din kültürü ve ahlak bilgisi - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Kaz
4
ti
es
avrama
ım K
T
an
9.
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Temizlik ve İbadet -1
1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin sözlük anlamlarından biri değildir?
4. İslam’da emredilen;
I. oruç,
A) İtaat etme
B) Kulluk etme
C) Boyun eğme
D) Önem verme
E) Saygı duyma
II. namaz,
III.sadaka
ibadetlerinden hangileri insanda zaman bilincinin gelişmesine katkıda bulunur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
2.
• “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona,
‘Benden başka ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin’
diye vahyetmiş olmayalım.”
(Enbiya suresi, 25. ayet)
• “Kuşkusuz Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte doğru olan yol
budur.”
(Âl-i İmrân suresi, 51. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her peygamberin Allah’a kulluk ettiği
B) Allah’ın bütün insanların yaratıcısı olduğu
C) Allah’ın mesajlarını insanlara resullerin ilettiği
D) Kulluğa layık olan varlığın yalnızca Allah olduğu
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) II ve III.
C) I ve II.
E) I, II ve III.
5. İslam’a göre “hem mal hem beden ile” yapılan ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hac
B) Oruç
D) Sadaka
C) Zekât
E) Namaz
MEB 2017 - 2018
E) Doğru yolun ancak Allah’a itaatle bulunabileceği
3. “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fatiha suresi, 5. ayet)
6. Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?
Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahlakı güzelleştirmesi
A) Bireysel olması
C) Allah’a olan inancı artırması
B) Zorunlu olması
D) Günah işlemekten alıkoyması
C) İçtenlikle yapılması
E) Kötü duygu ve düşünceleri ıslah etmesi
D) Allah için yapılması
E) Zamanının belirli olması
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
B) Örf ve adetleri pekiştirmesi
9.
Kazanım Kavrama Testi
4
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Temizlik ve İbadet - 1
10. İslam’da yalnızca Allah’ın rızasını umarak yapılan her güzel davranış ibadet olarak değerlendirilir.
Buna göre
7. “De ki: Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana
yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam; aksi
halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam."
(En'âm suresi, 56. ayet)
Bu ayete göre ibadetler
I. doğru dini yaşamak,
II. örf ve adetlere bağlı kalmak,
III.Allah’ın emrini yerine getirmek
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılır?
B) Yalnız II.
D) II ve III.
I. çevre temizliğine özen göstermek,
II. anne – babaya iyilikte bulunmak,
III.Kur’an’ı okuyup anlamaya çalışmak
davranışlarından hangileri ibadet olarak kabul edilebilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
D) II ve III.
C) I ve II.
E) I, II ve III.
C) I ve III.
E) I, II ve III.
8. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre ibadet etmenin amaçlarından değildir?
A) İnancı pekiştirmek
B) Allah’ı çokça anmak
C) İnsanlara faydalı olmak
D) Dindar olarak tanınmak
11. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da farz olan ibadetlerden biri değildir?
A) Oruç tutmak
B) Fitre vermek
C) Zekât vermek
D) Hacca gitmek
E) Namaz kılmak
MEB 2017 - 2018
E) Sorumluluk bilincini geliştirmek
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalnız I.
SINIF
9. “İnsanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek ve
O'nun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu
belirli tutum ve gerçekleştirdiği” davranışlara verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhlas
B) İbadet
D) Samimiyet
C) Din
E) Tevekkül
12. I. Hac
II. Zekât
III.Sadaka
Yukarıdaki ibadetlerden hangileri yalnızca mal ile yapılır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.
D) II ve III.
C) I ve III.
E) I, II ve III.
Download