu da dâhil olmak üzere işlenmiş
hayvansal proteini kapsamaktadır.
İnsan tüketimine yönelik kurutulmuş
domuz kulakları dâhildir.
Sosis, salam gibi et ürünleri 1601
tarife pozisyonuna dâhildir.
Fasıl 3: Balık ve Kabuklu Hayvanlar,
Yumuşakçalar
ve
Diğer
Su
Omurgasızları
Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:
(a) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memeliler,
(b) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memelilerin eti (0208 veya 0210 tarife pozisyonları),
(c) Ölü ve türleri ya da durumları nedeniyle insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli
olmayan balıklar (karaciğerleri ve yumurtaları dâhil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya
diğer su omurgasızları (Fasıl 5), balıklar veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su
omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (2301 tarife
pozisyonu),
(d) Balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ya da havyar yerine kullanılan ürünler (1604 tarife
pozisyonu)
Bu fasıl, hem damızlık ve üretim için
canlı balık, canlı süs balığı hem de
canlı olarak nakledilen ancak insan
tüketimi için ithal edilen canlı balık
veya canlı kabuklu hayvanları içerir.
Bu bölümde yer alan tüm ürünler
veteriner kontrollerine tabidir.
0301
Canlı balıklar
Hepsi: Alabalık, yılanbalığı, sazan
balığı veya diğer türler ya da damızlık
veya üretim için ithal edilen herhangi
bir balığı içerir.
İnsanlar tarafından hemen tüketilmek
üzere
ithal
edilen
canlı
balıklar,
yapılacak veteriner kontrollerinde ürün
gibi işlem görür.
0301 10 tarife pozisyonunda yer alan
süs balıkları dâhildir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
0302
Balıklar (taze veya soğutulmuş), 0304 Hepsi
tarife
pozisyonunda
yer
alan
balık
filetoları ve diğer balıketleri hariç
0302 70
Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler
0303
Balıklar
(dondurulmuş)
0304
tarife Hepsi: Ciğerleri ve balık yumurtaları
pozisyonunda yer alan balık filetoları ve hariç olmak üzere Pasifik somonu,
diğer balıketleri hariç
sockeye
somonu
(kırmızı
somon),
ciğerleri ve balık yumurtaları hariç
olmak
üzere
diğer
somon
türleri
(salmonidae), alabalık, Atlantik somonu
ve diğer balıkları içerir.
0304
Balık
filetoları
ve
diğer
balıketleri
(kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş
veya dondurulmuş)
0305
Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış
veya Hepsi: Balık, kabuklu hayvanlar veya
salamura edilmiş), tütsülenmiş balıklar diğer su omurgasızlarından yapılan
(önceden veya tütsüleme işlemi sırasında insan tüketimi için uygun unlar, kaba
pişirilmiş olsun olmasın), insan tüketimi unlar ve pelletler gibi diğer balıkçılık
için uygun balık unları, kaba unları ve ürünlerini içerir.
pelletleri
0306
Kabuklu
hayvanlar
olmasın)
(canlı,
(kabuklu
olsun Hepsi:
İnsanlar
tarafından
hemen
soğutulmuş, tüketilmek üzere ithal edilen canlı
taze,
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya kabuklu hayvanlar, yapılacak veteriner
salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir
(kabuklu) (buharda veya suda haşlanarak ve işlem görür.
pişirilmiş)
(soğutulmuş,
dondurulmuş,
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
edilmiş
olsun
olmasın),
kabuklu
hayvanların insan tüketimi için uygun
unları, kaba unları ve pelletleri
0307
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) Hepsi: Bonamia
Ostreae
ve
Martelia
(canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, refringens, pişirilmiş ve daha sonra
kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura soğutulmuş
edilmiş),
kabuklu
yumuşakçaların
hayvanlar
dışında
kalan
ve yumuşakçaları
veya
ve
dondurulmuş
diğer
su
su omurgasızlarını içerir.
omurgasızları (canlı, taze, soğutulmuş, İnsanlar tarafından hemen tüketilmek
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya üzere ithal edilen canlı yumuşakçalar,
salamura edilmiş), kabuklu hayvanların yapılacak veteriner kontrollerinde ürün
dışında kalan su omurgasızlarının insan gibi değerlendirilir ve işlem görür.
tüketimi için uygun unları, kaba unları ve Salyangoz türlerinin etlerini içerir.
pelletleri
0307 60 00
Deniz
salyangozları
dışında
kalan Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller,
Helix lucorum türlerinin karada yaşayan
salyangozlar
karından
bacaklılarını
veAchatinidae ailesinin
türlerini
içermektedir.
Hemen
insan
tüketimi
için
canlı
salyangozlar ve insan tüketimi için
salyangoz etini içermektedir.
Hafifçe ön pişirilmiş veya ön işleme
tabi tutulmuş salyangozu içermektedir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
0307 91 00
Kabuklu
hayvanlar
ve
yumuşakçalar Hepsi
dışında kalan canlı su omurgasızları
(canlı, taze veya soğutulmuş)
0307 99 90
Diğer: Bu tarife pozisyonu, kabuklu Hepsi: İnsan tüketimi için balık kaba
hayvanlar
dışında
omurgasızlarının
insan
kalan
tüketimi
su unlarını içerir.
için
uygun unları, kaba unları ve pelletlerini
içerir.
Fasıl 4: Süt Ürünleri, Kuş ve Kümes
Hayvanlarının Yumurtaları, Doğal Bal,
Başka Bir Yerde Belirtilmeyen veya
Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal
Ürünler
1. "Süt" ifadesi, tam yağlı veya yağlı veya yarım yağlı veya yağsız süt anlamına gelir.
2. 0405 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda:
(a) "Tereyağı" ifadesi, yalnızca süt türevli, ağırlık olarak en az % 80 en fazla % 90 süt yağı içeriği,
ağırlık olarak en fazla % 2 yağsız süt kuru maddesi içeriği, ağırlık olarak en fazla % 16 su içeriği
bulunan doğal tereyağı, peynir altı suyu tereyağı veya rekombine tereyağı (kutulanmış tereyağı
dâhil taze, tuzlanmış veya ekşi tereyağı) anlamına gelir. Tereyağı, ilave emülsifiye edici madde
içermez. Ancak, sodyum klorür, gıda renklendiricisi, nötralize edici tuzlar ve zararsız laktik asit
üreten bakteri kültürlerini içerebilir.
(b) "Sürülebilir süt ürünleri" ifadesi, üründe sadece yağ olarak süt yağı içeren, ağırlık olarak en az
% 39 en fazla % 80 süt yağı içeriği bulunan, yağ içinde su tipinde sürülebilir emülsiyon anlamına
gelir.
