Ders Adı : İSLAM HUKUKU I Ders No : 0070040097 Teorik : 4 Pratik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: İSLAM HUKUKU I
Ders No
: 0070040097
Teorik
:4
Pratik
:0
Kredi
:4
ECTS
:4
Ders Bilgileri
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Dili
İngilizce
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
AHMET YAMAN, HALİT ÇALIŞ, HÜSEYİN TEKİN
Dersi Verenler
GÖKMENOĞLU, İSMAİL BİLGİLİ, MURAT ŞİMŞEK, ORHAN
ÇEKER, SAFFET KÖSE,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
İslam hukuk ilminin kavram ve kurumlarını bir hukuk nosyonu elde edecek şekilde öğrenciye tanıtmak.
Dersin İçeriği
Bu derste İslam hukuk ilminin temel kavram ve kurumları diğer hukuk sistemlerine de atıflarla işlenecektir
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Şahsın hukuku konusunda bilgi edinebilme.
2
Evlenme ve boşanma konularını kavrayabilme.
3
Miras hukukunu temel kavramları ve hak sahiplerinin paylarıyla birlikte ayrıntılı olarak açıklayabilme.
4
Şahıs, aile ve miras hukuku ile ilgili güncel sorunlara çözüm üretebilme.
5
Aile ve miras hukuku ile ilgili bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme.
6
Uzmanlık alanıyla ilgili metinleri anlayarak yorumlayabilme
7
Aktüel dini meseleleri tanıyabilme ve çözüm üretebilme.
Öğrenim Kazanımları
#
8
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Uzmanlık alanıyla ilgili terim ve kavramları tanıyabilme.
İslam’da şahıs, aile ve miras hukukunun dayandığı temel ilkelerle pozitif hukukun ilkelerini
9
karşılaştırabilme.
10
Topluma, İslam dinini sosyal yaşamlarına taşımalarında örnek olabilme.
Ders Akışı
Hafta
1
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
İslam Hukukuna Giriş: Kavramlar, Kaynaklar ve Tarihsel
Gelişim
2
İslam Hukukunun Kanunlaştırılması ve Arazi Hukuku
3
İslam Hukukunun Genel İlkeleri
4
İslam Anayasa ve İdare Hukuku
5
İslam Devletler Umumi ve Hususi Hukuku
6
İslam Yargılama Hukuku
7
İslam Ceza Hukuku I
8
İslam Ceza Hukuku II
9
İslam Kişiler Hukuku
10
İslam Aile Hukuku I
11
İslam Aile Hukuku II
12
İslam Aile Hukuku III
13
İslam Aile Hukuku IV
14
İslam Miras Hukuku
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
1. Hayrettin Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku
Ders için önerilen kaynaklar
2. TDV İslam Ansiklopedisi (ilgili makaleler),
3. Ali el-Hafif, (trc. Rahmi Yaran) İslâm Hukukuna Göre Hukukî İşlemler ve Hükümleri, Ankara, 2011,
4. Orhan Çeker, İslâm Hukukunda Akitler, Konya, 1999.
5. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, İstanbul, 2001.
6. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, İstanbul, 2001.
7. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular I-II, Samsun, 2010.
8. Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku.
9. H. Mehmet Günay, Evlenme Akdinde Fâsit Bâtıl Ayrımı, İstanbul, 2008.
10. İLİTAM Ders Notları
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
Adet
1
Yüzde
100
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☐
☐
No
13
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
düzeyde bilgi sahibi olur.
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
4
56
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
95
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.
3.8
4
Download