din kültürü ve ahlak bilgisi - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
2016 - 2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 - 2017
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Adı ve Soyadı
: ...........................................................
Sınıfı
: ...........................................................
Öğrenci Numarası : ...........................................................
SORU SAYISI : 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika
•Bu sınav, 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.
•Sorular, 8. sınıf 2. dönem Merkezî Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
.
8.
MEB 2016 – 2017
SINIF
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
II. Aklını doğru kullanma
Kader kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
III. Dışlanma endişesi duyma
A) Evrenin olasılıklarla kuşatılmasıdır.
IV. Arkadaş seçimine özen gösterme
B) Allah’ın ilim ve kudretinin göstergesidir.
Numaralanmış durumlardan hangileri kötü alışkanlıkların başlama sebeplerindendir?
C) Kulun iradesinden bağımsız düşünülemez.
C) II ve IV.
D) III ve IV.
2. Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin aksatılması kul
hakkı ihlalini doğurur?
A) Namaz
B) Oruç
C) Zekât
D) Hac
3.
Kur’an-ı Kerim’de evrensel yasalara vurgu yapan birçok ayet vardır.
Bu tür ayetlerle verilen mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) I ve III.
MEB 2016 - 2017
A) I ve II.
4.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. I. Merak ve özenti
A) Allah’ın yaratması belli bir ölçüyledir.
D)Kâinatta var olan her şeyin bir amaç için yaratılmasıdır.
5.
Kurban ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kurban etinden sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu
yakınları yiyemez.
B) Belirli zamanda belirli nitelikteki bir hayvanı Allah
rızası için kesmektir.
C) Zengin veya fakir her Müslümanın yerine getirmesi
gerekir.
D) Yerine getirilmesi farz olan ibadetlerden biridir.
6. • Birçok AB ülkesinde 16 yaşından küçüklere alkollü
içki satışının yasak olması
• Bütün ülkelerde sürücülerin alkol kullanımına sınırlaması getirilmesi
• Ülkemizde televizyon dizi ve filmlerinde alkollü içkiyi özendirici görüntülere yer vermenin yasak olması
Bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A) Ülkeler vatandaşlarını alkolün zararlarından korumaya çalışmaktadır.
B) Alkol yasaklarının temelinde dini inançlarla ilgili
kaygılar yatmaktadır.
C)Bütün ülkelerde alkolle mücadele aynı yöntemlerle
yürütülmektedir.
B) Olaylardan ibret alınmalıdır.
C) Ekolojik denge korunmalıdır.
D)Dünyada alkol kullanımı ile ilgili yasaklar sadece
çocuklara yöneliktir.
D) İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
3
MEB 2016 – 2017
8.
SINIF
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Allah’ın dilemesi sonucu meydana gelen olaylar külli
irade, insanın dilemesi sonucu meydana gelen olaylar ise cüz’i irade kavramı ile ilişkilendirilir.
10. Aşağıdaki grupların hangisinden dini sorumluluk
kaldırılmıştır?
A) Yürüme engelliler
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece külli
iradenin bir sonucudur?
B) Görme engelliler
A) Rüzgâr enerjisinden elektrik üretilmesi
D) Akli olgunluğa erişemeyenler
C) İşitme engelliler
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hac ibadetiyle
hedeflediklerinden biri olamaz?
A) Müslümanlara dünyadan el etek çektirmek
B) İnananların birlik ve beraberliğine katkı sağlamak
C)Müslümanların İslam’ın
anlamalarını sağlamak
yayılışını
daha
iyi
D) İnsana kendini kontrol etme ve sabretme alışkanlığı kazandırmak
9.
Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su arayışını sembolize
eden bu görsel, hac ile ilgili aşağıdaki görevlerden hangisine aittir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Haberleşme amacıyla uzaya uydu gönderilmesi
MEB 2016 - 2017
C) İnsanın üreyerek neslini devam ettirmesi
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Organ ve doku naklinin yapılabilmesi
A) Sa’y
B) Vakfe
C) Tavaf
D) Şeytan taşlama
4
11. Hz. Peygamber, hicretten önce kendisini öldürmek
amacıyla evinin önüne gelip bekleyen müşrikleri oyalamak için yatağına Hz. Ali’yi yatırmıştı. Ardından da
kendine yol arkadaşı olarak seçtiği Hz. Ebu Bekir’in
evine gizlice gidip hicret hazırlıklarına burada devam
etmişti. Yolculuk için develer ayarlamış ve bu yolculukta kendilerine rehberlik etmesi amacıyla da müşrik
bir kılavuz ile anlaşmıştı. Buradan arkadaşıyla gizlice
ayrılan Hz. Peygamber Medine yolunun tersi yönünde
bulunan Sevr mağarasına yönelmiş ve ortalık sakinleşinceye kadar üç gün burada kalmıştı. Hz. Peygamber mağarada kalacakları süre içerisinde kendilerinin
gıda ihtiyaçlarını kimin ve nasıl karşılayacağı ve hatta
Mekkelilerle ilgili haberleri kimin getireceği de dahil
olmak üzere birçok konuyu konuşup kararlaştırmıştı. Mağarada kaldıkları esnada müşrikler tarafından
yakalanma endişesi taşıyan arkadaşına da: “Korkma
Allah bizimledir.” diyerek güven vermişti.