3. Aşağıda belirtilen üç özelliğe sahip olmaları koşuluyla, peyniraltı suyunun konsantrasyonu ve
süt veya süt yağı ilave edilmesiyle elde edilen ürünler, 0406 tarife pozisyonunda peynir olarak
sınıflandırılır:
1.
Ağırlık olarak, kuru maddede % 5 veya daha fazla süt yağı içermesi,
2.
Ağırlık olarak, en az % 70 en fazla % 85 kuru madde içermesi,
3.
Kalıplanmış
4.
olması
Bu
veya
kalıplanmaya
fasıl
olması.
uygun
aşağıdakileri
kapsamaz:
(a) Peynir altı suyundan elde edilen, anhidroz (susuz) laktoz olarak ifade edilen, kuru madde
üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 95'den fazla laktoz içeren ürünler (1702 tarife
pozisyonu),
(b) Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 80'den fazla peynir altı
suyu proteini içeren, iki ya da daha fazla peynir altı suyu proteini konsantresi dâhil) (3502 tarife
pozisyonu)
0401
veya
globülinler
(3504
tarife
pozisyonu)
Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave Hepsi: Süt, çiğ, pastörize veya termize
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri (ısıl işlem görmüş) sütü içerir.
içermeyenler)
Sütün fraksiyonlarını içerir.
Hayvan beslenmesi için süt, 2309
tarife pozisyonunda yer alır.
0402
Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave Hepsi
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri
içerenler)
Tarife
Pozisyonu
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
0403
Yayık altı, pıhtılaşmış süt ve krema, Hepsi:
tereyağı
Krema,
yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş tatlandırılmış,
ve
jelleştirilmiş,
veya asitliği artırılmış süt ve krema dondurulmuş ve fermente edilmiş süt
(konsantre edilmiş olsun olmasın veya ve insan tüketimi için konsantre
ilave
şeker
maddeleri
veya
içersin
diğer
tatlandırıcı edilmiş sütü içerir.
içermesin
veya Dondurma, 2105 tarife pozisyonunda
aromalandırılmış olsun olmasın veya ilave yer alır.
meyve, sert kabuklu meyve veya kakao
içersin içermesin)
0404
Peynir altı suyu (konsantre edilmiş olsun Hepsi
olmasın veya ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan doğal süt bileşenlerinden
oluşan ürünler (ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
0405
Süt türevli tereyağı ve diğer katı ve sıvı Hepsi:
yağlar, sürülebilir süt ürünleri
dâhildir.
0406
Peynir ve pıhtılaşmış ürünler
Hepsi
0407 00
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları Hepsi:
Sürülebilir
Kuluçkalık
süt
ürünleri
yumurtalar,
(kabuklu) (taze, dayanıklılığı arttırılmış patojenden arî olduğu belirlenmiş
veya pişirilmiş)
(SPF) yumurtalar ve insan tüketimi
için yumurtalar.
"100 yaşındaki yumurtalar"ı içerir.
İnsan tüketimi için uygun olmayan
yumurta
albümini
3502
tarife
pozisyonunda yer alır.
0408
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları Hepsi: Bu tarife pozisyonu, ısıl işlem
(kabuksuz) ve yumurta sarıları (taze, görmüş
olsun
kurutulmuş, buharda veya suda haşlanarak ürünlerini içerir.
pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya
diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış)
(ilave
şeker
veya
diğer
maddeleri içersin içermesin)
tatlandırıcı
olmasın
yumurta
Bu tarife pozisyonu, tüm kabuksuz yumurtaları ve tüm kuşların yumurta sarılarını kapsar. Bu
tarife pozisyonundaki ürünler, taze, kurutulmuş, buharda veya haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış
(silindirik uzun yumurtalar gibi), dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış
olabilir. Tüm bu tarife pozisyonu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin
ve gıda olarak veya sanayi amaçlı (örneğin tabaklama) kullanılsın kullanılmasın bu pozisyonda
yer alır.
Bu tarife pozisyonu aşağıdakileri kapsamaz:
1.
Yumurta sarısının yağı (1506 tarife pozisyonu),
2.
Lezzet vericiler, baharatlar veya diğer katkı maddelerini içeren yumurta müstahzarları (2106 tarife
pozisyonu),
3.
Lesitin (2923 tarife pozisyonu),
4.
Ayrı
yumurta
beyazı
(yumurta
albümini)
(3502
tarife
pozisyonu)
0409 00 00
Doğal bal
Hepsi
Tarife Pozisyonu
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Bu tarife pozisyonu, ne şeker ne de başka maddenin ilave edilmemesi şartıyla, arılar (Apis
Mellifera) veya diğer böcekler tarafından bal peteğinde veya bal peteği kütlelerinde veya santrifüj
edilerek üretilen balı kapsar. Bu bal, bitki örtüsü kaynağı, menşei veya rengi ile belirlenebilir. Bu
tarife pozisyonu, yapay bal ve doğal ve yapay balın karışımını kapsamaz (1702 tarife pozisyonu).
0410 00 00
Tarifenin başka yerinde
Hepsi: Bu tarife pozisyonu, arı
belirtilmeyen veya yer almayan sütü
hayvansal yenilebilir ürünler
ve
propolis
ve
aynı
zamanda kemikler veya insan
tüketimi
için
diğer
hayvan
türevli materyali içerir.
İnsan tüketimi için böcekler ve
böcek yumurtalarını içerir.
0410 00 00 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, insan
tüketimi için uygun hayvansal ürünleri kapsar. Bunlar aşağıdakileri içerir:
1.
Kaplumbağa yumurtaları,
2.
Salangan
follukları
(kuş
follukları).
0410 00 00 tarife pozisyonu, hayvan kanını (yenilebilir olsun olmasın) (sıvı veya kurutulmuş)
kapsamaz
(0511
Fasıl
5:
veya
pozisyonları).
tarife
Tarifenin
başka
yerinde
belirtilmeyen
yer
3002
veya
almayan
hayvansal ürünler
Bu fasıldaki belirli ürünler için ilave seçim gereklilikleri
Bakanlıkça belirlenir (yün, kıl, domuz kılları, kuş tüyleri ve
kuş tüylerinin parçaları).
1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:
1.
Yenilebilir ürünler (tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri ile sıvı
veya kurutulmuş hayvan kanı dışında kalanlar),
2.
Postlar veya deriler (kürklü deriler dâhil), (0505 tarife pozisyonundaki ürünlerin ve 0511 tarife
pozisyonundaki ham postların veya derilerin kırpıntıları ve benzer döküntülerinin dışında
kalanlar) (Fasıl 41 veya 43),
3.
