Ders Adı : ETKİLİ İLETİŞİM Ders No : 0310400208 Teorik : 3 Pratik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: ETKİLİ İLETİŞİM
Ders No
: 0310400208
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:3
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok.
Dersi Verenler
BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Bu dersin amaçları; özetle, öğretmen adaylarının,
•iletişimin ne olduğu, modelleri, temel ögeleri ve özellikleri ve onları etkili olarak nasıl kullanabilecekleri konusunda
bilgi edinmelerini sağlamak,
•öğretmenlik mesleği için gerekli olan iletişim becerilerini eğitim ve uygulama yoluyla geliştirmek,
•insan ilişkisine dayalı mesleklerinde iletişimden kaynaklanan problemlerine çözüm yolları üretmek,
•öğrenme-öğretme ortamlarında hayati önem taşıyan iletişim sürecinin başarıyla üstesinden gelmelerine yardımcı
olmaktır.
Dersin İçeriği
Öğretmenlik, öğretmenlerin gerek öğrencileri, gerek onların aileleri ve okul çevreleri ile sürekli iletişim halinde
olmalarını gerektiren bir meslektir ve meslekte öğretmenlerin en çok karşı karşıya kaldıkları zorluklar arasında iletişim
problemleri bulunmaktadır. Bu zorlukların veya problemlerinin kilit nedeni genellikle “yanlış iletişim” veya başka bir
deyişle “öğretmenlerin iletişim becerilerindeki yetersizlikler” olmaktadır. Ayrıca öğretmenler her zaman iletişimlerinin
yanlış anlaşılması riski ile karşı karşıyadır. Bu yüzden “etkili iletişim” öğretmenler için büyük önem taşımaktadır. O
halde öğretmen adaylarının iletişim yeteneklerini arttırmaları ve geliştirmeleri, toplumsal rollerinde ortaya çıkan
sorunları daha etkili çözmelerine ve etkin öğretmenler olmalarına katkı sağlayacaktır.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
öğretmen adaylarının iletişim yeteneklerini arttırmaları ve geliştirmeleri, toplumsal rollerinde ortaya
1
çıkan sorunları daha etkili çözmelerine ve etkin öğretmenler olmalarına katkı sağlayacaktır.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Tanışma. Dersin programı, amaçları ve gerekleri
1
konusunda öğrencilerin bilgilendirilmeleri, dersin
tanıtılması.
Kişilerarası iletişimin tanımı ve anlamı. İletişim
2
Uygulaması (İ.U.): “Karşımızdakini dinleyerek var
ederiz.” NLP Tekniğiyle eğitim alıştırmalarına birkaç
örnek.
Projelerin başlangıcı. İletişim modelleri. İ. U. 1: “Bilincim
3
donanınca ne olacak?” “İnsan muhteşem bir
potansiyeldir.”
4
5
6
İletişimin unsurları ve özellikleri. İ. U. 2: “İnsanoğlu algı
dünyasında yaşar.” “Sürekli iletişim içindeyiz.”
Sözel ve sözsüz iletişim. İ. U. 3: “Ortamın verdiği
mesajlar.” “İletişim çok kanallı bir süreçtir.”
İletişim ve ikna. Etkili dinleme, konuşma ve geri bildirim.
İ. U. 4: “Varoluşun beş boyutu.” (87-135)
Kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler. İ. U. 5:
7
“İletişimin iki düzeyi: İç dünya ve dış dünya.” “İç ve dış
dünya farkı stres oluşturur.”
İletişimi kolaylaştıran etkenler. Etkili iletişimde bilişsel,
8
duyuşsal ve davranışsal süreçler. İ. U. 6: “Varoluş matrisi
içinde büyürüz.” “İletişim matrisi”
Etkili iletişimde çatışma yönetimi. İ. U. 7: “İki yaşam
9
felsefesi: Korku kültürü ve değerler kültürü” “Aile içi
ilişkilerdeki bilinç”
10
Arasınav
Eğitim ortamlarında etkili iletişim. Öğrenci, öğretmen,
11
veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli
hususlar. İ. U 8: “Sevgi yaşamdır.” “Hangi değerlerin
temel alındığı önemlidir.”
