Uploaded by User969

formasyon

advertisement
Öğretim Teknolojisi
ve
Materyal Tasarımı
Yrd.Doç.Dr.Deniz Mertkan GEZGİN
[email protected]
Öğrenim Kazanımları
 Bu bölümü bitirdiğinizde;

Öğretim teknolojisi temel kavramları

Öğretim teknolojisi amaçları

Öğretim teknolojisi kapsamı

Öğretim teknolojisi gelişim süreci
 konularında fikir sahibi olacaksınız.
Giriş
 Günümüzün gereksinimlerini karşılamak ve yarının dünyasına daha iyi hazırlayabilmek için
öğrencilerimizi;
 nasıl öğrenecekleri,
 nasıl düşünecekleri
 ve bunlar için gerekli teknolojiyi nasıl kullanacakları konusunda
 bilinçli yetiştirmek gerekmektedir.
 Öğretimin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılan teknolojiler ve materyaller öğrenmenin
tam olarak gerçekleştirilmesinde yardımcı araç olurken,
 her geçen gün teknolojide meydana gelen yeni gelişmeleri izleyebilmek ve bunları
günlük yaşamın gereği içerisinde doğru şekilde kullanabilmek kazanılması gereken bir
beceridir.
 Bu beceriye öncelikle eğitimciler sahip olmalı; ardından öğrencilere kazandırabilmelidirler.
 Sınıf ortamında etkili öğrenmenin gerçekleşmesi;
 öğrenci-öğretmen,
 öğrenci-öğrenci,
 öğrenci-içerik
 öğrenci-ortam
 etkileşimlerinden en az birinin yüksek bir düzeyde olabilmesiyle sağlanabilmektedir:
 Bu etkileşim türlerinin yüksek düzeyde olmasını sağlamak için öğretim teknolojilerinden ve
öğretim materyallerinden yararlanılabilir.
 Daha iyi öğrenme, farklı algılama şekillerine sahip öğrencilerin bireysel öğrenme
gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmış teknolojiler ve materyallerle sağlanabilir.
Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar
Eğitim
Eğiti
Öğretim
 Bireylerin öğrenmelerine neden
olan tüm etkinlikler/deneyimler
 Önceden belirlenmiş öğrenme
kazanımlarına erişim ve
yönlendirme amacı ile bilgi ve
etkinliklerin oluşturulması ve
iletilmesi
Eğitme
Öğretme
 Acil gerekli olan özel bilgi ve
becerilerin kazandırılmasını
amaçlayan öğretim
 Bilgi aktarımı
Öğrenme
 Genel anlamda öğrenme, bireyde kalıtımdan bağımsız olarak değişiklik oluşmasıdır.
 Bu değişiklik, bakış açısında, davranışta, algılamada, güdülenmede ya da bunların birleşiminde
ortaya çıkabilir.
 Öğrenme, her zaman, belli bir durum karşısında kazanılan deneyim sonucu davranışlarda sistematik
bir değişiklik olmasını gerektirir.
 Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.