Hayvansal dokumacılık materyalleri (at kılı ve at kılı döküntüleri dışında kalanlar) (Türk Gümrük
Tarife Cetveli Kısım XI),
4.
Süpürge veya fırça yapımı için hazırlanmış bağlar veya demetler (9603 tarife pozisyonu).
2. Sınıflandırmada geçen fil, su aygırı (hipopotam), denizayısı (mors), denizgergedanı ve yaban
domuzu dişleri, gergedan boynuzları ve tüm hayvanların dişleri "fildişi" olarak kabul edilir.
3. Sınıflandırmada geçen "at kılı" ifadesi tek tırnaklı veya sığır türü hayvanların yelelerinin veya
kuyruklarının
0502 10 00
kılları
anlamına
gelir.
Evcil domuzlar veya yaban domuzlarının İşlenmemiş domuz kılı, fabrikada
kılları, bu kılların döküntüleri
yıkama işlemine tabi tutulmamış,
tabaklama ile elde edilmiş veya
içinde patojenlerin kalmamasını
sağlamak
yöntemle
başka
üzere
işlem
görmüş olan
domuz kılı anlamına gelir.
Tarife
Tanımı
bir
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
0504 00 00
Hayvanların
(balıkların
dışında
kalanlar) Hepsi: Sığır, domuz, koyun, keçi
bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (tamamı türü veya kümes hayvanlarının
veya
parçaları)
(taze,
soğutulmuş, temizlenmiş,
tuzlanmış,
dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya ısıtılmış haldeki
kurutulmuş veya tütsülenmiş)
midelerini, idrar keselerini ve
bağırsaklarını içerir.
0505
Kuşların derileri ve diğer kısımları (tüylü veya Hepsi: İşlem görmüş dekoratif
ince tüylü), kuş tüyleri ve kuş tüylerinin kuş tüyleri, yolcular tarafından
parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve özel kullanımları için taşınan
ince tüyler (koruma amacıyla işlem görmek, işlem görmüş kuş tüyleri veya
dezenfekte edilmek veya temizlenmekten daha sanayi dışında amaçlar için özel
ileri işlenmemiş), kuş tüylerinin veya kuş şahıslara
tüylerinin parçalarının toz ve döküntüleri
işlem
gönderilen
görmüş kuş tüylerini içermez.
0505 tarife pozisyonu, işlem görmemiş olanların yanı sıra sadece koruma amacıyla işlem görmüş,
dezenfekte edilmiş veya temizlenmiş ancak başka şekilde işlenmemiş veya monte edilmemiş gibi
işlemleri görmüş olanları kapsar.
Doldurma için kullanılan türde
kuş tüyleri ve ince kuş tüyleri,
ham veya diğer kuş tüyleri
0506
Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, Jelâtin üretimi için kemikler
yağı çıkarılmış, basit bir şekilde hazırlanmış veya
insan
tüketimi
için
(ancak şekil vermek için kesilmemiş), asit ile kesilmiş karkas türevli kolajen
işlem görmüş veya jelâtinden arındırılmış), bu ve insan tüketimi için kemik
ürünlerin toz ve döküntüleri
ununu içerir.
Seçim gereklilikleri Bakanlıkça
belirlenir (kemikler ve kemik
ürünleri gibi).
0507
Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina Av
trofeleri
dişi kılı, boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, gereklilikleri
tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya belirlenir.
için
seçim
Bakanlıkça
basit bir şekilde hazırlanmış ancak şekil vermek Sadece kemikler, boynuzlar,
için kesilmemiş), bu ürünlerin toz ve döküntüleri toynaklar,
pençeler,
geyik
boynuzları, dişler, postlar veya
derilerden oluşan kuşların ve
toynaklıların işlem görmüş av
hatıralarını içerir.
Ex
Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski Seçim gereklilikleri Bakanlıkça
0510 00 00
(sivet) ve misk, kuduz böceği (kantarit), safra belirlenir. Ev ve süs hayvanı
(kurutulmuş olsun olmasın)
yemi dâhil yemlerin, eczacılık
Eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan ürünlerinin ve diğer teknik
salgı bezleri (guddeler) ve diğer hayvansal ürünlerin imali için hayvansal
ürünler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya yan ürünler.
diğer bir şekilde geçici olarak dayanıklılığı Bu
artırılmış
tarife
pozisyonu,
diğer
bezlerini,
salgı
hayvansal
ürünleri ve safrayı kapsar.
Kurutulmuş salgı bezleri ve
ürünler
3501
tarife
pozisyonunda yer alır.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
0511
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer Genetik materyal (sığır, koyun,
almayan hayvansal ürünler, Fasıl 1 veya Fasıl keçi, tek tırnaklı ve domuz
3'de yer alan, insan tüketimi için uygun olmayan türleri gibi hayvan menşeli
ölü hayvanlar
sperma ve embriyolar) içerir.
Kategori
1
ve
2'ye
giren
hayvansal yan ürünleri içerir.
0511 10 00
Sığır spermaları
0511 91
Balıkların, kabuklu hayvanların, yumuşakçaların Hepsi:
Kuluçkalık
balık
veya diğer su omurgasızlarının ürünleri, Fasıl 3' yumurtalarını ve ölü hayvanları
de yer alan ölü hayvanlar
içerir.
Ev ve süs hayvanı yeminin ve
eczacılık ürünlerinin ve diğer
teknik
ürünlerin
imali
için
hayvansal yan ürünleri içerir.
0511 99 (10) Veterler veya tendonlar, ham postların ve Hepsi
derilerin kırpıntıları ve benzer döküntüleri
0511 99 85 At kılı ve at kılı döküntüleri
Bu
20
kapsamında yer alan tüm kıllar
tarife
Bakanlık
pozisyonu
yetkili
birimine
bildirilmelidir.
durumlarının
Türlerinin,
ve
gördükleri
işlemin kanıtı talep edilebilir.
0511 99 85 20 tarife pozisyonu, eğirme işlemine tabi tutulmuş veya uç uça düğümlü kılları
içermez. Bu tarife pozisyonu, sadece işlenmemiş at kılını değil aynı zamanda yıkanmış, boyanmış,
ağartılmış, bükülmüş veya başka şekilde hazırlanmış at kıllarını içerir.
0511 99
85
Diğer
Hepsi: 0511 10 tarife
pozisyonunda
yer
almayan ve bu tarife
pozisyonunda yer alan
sığır
hayvanların
türü
dışında
kalan
türlerin
embriyo, ova, sperma ve
genetik materyali.
Ev
ve
hayvanı
süs
yeminin
veya
teknolojik
diğer
ürünlerin
imali için hayvan yan
ürünleri
dâhildir.
Arıcılıkta kullanılan arı
ürünlerini içerir.
