Ders Adı : HZ. MUHAMMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (SEÇMELİ

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: HZ. MUHAMMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (SEÇMELİ)
Ders No
: 0070040142
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:2
Ders Bilgileri
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersi Verenler
İSMAİL HAKKI ATÇEKEN,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Hz. Peygamber’in insanlığa getirdiği evrensel mesajların tespit ve analizinin yapılması ve günümüz insanların ihtiyaç
ve problemlerine çözüm bulunmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Hz. Peygamber’in uygulamalarındaki evrensel mesajların yeri ve önemini kavrayabilme.
2
Hz. Peygamber’in hayatında Müslümanlar arasında oluşturduğu atmosferi fark edebilme.
3
Hz. Peygamber’in evrensel mesajlarının ortaya çıkışı ve başarısının nedenlerini açıklayabilme.
4
Hz. Peygamber’in getirdiği evrensel mesajlar ile hazır bulduğu toplumsal algıları karşılaştırabilme.
5
Hz. Peygamber’in evrensel mesajlarını toplumda ortaya çıkan yeni gelişmeler ışığında analiz edebilme.
6
Hz. Peygamber’in evrensel mesajından kaynaklanan uygulamaları örnek alabilme.
7
8
Günümüzde ortaya çıkan bazı problemler ile Hz. Peygamber’in karşılaştığı problemler arasında
benzerlikler kurabilme.
Hz. Peygamber’in uygulamaları hakkında bağımsız fikirler üretebilme.
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
9
Hz. Peygamber’in evrensel mesajını ele alan klasik ve modern kaynakları tanıyabilme.
10
Hz. Peygamber’in evrensel mesajı hakkındaki çağdaş yaklaşımları bilimsel yöntemlerle eleştirebilme.
Ders Akışı
Hafta
1
2
3
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Hz. Peygamber’in Mekke dönemindeki evrensel mesajı:
Tevhid
Medine’de Müslümanlar arasında kardeşlik uygulaması
Medine’de bir arada yaşama tecrübesi: Medine
Sözleşmesi
4
Hz. Peygamber’in örnek ahlakı
5
Hz. Peygamber’in aile içi ilişkileri
6
Hz. Peygamber’in adalet anlayışı
7
Hz. Peygamber’in insan haklarına bakışı
8
Hz. Peygamber’in gayr-i Müslimlere yaklaşımı
9
Hz. Peygamber’in ilme verdiği değer
10
Hz. Peygamber’in ahlaka verdiği değer
11
Hz. Peygamber’in estetik anlayışı
12
Hz. Peygamber’in barışı yayınlaştırma anlayışı
13
Hz. Peygamber’in sosyal hayattaki örnekliği
14
Hz. Peygamberin insanlarla geliştirdiği ilişki biçimi
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi I-IV, İstanbul 2011
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İstanbul 1990-1991.
İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2004.
Ders için önerilen kaynaklar
Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi I-IV, İstanbul 2011
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İstanbul 1990-1991.
İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2004.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☑
☐
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☑
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
5
5
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
10
10
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
57
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Yok
Değerlendirme Ölçütleri
Sınav
2.28
2
Download