Öğrenme, belli bir yaş döneminde yapılıp bitirilen, belli bir sürede sonuçlanan bir olay değildir.
 Öğrenme süreklidir. (Yaşam Boyu Öğrenme)
 Ölçülebilir ve gözlenebilir kalıcı izli davranış değişikliği.
Öğretim
 Öğretim, bireylerin belirli kazanımları öğrenmeleri için planlanan,
 kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan etkinliklerdir.
 Öğrenme kavramıyla birlikte düşünüldüğünde,
 öğretim bir başkasının değişimi için planlamaları öngörürken,
 öğrenme daha çok bireysel kazanımları hedeflemektedir.
 Öğrenmenin gerçekleşmesi için planlanan, kasıtlı ve sistematik eğitim süreci.
program
geliştirme
öğretmen
yetiştirme
planlama
ölçme ve
değerlendirme
öğrenci
rehberlik
hizmetleri
eğitim
yönetimi
Eğitim
 Eğitim sürecinden geçen kişinin davranışlarında bir değişme olması beklenir.
 Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir kavramdır.
 Eğitim yoluyla insanın amaçları, bilgileri, davranışları, tutumları ve ahlak ölçülerinin değiştiği
bilinmektedir.
 Eğitimin birçok tanımı yapılmıştır.
 Eğitimin genel ve kapsamlı tanımlarından başlıcaları şunlardır:
 Bireyde kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranış değişimi meydana getirme sürecidir.
 Önceden saptanmış ilkelere göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan
planlı etkinlikler dizgesidir.
 Bireyin yaşantılar yoluyla, deneyimleyerek, gözlemleyerek, deneme-yanılma yoluyla, kendi bilişsel
şemalarını yapılandırma sürecidir.
Teknoloji
•
Teknoloji bilimsel ya da sistematik bilgilerin pratik
alanlara sistemli bir şekilde uygulanmasıdır (Heinic ve
diğerleri, 1993).
•
İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak
için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon,
1983).
•
Teknoloji bilim ve uygulama arasında bir köprü
görevi görür.
Öğretim Teknolojisi
 Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı
olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini
dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır.
(Alkan, 1995)
 Öğrenme süreçlerini ve kaynaklarını
 tasarlamayı,
 geliştirmeyi,
 kullanmayı,
 organize etmeyi ve
 değerlendirmeyi içine alan bir teori ve uygulama alanıdır.
Öğretim Teknolojisi - I
 Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm
uygulamalardır.
 Öğretim Teknolojisi bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması
etkinliğidir.
 Öğretim teknolojisi, konu alanını göz önüne alarak ve bilimsel bilgiye dayalı
olarak araç-gereç, yöntem ve tekniklerin tasarlanması, geliştirilmesi,
uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir.
 Örneğin matematik öğretiminde kullanılmak üzere bir araç gereç tasarlayıp
kullanmak, belirli bir konunun öğretilmesinde farklı yöntemler uygulamak
veya matematik dersindeki içeriğin kazanımlarına göre nasıl anlatılacağına
karar vermek öğretim teknolojisinin kapsamındadır.
Eğitim Teknolojisi
Eğitim teknolojisi öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü öğeyi
sistemi, tekniği ve yardımı içerir.
1.
Öğrencinin ulaşması planlanan amaçların tanımlanması
2.
Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilmesi ve öğrenmeye
uygun bir biçimde yapılandırılması
3.
Konunun aktarılabilmesi için uygun ortamın seçilip kullanılması
4.
Kullanılan araçların etkililiğinin ve öğrencilerin başarı durumlarını
değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması.
Eğitim Teknolojisi - I
“NE” ve “NİÇİN”
konularını
saptadıktan sonra
“NASIL”
gerçekleşebileceği
konusuyla
uğraşmaktır.
Eğitim Teknolojisinin Amaçları
 Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek
 Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak
 Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
 Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek l Öğretme - öğrenme
süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak
 Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymak
 Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek l Öğretme ve öğrenme
süreçlerini daha verimli hale getirmek
