EĞİTİMDE TEMEL KAVRAMLAR AÇISINDAN TEKNOLOJİ VE

advertisement
EĞİTİMDE TEMEL KAVRAMLAR AÇISINDAN TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
Eğitimde Temel Kavramlar




Eğitim: Bireyde ‘davranış değişikliği’ oluşturma süreci.
Öğrenme: Bireyin yeni bilgi,becerileri ve tutum kazanmasıdır.
Öğretme: Öğrenme için gerekli faaliyetler.
Öğretim: Öğretme etkinliklerinin düzenlenmesidir.
DAVRANIŞ
Bireylerin, başkaları tarafından doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak gözlemleyebildiği etkinliklere denir.
 Doğuştan gelen davranışlar
 Gelip geçici davranışlar
 Sonradan öğrenilen davranışlar
TEKNOLOJİ










Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır.
Eğitim Teknolojisi: Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi işidir.
Eğitim Teknolojilerinin Amaçları:
Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek
Öğretme ve öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek
Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek
Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak
Öğretim Teknolojileri: Yaygın ya da geleneksel olarak
bilinen anlamıyla öğretim teknolojisi, öğretmen, kitap
ve yazı tahtası yanında öğretimsel amaçlar için
kullanılabilecek kitle iletişim araçlarıdır.
Öğretim Teknolojilerinin Amacı:
Daha üretken
Daha bireysel
Daha bilimsel bir öğretim
Herkesin ulaşabildiği
Eşitliği öngören
Daha hızlı ve güçlü bir öğretim
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), öğretmenlerin kendi konularını öğretmede kullanabildikleri
bilgisayar,video,televizyon, bağlantı kabloları vb. tüm yazılımları ve materyalleri içerir.
EĞİTİMDE İLETİŞİM SÜRECİ
Davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla bilgi, duygu,düşünce ve becerilerinin paylaşıldığı bu
sürece iletişim denir.
İletişim Sürecinin Öğeleri: Kaynak, İleti(mesaj), Kanal, Alıcı
İLETİŞİM

Sözlü iletişim
Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsar.
Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında ortaklaşa bir temele dayanır.

Sözsüz iletişim



İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞRENME
Öğretmen alan bilgisinin yanında, iletişim için;
Akıcı, ahenkli ses tonuna,
Jest ve mimiklerini kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
Download