12
13
İletişim uygulamaları değerlendirme. “Kısa bir gözden
geçirme: Nelerle donandık?”
Projelerin bitimi, eksiklerin tamamlanması, dersin dönem
sonu değerlendirmesi.
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Çeşitli kaynaklardan faydalanılabilir. Ancak, ders kitabı olarak 3 kitap esas alınacaktır:
•Kaya, A. (2010). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Pegem Akademi. Ankara.
•Demiray, Uğur (2008). Etkili İletişim. Pegem Akademi. Ankara.
•Cüceloğlu, Doğan (2002). ‘Keşke’siz Bir Yaşam için İletişim. Remzi Kitabevi. İstanbul.
Ders için önerilen kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
0
0
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
2
30
Proje
1
100
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
1
50
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
1
20
5
200
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
100
Finalin Başarıya Oranı
0
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
3
4
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
Sınıf öğretmenliği alanında yaşanan eğitim problemlerini tanımlar ve çözer.
☐
☐
☐
☐
☑
Sınıf öğretmenliği alanına ait bilgi kazanımlarının kavratılmasına katkı sağlar ve
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
Öğrencilerin gelişim düzeyini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlamalar
yapar.
Türkçe’yi kurallarına uygun ve etkili şekilde kullanarak öğrencilerle sağlıklı
iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
demokratik bir öğrenme ortamı oluşturur.
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki
5
ve kültürel değerlerin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren
bir öğretmen olur.
6
Sınıf öğretmenliğiyle ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme
sürecine yansıtır.
7
Sorumluluk bilincinin oluşturulmasına katkı sağlar.
☐
☐
☐
☐
☑
8
Yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar.
☐
☐
☐
☐
☑
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
9
Öğrencilerin Sınıf Öğretmenliği'ne karşı olumlu tutum kazanmasına katkı sağlar.
☐
☐
☐
☐
☑
10
Uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanır.
☐
☐
☐
☐
☑
11
Teknolojik araçları etkili şekilde kullanır.
☐
☐
☐
☐
☑
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
12
13
yönleriyle tanır.
Ölçme değerlendirme sürecinde uygun yöntem, teknik ve yaklaşımları kullanır.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
3
3
9
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
0
28
0
Ödev
2
10
20
Sunum/Seminer
1
5
5
Quiz
0
0
0
Arasınav
0
0
0
Proje
1
20
20
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
0
0
0
Diğer (Staj vb)
1
10
10
Toplam İş Yükü
64
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
2.56
3
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Dersin işleyişinin düzenli olması, gereklerinin iyi anlaşılabilmesi ve öğrencilerin derste başarılı olabilmeleri için derse
düzenli olarak devam etmeleri, ders içi faaliyetlere katılmaları ve ders için gerekli paylaşımlarda bulunmaları önemlidir
(ders içindeki tartışmalara ve sunumlara yorum ve fikirleriyle katılarak, sunumlarını düzenli ve zamanında yaparak,
ödev veya raporlarını zamanında teslim ederek, grup ve bireysel çalışmalarına katılarak vs.).
Değerlendirme Ölçütleri
Arasınav: Uygulamalı:100 puan.(İletişim Uygulamaları. Bkz. Not ) Final: Sözlü sunum (%50) + Araştırma Raporu (%30sunuma ilişkin. Sunum ve uygulamalara ilişkin bir öz değerlendirme ve eleştiri bölümünü de içermelidir ve bilgisayarda
A4 kağıt 12 punto ile yazılmalıdır. ) + Derse katılım (%20) = 100 puan NOT: İletişim Uygulamaları kısa bir drama
etkinliğinin hazırlanması ve etkinliğe ilişkin tartışma yönetimi (yönetici soruları + diğer öğrencilerin katılımı) şeklinde
değerlendirilecektir. Konu sunumları ve iletişim uygulamalarına eşit zaman verilmeli, sunulan her iki proje de 1 ½ ders
saatini aşmayacak etkinlikler şeklinde düzenlenmelidir. Her bir drama etkinliği 20-30 dakikayı geçmeyecek şekilde
yapılırsa, drama üzerinde tartışma için ve değerlendirmeye yeterli zaman kalacaktır.
Download