Ders Adı : KURAN TARİHİ (SEÇMELİ) Ders No : 0070040103 Teorik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: KURAN TARİHİ (SEÇMELİ)
Ders No
: 0070040103
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:2
Ders Bilgileri
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
FATMA ASİYE ŞENAT, HAKAN UĞUR, HARUN ÖĞMÜŞ,
Dersi Verenler
MEHMET SAİT ŞİMŞEK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Kuran tarihinin temel akışı ve sorunlu konuları hakkında bilgi sahibi olmak, konuları ana kaynaklara inerek
değerlendirecek bir birikim edinmek.
Dersin İçeriği
Önemli olayları ve sorunlu konularıyla Kur'an'ın yazılı metin haline gelme sürecinin öğrenilmesi.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Sözlü bir metin olan Kur'an’ın yazılı bir metin haline geliş sürecinin öğrenir.
2
Kur’an’ın okunması, yazılması, toplanması ve çoğaltılması safhalarının nasıl yaşandığını bilir.
3
Kur'an tarihindeki tartışmalı konuları detaylı olarak öğrenir.
4
Tartışmalı konuların arka planındaki siyasi, sosyal şartları tahlil eder, sebep-sonuç ilişkileri kurabilir.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Muhsin Demirci, Kur'anTarihi, İFAV yay., İstanbul, 2010.
Ders için önerilen kaynaklar
Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an, I-IV, Matbaa Halebi; Muhammed Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, çev.: Abdülaziz
Hatip, Mahmut Kanık, Beyan yay., İstanbul, 2010, Subhi Salih, Kur'an İlimleri, çev:M.Said Şimşek, Hibaş yay., Konya.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
100
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
0
Toplam
0
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☑
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
No
6
7
8
9
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☑
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
7
1
7
Ödev
1
7
7
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
67
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
2.68
3
Download