Fasıl 1'de yer alan ölü
hayvanları
içerir
(köpekler ve kediler).
İnsan tüketimi için, balık
türevli
olmayan
yenilebilir hayvan kanını
ve
temel
özellikleri
değiştirilmemiş
materyali içerir.
Fasıl 12: Yağlı Tohumlar ve Yağlı Meyveler, Çeşitli
Taneler, Tohumlar ve Meyveler, Endüstriyel veya
Tıbbi Bitkiler, Saman ve Kaba Yem
Sadece
ürünleri
bazı
bitki
veteriner
kontrollerine tabidir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
Ex
Hububat
sapları
ve
kapçıkları
(işlenmemiş) Sadece saman ve sapı
1213 00 00
(kıyılmış,
öğütülmüş,
preslenmiş
veya
pellet içerir.
şeklinde olsun olmasın)
Ex
İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, Sadece saman ve sapı
1214 (90)
yonca (alfalfa), üçgül, evliya otu (korunga), yemlik içerir.
lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yemlik ürünler
(pellet şeklinde olsun olmasın)
Diğer
Fasıl 15: Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar
ve Parçalanma Ürünleri, Yenilebilir Katı Yağlar,
Hayvansal veya Bitkisel Mumlar
1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:
1.
0209 tarife pozisyonundaki domuz yağı veya kümes hayvanı yağı,
2.
Kakao yağı (katı ve sıvı) (1804 tarife pozisyonu),
3.
0405 tarife pozisyonundaki ürünleri ağırlık olarak % 15'den fazlasını içeren yenilebilir
müstahzarlar (genellikle Fasıl 21),
4.
Donyağı tortusu (2301 tarife pozisyonu) veya 2304'den 2306'ya kadar olan tarife
pozisyonlarındakilerin
kalıntıları
2. 1518 tarife pozisyonu, sadece denatüre edilmiş, katı veya sıvı yağlar veya fraksiyonlarını
kapsamaz. Bunlar, denatüre edilmemiş katı veya sıvı yağlar veya fraksiyonlarına karşılık gelen
uygun
tarife
sınıflandırılır.
pozisyonunda
3. Sabun hammaddeleri, yağ tortuları ve posaları, stearin zifti, gliserol zifti ve yapağı yağı
kalıntıları
1522
tarife
pozisyonunda
yer
alır.
Tüm hayvan türevli yağlar.
İlave
seçim
gereklilikleri
Bakanlıkça
(Eritilmiş
belirlenir
yağlar
ve
balık
yağları, oleokimyasal amaçlı
kategori
2
materyalden
eritilmiş yağlar, yağ türevleri
gibi).
Yağ
türevleri,
Bakanlıkça
belirlenen metotla üretilen saf
haldeyken katı yağ ve sıvı yağ
türevli ilk kademe ürünleri
içerir. Diğer materyaller ile
karıştırılmış türevleri içermez.
1501 00
Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' Hepsi
dâhil) ve kümes hayvanlarının katı yağları
(0209 veya 1503 tarife pozisyonlarındakiler
dışında kalan)
1502 00
Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 tarife Hepsi
pozisyonundakiler dışında kalan)
1503 00
Lard stearini, sıvı lard yağı, oleostearin, Hepsi
oleoyağ
ve
sıvı
don
yağı
(emülsifiye
edilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde
işlenmemiş)
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
1504
Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı Balık sıvı yağları ve deniz
yağları ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun memelilerinin sıvı yağları.
olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) Çeşitli yenilebilir müstahzarlar
Fasıl 21'de yer alır.
1506 00 00
Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve Bölünmemiş katı veya sıvı
fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, yağlar
fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
Bakanlıkça
ve
belirlenen metotla üretilen ilk
fraksiyonları.
Diğer
materyaller
ile
karıştırılmış türevleri içermez.
1516 tarife pozisyonu, aşağıda bahsedilen türde özel bir kimyasal değişime uğramış ancak daha
ileri işlenmemiş hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağları kapsar.
Bu tarife pozisyonu, aynı zamanda hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların benzer şekilde
işlem görmüş fraksiyonlarını kapsar.
Ürünlerin bir katalizör (genellikle ince ayrılmış nikel) varlığında, uygun bir sıcaklık ve basınçta
saf hidrojen ile temasa geçirilmesi ile gerçekleştirilen hidrojenize etme işlemi, doymamış
gliseritleri daha yüksek erime noktaları olan doymuş gliseritlere dönüştürerek katı yağların erime
noktalarını yükseltir ve sıvı yağların yoğunluklarını artırır.
1516 10
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve Sadece hayvansal katı ve
fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize sıvı
yağlar.
Diğer
edilmiş, ara-esterleşmiş, yeniden esterleşmiş veya materyaller
ile
elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat karıştırılmış
türevler
daha ileri işlenmemiş)
veteriner
kontrollerine
dâhil değildir.
amaçları
Veteriner
doğrultusunda
yağ
Bakanlıkça
türevleri,
belirlenen metotla üretilen
saf haldeyken katı yağ ve
sıvı
yağ
türevli
ilk
kademe ürünleri içerir.
Ex
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve Sadece hayvansal katı ve
1518 00
fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, sıvı yağlar.
kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde Sadece
eritilmiş
ısıyla polimerize edilmiş veya başka bir şekilde hayvansal yağlar.
kimyasal
olarak
değiştirilmiş)
(1516
tarife Bakanlıkça
pozisyonundakiler hariç), tarifenin başka bir yerinde metotla
belirtilmeyen
veya
yer
almayan,
bu
belirlenen
üretilen
yağ
materyaller
ile
fasıldaki türevleri.
hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya Diğer
farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilemeyen karıştırılmış
türevleri
karışımları veya müstahzarları
içermez.
1518 00 (91) Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve Sadece hayvansal katı ve
fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, sıvı yağlar.
kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde Yağ
türevleri
ısıyla polimerize edilmiş veya başka bir şekilde oleokimyasal
kimyasal
olarak
değiştirilmiş)
(1516
ve
amaçlı
tarife kategori 2 materyalden
pozisyonundakiler hariç)
eritilmiş yağlar için seçim
gereklilikleri
Bakanlıkça
belirlenir.
1518 00 (95) Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı Hayvan türevli katı ve sıvı
yağlar ve fraksiyonlarının yenilemeyen karışımları yağ müstahzarları.
veya müstahzarları
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
1521 90 (91) Ham balmumu ve diğer böcek mumları (rafine edilmiş Teknik
veya boyanmış olsun olmasın)
amaçlar
için
balmumu.
İlave seçim gereklilikleri
Bakanlıkça belirlenir.
Arıcılık ürünleri.
