Test 18 - Ölçme Değerlendirme

advertisement
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
18
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇEVRE SORUNLARI
II. Tarım ürünlerine olan ihtiyacın artması
III. Taşkın ovalarında kurulan yerleşmelerde sık sık sel
ve taşkınların yaşanması
IV. sanayi tesislerinin şehir merkezlerine yakın yerlerde
kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri arazi planlama çalışmalarının sürdürülebilir olmayışından kaynaklanır?
A) I ve II
B) I ve III
D)II ve III
C) I ve IV
E) III ve IV
2. Beşeri yapılar planlanırken doğal çevre etkenlerini göz
önünde bulundurmak gerekir. Örneğin bir sanayi tesisi
inşa edilmeden önce bu tesisin çevredeki su kaynaklarına
olacak etkileri araştırılmalıdır. Bu şekilde beşeri yapıların
doğal çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirilebilir.
Bu çerçevede yerleşim yerleri planlanırken;
I. doğal bitki örtüsü,
II. tarım arazileri,
III. su kaynakları
verilenlerden hangileri dikkate alınmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3. Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki hava alanı yapılırken
uçuş güvenliğini tehdit eden dağlar dikkate alınmamıştır.
Bu sebeple hava alanı şu anda uçuşlara kapalıdır.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
• K ülkesi, sınırlı olan doğal kaynaklarını sahip olduğu
teknoloji ve uyguladığı yöntemlerle en etkili şekilde kullanmaktadır.
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
4. Aşağıda K ve L ülkeleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. Küresel ısınma sonucu ekosistemlerin zarar görmesi
MEB 2016 - 2017
1.
• L ülkesi, sahip olduğu doğal kaynakları gelişigüzel kullandığından, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve bazı
çevre sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.
Bu iki ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından kesin olarak farklı olduğu söylenir?
A) Yüzölçümleri
B) İklim özellikleri
C) Coğrafi konumları
D) Nüfus yoğunlukları
E) Gelişmişlik düzeyleri
5. 11. Sınıf coğrafya dersinde Alican hoca öğrencilere: “Günümüzde küresel ısınma sonucunda bazı çevresel sorunlar
meydana gelmektedir. Bu sorunları birlikte sıralayalım der.”
Öğrencilerden:
• Beyza : Kuraklığın artış göstermesi,
• Gizem : Bitki ve hayvan türlerinin azalması,
• Deniz : Tatlı su kaynaklarında azalmaların görülmesi,
• Mert
: Volkanik patlamaların son yıllarda artış göstermesi,
• Yavuz : Kıyı bölgelerin deniz suyu altında kalma riskinin artması
diye cevap verirler.
Hangi öğrencinin Alican hocanın sorusuna verdiği
cevap yanlıştır?
A) Beyza
B) Gizem
D)Mert
C) Deniz
E) Yavuz
A) Antalya sınırları içinde hava alanı inşa etmek için uygun alan yoktur.
B) Dağlar şehir merkezi ile hava alanı arasındaki ulaşımı
engellemiştir.
C) Bir beşeri yapı doğal çevre özellikleri dikkate alınarak
inşa edilmelidir.
D) Doğal çevre özelliklerinin beşeri yapılar üzerindeki
olumsuz etkileri önlenemez.
E) Gazipaşa hava alanı ekonomik getirisi yetersiz olduğundan uçuşlara kapatılmıştır.
6. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan gazların meydana getirdiği dumanın sisle karışması sonucunda hava kirliliği meydana gelir. Bu hava
kirliliğine………………………….. tipi hava kirliliği denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Roma B) Londra D)New York
C) Lizbon
E) Los Angeles
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
LYS
Test
18
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇEVRE SORUNLARI
7. İnsanların su döngüsü üzerindeki olumsuz etkileri arasında;
10. Gelişmiş ülkeler geri dönüşüm konusunda az gelişmiş ülkelere göre daha duyarlı davranmaktadırlar.
Buna göre;
I. yer altı sularının aşırı kullanılması,
II. tatlı su kaynaklarının bilinçsiz tüketilmesi,
I. Fransa,
III. şehir alanlarının genişlemesi
verilenlerden hangileri gösterilir?
II. Nijerya,
E) I, II ve III
8. Gaz atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkileri arasında;
I. Kötü kokuların oluşmasına neden olmaktadır.
II. Küresel ısınmanın artmasına sebep olmaktadır.
III. Hava kirliliğine neden olmaktadır.
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
9. Günümüzdeki çevre sorunlarından biri de küresel ısınma
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkileridir.
Bu etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Yer altı su seviyesinin azalması
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D)II ve III
C) I ve III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Yalnız II
MEB 2016 - 2017
A) Yalnız I
III. Japonya,
A) I ve II
Hilal
: Bilinçli tüketici olunmalı,
Ömer : Özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalı,
Havva : Ormanlık alanlarda mobilya sanayisi kurulmalı
Fatih : Ağaçlandırma ve çöp toplama kampanyaları yapılarak kamuoyunun dikkati çekilmeli diye cevap
verirler.
Hangi öğrencinin cevabı çevre sorunlarının önlenmesi ile ilgili değildir?
A) Ömer
B) Hilal
D)Fatih
C) Havva
E) Adem 12. Aşağıdakilerden hangisi ormanların doğal çevre üzerindeki olumlu etkileri arasında gösterilemez?
A) Hava kirliliğini azaltır.
B) Oksijen üretimi sağlar.
C) Sel ve taşkınları engeller.
D) Toprak erozyonunu önler.
E) Tsunami sonucunda yerleşim yerlerinin zarar görmesi
STİ
TE
KAZ
AN
E) III ve IV
Âdem : Sera etkisi yapan gazların tüketimi azaltılmalı,
D) Kurak alanlarının genişlemesi
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
C) II ve III
11. Coğrafya dersinde öğretmen sınıftan çevre sorunlarının
önlenmesine yönelik araştırma yapmalarını ister. Öğrenciler araştırma yaptıktan sonra ulaştıkları sonuçları sınıfta
paylaşırlar.
C) Ekosistemlerde canlı çeşitliliğinin azalması
KAVRAMA
B) I ve III
D)II ve IV
B) Tatlı su kaynaklarında azalma olması
IM
IV. Malezya
verilen ülkelerden hangilerinin geri dönüşüm konusunda diğerlerine göre daha gelişmiş olması beklenir?
E) Zararlı güneş ışınlarını süzer.
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download