 Öğretme ve öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek
 Öğretme ve öğrenme ile ilgili uygulama süreçlerini düzenlemek
 Eğitim gereksinimlerini ve olanaklarını bilimsel araştırma konusu yapmak
•Öğrencilerin öğrenim sonucunda kazanmaları beklenen bilgi,
beceri ve tutumlar “Öğrenim Kazanımları” olarak ifade edilir.
•Öğrenim kazanımları, bilişsel, duyuşsal ve devimsel alanlarda
belirlenir.
•Hedefe ulaşmak, içeriği düzenlemek, yöntem ve tekniği
belirlemek,
materyali seçmek, ölçme değerlendirme yapmak vb. nedenlerle
öğrenim kazanımlarının belirlenmesi çok önemlidir.
 Tüm öğretim etkinlikleri birer iletişim sürecidir, öğretme-öğrenme sürecinin
merkezindeki bireyler ise öğrencilerdir.
 Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bu farklılıklar göz önüne alınarak ders
planları ve etkinlikler yapılmalıdır. (Çoklu Zeka ve Yapılandırmacı Yaklaşım
 Sunuş Yoluyla Öğretim
 Buluş Yoluyla Öğretim
 İşbirliğine Dayalı Öğretim
 Problem-Tabanlı Öğretim
 Kavram Öğretimi
 Tartışma
 Etkili bir öğretim ortamı ancak öğretmenin becerileri ile sağlanır.
 Sınıf-içinde ve dışında yaşanan tüm öğrenme süreçleri öğretmen tarafından
yapılandırılır.
 Öğretmenin bilgi, beceri ve tutumları öğretimin etkililiği açısından büyük
önem taşır.
 Öğretim ortamında içeriğin aktarılması için kullanılır.
 Yansıtılan, yansıtılmayan ve görsel-işitsel olarak farklı türleri vardır.
 Öğretimin etkililiğini artırmak açısından önemli rol oynarlar.
Öğretim Materyali
 Öğrenme-öğretme etkinlikleri sırasında
 öğrencinin öğrenmesi ve
 öğretmenin daha etkin bir öğretim sağlayabilmesi için
bilgilerin kavratılmasında,
varlıkların tanıtılmasında,
üzerinde gözlem ve araştırma yapmada
kullanılan her türlü öğrenme-öğretme yardımcılarıdır.
 Öğretim ortamı sadece sınıf olarak düşünülmemelidir.
 Derslikler, farklı etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin uygulanmasına olanak
sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir.
 Öğretim ortamları düzenlenirken öğrenci sayısı, aydınlanma, sıcaklık vb.
değişkenlerde önemli rol oynar.
 Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan tüm faktörler değerlendirilebilir.
 Değerlendirmenin amacına uygun olması için öğrenim kazanımları ile
tutarlılık göstermesi gerekir.
 Öğretmen başarısı, öğrenci başarısı, öğretim ortamı, kullanılan araç-gereç
ve materyaller, ders planları gibi değişkenler değerlendirilebilir.
 Genel olarak “süreç” ve “ürün” değerlendirme şeklinde gerçekleşir.
Çağdaş ve Geleneksel Öğrenme
Yaklaşımları
Öğretmen Merkezli
Öğrenme Ortamları
Öğrenci Merkezli
Öğrenme Ortamları
Sınıf Etkinliği
Öğretmen merkezli
Öğrenci merkezli
Öğretmen Rolü
Daima uzman ve
bilgiyi sunan
İşbirlikçi ve bazen
öğrenen
Öğretimsel Vurgu
Bilginin ezberlenmesi
İlişkiler, sorgulama ve
buluş
Bilgi Kavramları
Bilgiyi toplama ve
nicelik
Bilginin niteliği ve
dönüşümü
Başarı Göstergesi
Normlara başvurma
Anlamanın niteliği
Değerlendirme
Çoktan seçmeli
maddeler
Ölçütlere başvurma,
gelişim dosyası ve
performans
Teknoloji Kullanımı
Alıştırma ve
uygulama
İletişim, erişim, işbirliği
Öğretim Teknolojileri
•
Gerçek nesneler (modeller, canlı varlıklar ve cansız nesneler)
•
Basılı materyaller (kitap, dergi, broşür, afiş, vb.)
•
Gösterim araçları (yazı tahtası, pano, vb.)
•
Yansıtma sistemleri (tepegöz, slayt makinesi, projektör)
•
İşitsel ortamlar (ses kaseti, radyo)
•
Hareketli görüntüler (televizyon, video, film makinesi)
•
Bilgisayara dayalı teknolojiler (öğretim yazılımları, CD, bilgisayar ağları ve
İnternet, vb.)
•
Sanal gerçeklik
•
Telekonferans sistemleri (video konferans)
Öğretim Teknolojisinin Gelişim Süreci
İlk Dönem: Medya olarak görülen Öğretim Teknolojisi
• Öğretim teknolojisi alanındaki ilk tanımlar
1910-1920
• Öğretimin öğrencilere fiziksel araçlar ile aktarılması
• İlk eğitsel filmin kullanımı
• Görsel materyallerin (film, resim, slayt, vb.) kullanımında artış
• Ses kayıtları, radyo yayınları, sesli filmler ile görsel öğretimden
1920-1940
görselişitsel ortamlara yöneliş