1521 90 (99) Diğer
Arıcılık amaçları için arı
ürünleri.
İlave seçim gereklilikleri
Bakanlıkça belirlenir.
Arıcılık için arı ürünleri
dışında
kalan
arıcılık
ürünleri, 0511 99 "Diğer"
tarife
pozisyonunda
sunulmalıdır.
Fasıl 16: Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar
veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları
1. Bu fasıl, Fasıl 2 veya Fasıl 3 veya 0504 tarife pozisyonunda belirtilen işlem ile hazırlanmış
veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su
omurgasızlarını kapsamaz.
2. Gıda müstahzarları, ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan,
balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların
karışımlarını içermeleri koşuluyla bu fasılda yer alır. Müstahzarların yukarıda bahsedilen
ürünlerin iki veya daha fazlasını içermesi durumunda, ağırlık olarak en fazla olan içerik veya
içeriklere karşılık gelen Fasıl 16'nın tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Bu hükümler, 1902 tarife
pozisyonundaki doldurulmuş ürünlere veya 2103 veya 2104 tarife pozisyonlarındaki
müstahzarlara uygulanmaz.
Bu fasıl işlenmiş hayvansal ürün içeren
kompozit ürünleri içerir.
1601 00
Etten,
sakatattan
kandan Çeşitli şekillerde dayanıklılığı artırılmış eti
veya
yapılmış sosis, salam gibi et ürünleri içerir.
ve benzeri ürünler; esası bu ürünler
olan gıda müstahzarları
1602
Diğer hazırlanmış veya dayanıklılığı Çeşitli şekillerde dayanıklılığı artırılmış eti
artırılmış et, sakatat veya kan
1603 00
Et,
balık,
yumuşakçalar
kabuklu
veya
hayvanlar, Hepsi:
diğer
omurgasızlarının hülasa ve suları
1604
Hazırlanmış
veya
içerir.
Surimi,
jel
formunda
balık
su proteinini (soğutulmuş veya dondurulmuş
olsun olmasın) içerir.
dayanıklılığı Hepsi: Balık veya yumuşakçalar içeren
artırılmış balıklar, havyar ve balık pişirilmiş veya ön pişirilmiş yemeklik
yumurtalarından hazırlanmış havyar müstahzarlar. Konserve balık ve hava
yerine kullanılan ürünler, bütün veya geçirmez kaplar içinde konserve havyar.
parçalar halinde ama kıyılmamış Makarna ile karıştırılmış balık ürünleri
balık
1605
Hazırlanmış
artırılmış
yumuşakçalar
omurgasızları
1902 tarife pozisyonunda yer alır.
veya
kabuklu
ve
dayanıklılığı Hepsi: Tam olarak hazırlanmış veya ön
hayvanlar, hazırlanmış salyangoz bu başlık altında yer
diğer
su alır. Konserve kabuklu hayvanları veya
diğer su omurgasızlarını içerir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
Fasıl
17:
Şekerler
ve
Şeker
Mamulleri
Bu fasıl, sukroz, laktoz, maltoz,
glikoz ve fruktoz dışında kalan
kimyasal olarak saf şekerleri içermez.
1702 11
Laktoz ve laktoz şurubu [anhidroz
00
(susuz) laktoz olarak ifade edilen,
kuru
madde
üzerinden
hesaplandığında ağırlık olarak % 99
veya daha fazla laktoz içeren]
Fasıl 19: Hububat, Un, Nişasta veya
Süt
Müstahzarları,
Pastacılık
Ürünleri
Bu fasıl, 1902 tarife pozisyonundaki doldurulmuş ürünler hariç olmak üzere, ağırlık olarak %
20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar,
yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını
kapsamaz (Fasıl 16).
Bu
fasıl,
işlenmiş
hayvansal
içeren
ürünleri
kompozit
ürünleri içerir.
1901
Malt hülasası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya Yemeklik
yer almayan, un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde müstahzarlar Fasıl 16
edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt ve Fasıl 21'de yer alır.
hülasasının gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya
tamamen
yağının
çıkarılması
esasına
göre
hesaplandığında ağırlık olarak % 40'dan az kakao
içerenler), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan,
0401
den
0404'e
kadar
olan
tarife
pozisyonlarında yer alan ürünlerin gıda müstahzarları
(kakao içermeyenler veya tamamen yağının çıkarılması
esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 5'den az
kakao içerenler)
Ex 1902
Makarnalar (pişirilmiş veya doldurulmuş (et veya diğer Hayvansal
ürünleri
maddelerle) veya başka şekilde hazırlanmış olsun içeren pişirilmiş veya
olmasın), spagetti, makaroni, noodles (şehriye), lazanya, ön pişirilmiş yemeklik
gnocchi, ravioli, canelloni gibi, kuskus (hazırlanmış olsun müstahzarları içerir.
olmasın)
1902 20 (10)
Ağırlık olarak % 20'den fazla balık, kabuklu hayvanlar, Hepsi
yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını içerenler
1902 20 (30)
Ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri Hepsi
ve benzerleri, her tür et ve sakatatı içerenler (her tür veya
menşe katı yağlar dâhil)
1902 20 (91)
Pişirilmiş
Hepsi
1902 20 (99)
Diğer (diğer doldurulmuş makarnalar, pişirilmemiş)
Hepsi
Ex 1905
Pastacılık ürünleri
Et içeren
müstahzarları içerir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
Fasıl 20: Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler
veya Bitkilerin Diğer Kısımlarının Müstahzarları
Bu fasıl, ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya
kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren
gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).
Ex 2004
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde Bu fasıl, işlenmiş
hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış, dondurulmuş), (2006 hayvansal ürünleri
tarife pozisyonundaki ürünler dışında kalan)
içeren
kompozit
ürünleri içerir.
Et
içeren
müstahzarları
içerir.
Ex 2005
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde Et
içeren
hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış, dondurulmamış), müstahzarları
(2006 tarife pozisyonundaki ürünler dışında kalan)
içerir.
Fasıl 21: Çeşitli Yenilebilir Müstahzarlar
1. Bu fasıl, 2103 veya 2104 tarife pozisyonlarında tanımlanan ürünlerin dışında kalan, ağırlık
olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar,
yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını
kapsamaz (Fasıl 16).
2. 2104 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda, homojenize kompozit gıda müstahzarları
ifadesi, balık, et, sebze veya meyve gibi temel bileşenlerin iki veya daha fazlasının ince
homojenize karışımını içeren, diyetetik amaçlı ürünler veya bebek gıdası gibi net ağırlık içeriği
250 gramı geçmeyen kaplarda perakende satış için sunulan müstahzarlar anlamına gelir. Bu
tanımın uygulanmasında, lezzetlendirme, dayanıklılığını artırma veya diğer amaçlar için karışıma
eklenebilecek küçük miktarlardaki bileşenler dikkate alınmaz. Bu tür müstahzarlar bileşenlerin
görülebilir parçalarını küçük miktarlarda içerebilir.
Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri
içeren kompozit ürünleri içerir.
Ex
Soslar ve müstahzarları, çeşni ve Et içeren müstahzarları içerir.
2103 (90 90)
lezzet verici karışımlar, hardal unu,
kaba unu ve hardal
Diğer
Ex 2104
Çorbalar, et suları ve müstahzarları, Bu Yönetmeliğe uygun olarak, et
homojenize
kompozit
gıda veya
müstahzarları
hayvansal
ürünleri
içeren
uygun
olarak,
müstahzarları içerir.
Ex
Dondurma
ve
yenilebilir
2105 00
(kakao içersin içermesin)
buzlar Bu
Yönetmeliğe
işlenmiş süt içeren müstahzarları
içerir.
Ex 2106
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen Bu Yönetmeliğe uygun olarak et
veya yer almayan gıda müstahzarları
veya
hayvansal
müstahzarları içerir.
ürünleri
içeren
Ex
Protein
konsantreleri
2106 10
yapısındaki maddeler
ve
Yönetmeliğe
protein Bu
hayvansal
uygun
ürünleri
olarak,
içeren
müstahzarları içerir.
2106 90 (98)
Peynir fondüleri
Hepsi
Tarife Pozisyonu
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
2106 90 (98)
Diğer
Bu Yönetmeliğe uygun olarak, et
veya
hayvansal
ürünleri
içeren
müstahzarları içerir.
Fasıl 23: Gıda Sanayi Kalıntı ve
Döküntüleri, Hazırlanmış Hayvan
Kaba Yemleri
2309 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, bitki döküntüleri,
bitki kalıntıları ve bu işlemlerin yan ürünleri dışında kalan bitki veya hayvan materyallerinin
orijinal materyalin temel özellikleri kayboluncaya kadar işlenmesi ile elde edilen, hayvan
beslemesinde kullanılan türde ürünleri içerir.
2301
Et,
sakatat,
balık,
kabuklu
deniz İnsan tüketimi için olmayan işlenmiş
hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su hayvansal proteini içerir.
omurgasızlarının insan tüketimi için İnsan tüketimi için olmayan et ve kemik
uygun olmayan unları, kaba unları ve kaba
pelletleri, donyağı tortusu
unu,
kuş
tüyü
kaba
unu,
kurutulmuş donyağı tortusu.
İşlenmiş hayvansal protein için seçim
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
Ex 2309
Hayvan beslemesinde kullanılan türde Ev ve süs hayvanı yemi, köpek çiğneme
müstahzarlar
ürünleri ve karışımları içerir.
Ev ve süs hayvanı yemi ve köpek
çiğneme
ürünleri
için
seçim
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
2309 10
Köpek veya kedi maması (perakende Hepsi
satış için sunulan)
2309 90
Diğer
İnsan tüketimi için olmayan ağız sütü
Bu tarife pozisyonu, balık veya deniz (colostrum) ve sıvı süt ve insan tüketimi
memelileri çözünürleri, süt ürünleri veya için olmayan süt içeren ürünleri içerir.
diğer karbonhidratları içeren ürünleri
içermektedir.
2309
90 Diğer
İnsan tüketim için olmayan yumurta
(99)
ürünlerini
ve
insan
olmayan
diğer
tüketimi
işlenmiş
için
hayvansal
ürünleri içerir.
Karışımlar dâhil hayvan besleme amaçlı
ürünler (toynak ve boynuz gibi).
Yumurta
ürünleri
için
seçim
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
Fasıl
28:
İnorganik
Kimyasallar,
Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Nadir
Toprak Metallerinin ve İzotoplarının
Organik veya İnorganik Elementlerin
Bileşikleri
Ex 2835
Fosfinatlar
(hipofosfitler),
(fosfitler),
fosfatlar
(kimyasal
olarak
ve
fosfonatlar Sadece
belli
kalsiyum
fosfatlar
polifosfatlar kontrollere tabidir.
tanımlanmış
olsun
olmasın)
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
2835 (25)
2835 (26)
Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum Dikalsiyum
fosfat
için
seçim
fosfat)
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
Diğer kalsiyum fosfatlar
Trikalsiyum
fosfat
için
seçim
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
Fasıl 30: Eczacılık Ürünleri
Kullanıma hazır tıbbi ürünler ithalat için
veteriner mevzuatı kapsamında değildir.
Tıbbi cihazlarda, vitro teşhislerinde,
laboratuvar
kozmetiklerde
reaktiflerinde
teknik
kullanım
ve
için
amaçlanan ve kategori 3 materyal türevli
ara ürünler dâhildir.
3001
Organo-terapötik kullanımlar için salgı Sadece hayvan türevli materyali içerir.
bezleri (guddeler) ve diğer organlar Tek tırnaklı serumu hariç teknik ürünler
(kurutulmuş) (toz haline getirilmiş olsun için
kan
olmasın), organo-terapötik kullanımlar cihazlarda,
için salgı bezleri (guddeler) veya diğer laboratuvar
ve
kan
vitro
tıbbi
ürünleri,
teşhislerinde
reaktiflerinde
ve
teknik
organların veya salgılarının hülasaları, kullanım için amaçlanan kategori 3
heparin ve tuzları, tarifenin başka yerinde materyal türevli belirli ara ürünler hariç
belirtilmeyen veya yer almayan terapötik teknik ürünlerin imali ile ev ve süs
veya
kullanımlar
profilaktik
için hayvanı yemi dâhil yem imali için
hazırlanmış diğer insan veya hayvan hayvansal
90)
ürünlerin
seçim
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
maddeleri
3001
yan
(20 Salgı bezleri (guddeler) veya diğer Sadece hayvansal ürünler
organların veya salgılarının hülasaları,
diğer
3001
98)
(90 Salgı bezleri (guddeler) ve diğer organlar Sadece hayvansal ürünler
(kurutulmuş) (toz haline getirilmiş olsun
olmasın)
Ex 3002
İnsan kanı: teröpatik, profilaktik veya Sadece hayvansal ürünler
diagnostik kullanımlar için hazırlanmış
hayvan kanı, antiserumlar, diğer kan
fraksiyonları
ve
değiştirilmiş
immünolojik
ürünler
(biyoteknik
işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın),
aşılar,
toksinler,
mikroorganizma
kültürleri (mayalar hariç) ve benzer
ürünler
3002
10)
(10 Antiserumlar, diğer kan fraksiyonları ve Sadece hayvansal menşeli antiserumlar.
değiştirilmiş
immünolojik
ürünler Son tüketici için hazırlanmış tıbbi ve
(biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş kullanıma hazır ürünleri içermez.
olsun olmasın)
Seçim
gereklilikleri
Bakanlıkça
belirlenir (kan ürünleri, teknik ürünler
için kan ve kan ürünleri, tek tırnaklı
serumu).