Bu parçada Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Merhametli, hoşgörülü ve affediciydi.
B) Tedbiri hiçbir zaman elden bırakmazdı.
C)Allah’a dayanıp O’nun yardımına güvenirdi.
D)Sabırla sorunların üstesinden gelmeye çalışırdı.
MEB 2016 – 2017
8.
SINIF
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
12. Akıl olmadan gerçek bir imandan söz edilemez. Allah,
var ettiği akıl nimeti sebebiyle insanı muhatap almış
ve ona iyiliği emredip kötülüğü yasaklamıştır. İnsanlar
da Allah tarafından kendilerine bahşedilen akıl sayesinde vahyin mesajlarını anlar, Allah’ın varlığını ve
birliğini kavrayabilirler.
II. Değerlerimiz öğrenilip yaşatılmalıdır.
III. Aileler çocuklarıyla iyi bir iletişim kurmalıdır.
IV. Her türlü arkadaş ortamlarına uyum sağlanmalıdır.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?
C) Aklı olmayanın imanından söz edilemez.
D) Akıl Allah’ın vahyini anlamada araçtır.
13. Zekâtla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Senede bir defa yerine getirilen mali bir ibadettir.
B) Nisap, zekât ibadeti için konulan bir zenginlik
ölçütüdür.
C) Zekât verenlerin, kurban kesmenin mali şartlarını
taşıdığı kabul edilir.
D)Kişi sahip olduğu temel ihtiyaç malzemelerinin
zekâtını vermek zorundadır.
14. “…Oraya (cehenneme) her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, ‘Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?’ diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: ‘Evet, bize
bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah
hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık
içindesiniz’ demiştik.” (Mülk suresi, 8 ve 9. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki bilgi edinme yollarından
hangisinin daha çok ihmal edildiği anlatılmaktadır?
B) II ve III.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Akılla varılan sonuçlar ile dinin hükümleri çelişebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve IV.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Akıl, doğru ile yanlışı ayırt edebilme yeteneğidir.
I. Sosyal ortamlardan uzak durulmalıdır.
MEB 2016 - 2017
15. Kötü alışkanlıklardan korunma ile ilgili,
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
16. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı insanların sığındıkları yanlış düşüncelerden biri değildir?
A) Sigarayı bırakırsam yaşamamın bir anlamı kalmaz.
B) Alkol kendime olan güvenimi artırıyor.
C) Uyuşturucu sıkıntılarımı gideriyor.
D) Sigara zehirli bir bal gibidir.
17. “Müslümanların evleri arasında en iyi ev, içinde kendisine iyi davranılan öksüz bulunan evdir. En kötüsü
de içinde öksüz bulunup da kendisine kötü davranılan
evdir.” (Hadis-i şerif)
Hz. Peygamberin bu sözle aşağıdaki mesajlardan
hangisini verdiği söylenemez?
A) Bilgiye önem verilmelidir.
B) İnsanlara değer verilmelidir.
C)Yetimlerin ihtiyaçları giderilmelidir.
A) Akıl
D)İnsanlara merhametli davranılmalıdır.
B) Vahiy
C)Kültür
D)Duyular
5
MEB 2016 – 2017
8.
SINIF
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
20. “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa
Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah
onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik
etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz
ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
18. Anayasamızın 58. maddesinde “Devlet, gençleri alkol
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk,
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten
korumak için gerekli tedbirleri alır.” ibaresi yer almaktadır.
B) Zararlı yayınları engellemek
C) Sosyal faaliyetlerin önünü açmak
D) Arkadaş seçimine müdahale etmek
19. Aşağıdaki ayetlerden hangisi taassup sahibi bir
insanın durumuna örnek verilebilir?
A) “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine
yatarken Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı
hakkında derin derin düşünürler ve: Rabbimiz!
Sen bunu boşuna yaratmadın! derler....”
(Âli İmran suresi, 191. ayet)
B) “Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun,
denildiği zaman onlar: Hayır! Biz atalarımızı
üzerinde bulduğumuz yola uyarız. dediler. Ya
ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış
idiyseler?” (Bakara suresi, 170. ayet)
C)“O’ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok
esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse onların
(putların) şefaati bana hiçbir fayda vermez, beni
kurtaramazlar.” (Yasin suresi, 23. ayet)
D)“… Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek
bizi sorumlu tutma…” (Bakara suresi, 286. Ayet)
(Nisa suresi, 135. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin, insanın
adaletli olmasını engelleyebileceği vurgulanmaktadır?
A) Yeterli bilgiye sahip olmaması
B) Anne ve babasına itaat etme arzusu
C)Kendisi ve yakınlarına menfaat sağlama isteği
D)İnsanların zararından kendini koruma duygusu
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Toplumu bilgilendirmek
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için alınması gereken
tedbirlerden biri olamaz?
MEB 2016 - 2017
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6
.
1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.
2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara
geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özel-
2016 - 2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 4
SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
liklerini kullanmayınız.
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim
Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir
amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen kabullenmiş sayılır.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.
Download