Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

advertisement
Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar
29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete
19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(Değişik: 27/07/2010 tarihli ve 27654 sayılı Resmi Gazete)
(Değişik: 15/01/2012 tarihli ve 28174 sayılı Resmi Gazete)
(Değişik:31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete)
Madde 1- 29/11/2004 tarihli ve 2004/8170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması” hükümleri
uyarınca, 14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıda Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Fas Krallığı menşeli tarım ürünleri için
karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
Tarife
Kontenjanı
Miktarı
Uygulanacak
Gümrük Vergisi
(%)
G.T.İ.P.
Madde İsmi
06.02
Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil),
çelikler, daldırmalar; mantar miselleri
50 Ton
0
0603.13.00.00.00
Orkideler
5 Ton
24
0704.90.10.00.11
Beyaz lahana
20 Ton
10
0704.90.10.00.12
Kırmızı lahana
0706.90
Diğerleri
20 Ton
19
0709.20.00.00.00
Kuşkonmazlar
10 Ton
10
0709.51.00.00.00
Agaricus cinsi mantarlar
50 Ton
10
0709.60
Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler
10 Ton
10
0710.40.00.00.00
Tatlı mısır
10 Ton
0 (*)
0711.90.70.00.00
Kebere
85 Ton
18
0711.40.00.00.00
Hıyarlar ve kornişonlar
18
60 Ton
2001.10.00.00.00
Hıyarlar ve kornişonlar
0713.50
Baklalar (Vicia faba var. Major) ve at
baklası (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var. minor)
15 Ton
10
0804.40.00.00.00
Avokado armudu
50 Ton
22
20
1
Tarife
Kontenjanı
Miktarı
Uygulanacak
Gümrük Vergisi
(%)
10 Ton
15
G.T.İ.P.
Madde İsmi
0909.21.00.00.00
Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0909.22.00.00.00
Ezilmiş veya öğütülmüş
09.10
Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma),
kekik, defne yaprakları, köri ve diğer
baharat
10 Ton
15
1211.90
Diğerleri
10 Ton
17
1212.92.00.00.00
Keçiboynuzu (harnup)
1212.99.41.00.00
Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya
öğütülmemiş
10 Ton
10
1212.99.49.00.00
Diğerleri
2008.50
Kayısılar (zerdali dahil)
10 Ton
30
2101.11
Hülasa, esans ve konsantreler
10 Ton
4
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş
şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09
pozisyonunda yer alanlar hariç)
500 hl
35
23.02
Hububat veya baklagillerin elenmesi,
öğütülmesi veya başka işlemlere tabi
tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz
ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun
olmasın)
2.000 Ton
6
(*) İthalat Rejimi Kararı’nın ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.
Madde 2- 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak
ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi ile varsa
Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro
(EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net); bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki
İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ile
varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek
Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.”
Madde 3- Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının
geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
2
Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile
başvuru ve kullanım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğlerle
belirlenir.
Madde 5- 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında
dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır.
Madde 6- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Madde 7- Bu Karar 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
3
Download