Tanımı
Tarife
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
3002
(10 Diğer: Hemoglobin, kan globülinleri ve Sadece hayvan türevli materyal
99)
3002
serum globülinleri
(90 Teröpatik, profilaktik veya diagnostik
30)
kullanımlar için hazırlanmış hayvan kanı
Ex
Mikroorganizma kültürleri
Patojenler ve patojen kültürleri
Diğer
Patojenler ve patojen kültürleri
3002
(90
50)
Ex
3002
(90
90)
Fasıl 31. Gübreler
Bu fasıl, 0511 tarife pozisyonundaki
hayvan kanını kapsamaz.
Ex
Hayvansal gübreler (karıştırılmış veya Sadece karışık olmayan formda, hayvan
3101 00 00
kimyasal işlem görmüş olsun olmasın), türevli ürünler. Gübre içerir. Ancak
hayvansal
veya
karıştırılması
veya
bitkisel
ürünlerin gübre-kimyasal
kimyasal
karışımları
ve
suni
işlem gübreleri içermez.
Gübre, işlenmiş gübre veya işlenmiş
görmesi ile üretilen gübreler
gübre ürünleri için seçim gereklilikleri
Bakanlıkça belirlenir.
Fasıl
35:
Değiştirilmiş
Albüminoid
Maddeler,
Nişastalar,
Tutkallar,
Enzimler
Ex 3501
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein İnsan tüketimi için veya hayvan besleme
türevleri, kazein tutkalları
amaçlı kazeinler.
İnsan tüketimi için olmayan süt, süt
bazlı ürünler ve ağız sütü (colostrum)
için seçim gereklilikleri Bakanlıkça
belirlenir.
Ex 3502
Albüminler
(kuru
madde
üzerinden İnsan tüketimi için olan veya olmayan
hesaplandığında, ağırlık olarak % 80'den yumurta türevli veya süt türevli ürünler
fazla peyniraltı suyu proteini içeren, iki (hayvan besleme amaçları dâhil).
veya daha fazla peyniraltı suyu proteini Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen
konsantreleri dâhil), albüminatlar ve Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan
diğer albümin türevleri
insan tüketimi için yumurta ürünleri, süt
ürünleri ve işlenmiş ürünler
İnsan tüketimi için olmayan yumurta
ürünleri, süt, süt bazlı ürün ve ağız sütü
(colostrum) için seçim gereklilikleri
Bakanlıkça belirlenir.
Tarife
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
Ex
Jelâtin (dikdörtgen (kare dâhil) yapraklar İnsan tüketimi ve gıda sanayi için
3503 00
halindeki jelâtin dâhil), (yüzeyi işlenmiş jelâtin.9602
veya boyanmış olsun olmasın) ve jelâtin jelâtin
tarife
(boş
pozisyonundaki
kapsül)
veteriner
türevleri, katı ihtiyokol (balık tutkalı), kontrollerine dâhil değildir.
diğer hayvansal tutkallar (3501 tarife İnsan tüketimi için olmayan jelâtin ve
pozisyonundaki kazein tutkalları hariç)
hidrolize
protein
için
seçim
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
Ex
Peptonlar ve türevleri, tarifenin başka Kolajen ve hidrolize proteinler.
3504 00
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan Jelâtin ve hidrolize protein için seçim
diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
tozu (kromlanmış olsun olmasın)
Domuzlar,
kümes
hayvanları
ve
balıklarda kemikler dâhil, hayvanların
postları, derileri ve tendonları türevli
protein bazlı kolajen ürünleri içerir.
Polipeptitler,
peptitler
veya
amino
asitlerden veya karışımlarından oluşan,
hayvansal yan ürünlerin hidrolizi ile
elde edilen hidrolize proteinleri içerir.
İnsan tüketimi için süt yan ürünlerini
içerir.
Ex 3507
Enzimler; tarifenin başka bir yerinde İnsan tüketimi için peynir mayası ve
belirtilmeyen
veya
yer
almayan konsantreleri
hazırlanmış enzimler
3507 10 00
Peynir mayası ve konsantreleri
Fasıl 41: Ham Postlar ve Deriler
(Kürklü Derilerin Dışında Kalan) ve
Köseleler
1. Bu fasıl aşağıdakileri içermez:
(a) Ham postların veya derilerin kırpıntıları veya benzer döküntüleri (0511),
(b) Kuşların tüylü derileri veya tüylü diğer kısımları (0505 veya 6701 tarife pozisyonları),
(c) Tüyleri veya yünleri alınmamış ham, tabaklanmış veya aprelenmiş deriler (Fasıl 43).
Sadece 4101, 4102, 4103
tarife
pozisyonlarındaki
toynaklıların ve kuşların
derileri ve postları.
Toynaklıların postları ve
derileri için ilave seçim
gereklilikleri
Bakanlıkça
belirlenir.
4101
Sığırların (bufalo dâhil) ve tek tırnaklı hayvanların Veteriner
kontrolleri
ham postları ve derileri (yaş veya tuzlanmış, sadece taze, soğutulmuş
kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka veya
işlem
görmüş
şekilde dayanıklılığı artırılmış, fakat tabaklanmamış, postlara uygulanır.
parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) Kurutulmuş,
(kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
kuru
tuzlanmış, ıslak tuzlanmış
veya tabaklama dışında
kalan
bir
dayanıklılığı
işlem
artırılmış
postları içerir.
Tarife
Tanımı
ile
Niteliği ve Açıklama
Pozisyonu
4102
Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, Sadece taze, soğutulmuş
kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka veya
işlem
görmüş
şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, postlara uygulanır.
parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) Kurutulmuş,
(yünlü veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
kuru
tuzlanmış, ıslak tuzlanmış
veya tabaklama dışında
kalan
bir
dayanıklılığı
işlem
ile
artırılmış
postları içerir.
4103
Diğer ham postlar ve deriler (yaş veya tuzlanmış, Sadece taze, soğutulmuş
kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka veya işlem görmüş postları
şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, içerir.
parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) Balık
veya
(kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)
ve
postları
kuşların
derileri
ve
muhtemel av trofelerini
içerir.