• Öğretimsel medya üzerine yoğunlaşma
Öğretim Teknolojisinin Gelişim Süreci
1960 ve 1970’ler: Süreç olarak görülen Öğretim Teknolojisi
• Assocation for Educational Communication and Technology
1963
(AECT) eğitim teknolojisini kavram, öğrenme sürecini kontrol
eden mesajların tasarımı ve kullanımı biçiminde
tanımlamaktadır.
• Tanımın dikkat çeken yönü sistematik bir öğretim tasarımını
işaret etmesi ve öğretim kavramından çok öğrenme üzerinde
durmasıdır.
Öğretim Teknolojisinin Gelişim Süreci
1960 ve 1970’ler: Süreç olarak görülen Öğretim Teknolojisi
• Eğitim teknolojisi , “daha etkili bir öğretimi gerçekleştirmek için
1970
insan yada insan olmayan kaynakların işe koşulduğu, insanın
öğrenme ve iletişimin üzerine kurulu hedefler doğrultusunda
öğrenme ve öğretme süreçlerinin sistematik bir biçimde
tasarlandığı, uygulandığı ve değerlendirildiği süreç” biçiminde
tanımlanmaktadır.
• Sistematik sürece ve öğrenmeye vurgu yapılmaktadır.
• Daha etkili ve verimli öğrenmelerin gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.
• insan ve insan dışı kaynakların kullanımı ifadesi önceki
dönemlerde kullanılan medya ağırlığını azaltmıştır.
Öğretim Teknolojisinin Gelişim Süreci
1960 ve 1970’ler: Süreç olarak görülen Öğretim Teknolojisi
• AECT eğitim teknolojisini “öğrenmenin tüm boyutlarını
1977
kapsayan problemlerin çözümü için insan, ürün, fikir, araç ve
kurumların yer aldığı, analiz, düzenleme, uygulama,
değerlendirme ve yönetim adımlarının bulunduğu karmaşık bir
süreç olarak tanımlamaktadır.
• Süreç içerisinde ilk defa analizden söz edilmektedir.
• İnsan, materyal ve araçlara eşit önem verilmekte ve kavram
yalnızca medya geliştirme ve kullanma ile
sınırlandırılmamaktadır.
Öğretim Teknolojisinin Gelişim Süreci
1990’lar: Süreç olmanın ötesinde görülen Öğretim Teknolojisi
• Mikrobilgisayarlar, etkileşimli video, CD-ROM, İnternet vb.
1994
teknolojileri etkisi
• AECT öğretim teknolojisini “öğrenme için süreç ve kaynakların
kuramsal ve uygulamalı olarak tasarım, geliştirme, uygulama,
yönetme ve değerlendirilmesi olarak tanımlamaktadır.
• Yapılandırmacı yaklaşımın etkileri görülmektedir.
Öğretim Teknolojisinin Gelişim Süreci
Yeni Dönem: Medya, sistematik öğretim tasarımı ve teknolojinin rolü
1990
Sonları
• Performansı arttırmada öğretimsel uygulamaların etkisi
Yakın Dönem: Öğretim tasarımı ve teknolojileri
2000’li
yıllar
• 30-40 yıllık dönemde farklı biçimlerde tanımlanan öğretim
teknolojileri “öğretim tasarımı ve teknolojileri” olarak kabul
edilmiştir.
Düşünelim - Tartışalım...
 Eğitim ve Teknoloji birbirlerini nasıl etkilemektedir?
 Bilgi çağının öğrencisini nasıl tanımlarsınız?
 Bilgi çağının öğretmenini nasıl tanımlarsınız?
 Eğitim Teknolojisini nasıl tanımlarsınız?
 Etkili öğretim için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
 Öğretme-öğrenme sürecindeki en önemli değişken(ler) nedir?
Kaynaklar
 Akkoyunlu, B., Altun, A. & Soylu, M.Y. (2008) Öğretim Tasarımı. Ankara: Maya
Akademi.
 Demirel, Ö., Seferoğlu, S.ve Yağcı, E. (2004) Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 Selvi, K. (Ed.) (2008). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı
Yayıncılık.
 Yalın, H. İ. (2002) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
 Doç.Dr.Cem Çuhadar , Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sunumları
 Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi (5. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.
Kaynaklar_1
 Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim
 Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. o Ergin, A.
(2002). Öğretim Teknolojileri ve İletişim. Anı Yayıncılık, Ankara.
 Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.
Anı Yayıncılık, Ankara.
 http://www.impactpress.com/articles/febmar99/population.jpg o
http://origins.jpl.nasa.gov/education/images/education-kids-br.jpg o
http://www.ets.mtu.edu/images/main_image_02.jpg o
http://growingpains.blogs.com/home/images/26apr04_01.jpg
Download