Fasıl
42: Deri Eşyalar,
Saraciye
ve
Koşum
Takımları, Seyahat Eşyaları, El Çantaları ve
Benzer Mahfazalar(Taşıyıcı
Bağırsağından
Kaplar),
Hayvan
Eşyalar
(İpek
BöceğiBağırsağı Dışında Kalan)
1. Bu fasıl, aşağıdakileri kapsamaz:
1.
Steril cerrahi katgütü veya benzer steril dikiş malzemeleri (3006 tarife pozisyonu),
2.
Teller, davul veya benzerleri için deriler veya müzik aletlerinin diğer parçaları (9209 tarife
pozisyonu).
4205 00
Deri veya deri bileşiminden diğer eşyalar
Köpek çiğneme ürünlerinin
üretimi
için
malzemeleri
içerir.
Ex 4206
Bağırsaktan (ipek böceği bağırsağı dışında Köpek çiğneme ürünlerinin
kalan),
kursaklardan,
tendonlardan eşyalar
mesanelerinden
ve üretimi
içerir.
için
malzemeleri
Fasıl 43: Kürklü deriler ve Suni Kürkler,
Mamulleri
1.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde geçen "kürklü deriler", 4301 tarife pozisyonundaki ham kürklü
deriler dışında kalan, yünlü olarak tabaklanmış veya aprelenmiş tüm hayvanların postlarını ve
derilerini
belirtir.
fasıl
Bu
aşağıdakileri
kapsamaz:
(a) Kuşların tüylü derileri veya tüylü diğer parçaları (0505 veya 6701 tarife pozisyonları),
(b) Tüyleri veya yünleri alınmamış ham postlar veya deriler (Fasıl 41'in 1 (c) notuna bakınız).
Ex 4301
Ham kürklü deriler (başlar, kuyruklar, pençeler ve Sadece
kuşların
veya
kürkçülerin kullanımı için uygun diğer parçalar toynaklıların (Fasıl 43'ün 2
veya kırpıntılar dâhil) (4101, 4102 ve 4103 tarife (a) notu gereğince kuşların
pozisyonlarındaki ham postlar ve deriler dışında tüylü derileri ve parçaları
kalan)
post veya kürk olarak kabul
edilmeyip bu fasıl haricinde
kalır ve 0505 veya 6701
tarife pozisyonlarında yer
alır.)
4301 (30 00)
Kuzuların:Astragan,
Breitschwanz
(Broadtail) Toynaklıların
Karakul, Persaniye ve benzer kuzular, Hint, Çin, derileri
için
Moğol ve Tibet kuzuları (bütün) (baş, kuyruk gereklilikleri
Tarife
postları
ilave
ve
seçim
Bakanlıkça
veya pençeleri ile olsun olmasın)
belirlenir.
Tanımı
Niteliği ve Açıklama
Diğerleri
Sadece
Pozisyonu
4301 (80 70)
kuşların
toynaklıların
4301 (90 00)
Başlar,
kuyruklar,
kullanımı
için
pençeler
uygun
diğer
ve
kürkçülerin
parçalar
veya
kırpıntılar
Fasıl 51: Yün ve Yapağı, İnce veya Kaba Hayvan
veya
Kılı, At Kılı İpliği ve Dokunmuş Mensucat
(a) Yün ve yapağı, koyun ve kuzulardan elde edilen saf lif anlamına gelir.
(b) İnce hayvan kılı, alpaka, lama, vikuna, deve, yak, Ankara, Tibet, Kashmir veya benzer
keçilerin (adi keçiler hariç), tavşan (Ankara tavşanı dâhil), yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika
kunduzu, misk faresinin kılı anlamına gelir.
(c) Kaba hayvan kılı, fırça yapımında kullanılan tüy ve kıl (0502 tarife pozisyonu) ve at kılı (0503
tarife pozisyonu) hariç yukarıda belirtilmeyen hayvanların kılı anlamına gelir.
5101–5103 tarife pozisyonları için.
Yün, domuz kılları, kuş tüyleri ve kuş
tüylerinin
parçaları
için
ilave
gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.
5101
Yün ve yapağı (karde edilmemiş İşlenmemiş yün ve yapağı
veya taranmamış)
5102
İnce veya kaba hayvan kılları (karde İşlenmemiş kıl
edilmemiş veya taranmamış)
Ex 5103
Yünün veya ince veya kaba hayvan İşlenmemiş yün ve yapağı
kıllarının
döküntüleri
(iplik
döküntüleri
dâhil
ditme
fakat
suretiyle elde edilenler hariç)
5103 (10
Karbonize edilmemiş yün tarama İşlenmemiş yün ve yapağı
10)
döküntüleri
Fasıl 95: Oyuncaklar, Oyun ve Spor
Malzemeleri,
Parçaları
ve
Aksesuarları
Ex 9508
Atlıkarıncalar,
stantları
ve
salıncaklar,
diğer
panayır
atış Canlı hayvanlı sirkler ve hayvan sergileri
alanı
eğlenceleri, gezici sirkler ve gezici
hayvan sergileri, gezici tiyatrolar
9508 10
Gezici sirkler ve gezici hayvan Canlı hayvanlı sirkler ve hayvan sergileri
sergileri
seçim
Fasıl
97:
Sanat
Eserleri,
Koleksiyoncu Parçaları ve Antikalar
Ex
Zooloji,
botanik,
9705 00
anatomik,
00
paleontolojik,
tarihi,
nümizmatik
koleksiyonları
mineroloji, Sadece hayvan türevli ürünler
arkeolojik, Av trofeleri için ilave seçim gereklilikleri
etnografik
ilgi
ve
parçaları
veya Bakanlıkça belirlenir.
alanının Uygun ısılarda korunmaları sağlanarak tam
koleksiyoncu hayvan doldurma işlemi görmüş kuşların veya
toynaklıların av hatıralarını ve kuşların ve
toynaklıların
dışında
kalan
türlerin
av
hatıralarını (işlenmiş olsun olmasın) içermez.
EK–2
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereğince
yürütülen veteriner kontrollerine tabi olmayan gıda maddeleri
1.
Bisküviler
2.
Ekmek
3.
Kekler
4.
Çikolata
5.
Şekerlemeler (şekerler dâhil)
6.
Boş jelâtin kapsülleri
7.
Küçük miktarlarda hayvansal ürün ve glikozamin, kondrotin veya çitosan içeren, son tüketici için
paketlenmiş takviye edici gıdalar
8.
Et ekstraktları ve et konsantreleri
9.
Balık ile doldurulmuş zeytinler
10. Et ürünleri ile doldurulmayan veya karıştırılmayan makarnalar ve noodles (şehriye)
11. Et ekstratları, et konsantreleri, hayvansal yağlar veya balık yağları, tozları veya ekstratları içeren
son tüketici için paketlenmiş çorbalar ve aroma vericiler
Download