OSMANLI SOSYA-İKTİSAT TARİHİ I Ders No : 0310440191 Teorik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: OSMANLI SOSYA-İKTİSAT TARİHİ I
Ders No
: 0310440191
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:4
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Dersi Verenler
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Osmanlı Devleti'nin ekonomik zihniyeti, nüfus yapısı, sosyal ve mali yapıları, Osmanlı devletinin para politikaları, vakıf
yapısı, arazi çeşitleri gibi toplumsal içerikli konuların kavranması
Dersin İçeriği
Klasik dönem Osmanlı Tarihinin kısaca sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilmesi, Osmanlı Devleti?nde Ekonomik
Zihniyet,Osmanlı Devleti?nde para ve finans sistemi, Osmanlı Devleti?nde iltizam, malikâne ve esham sistemi,
Osmanlı?da Ticaret ve Ticaret yolları, Osmanlı Devleti?nde iskân ve yerleşim,Osmanlı Devleti?nde şehir, Osmanlı
Devleti?nde köy hayatı ve köylerin sosyal ve iktisat tarihi açısından önemi , Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler,
Osmanlı Devleti?nde Vakıflar.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
1
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Osmanlı yönetim toplum yapısı, ekonomik sistemi ve sistemin işleyiyişi hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Akışı
Hafta
1
Konu
Osmanlı da ekonomik yapı
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
2
Osmanlı Ticaretinde gayr-i Müslimlar
3
Kapitülasyonlar
4
Beratlı Tüccarlar
5
Hayriye Tüccarları
6
İktisat tarihinin alanları
7
Sosyal tarihin alanları
8
Merkantilzim
9
Sanayi Devrimi
10
Levant Kumpanyaları
11
Osmanlı Ticaretinde Fransız ceneviz ve İngiliz rekabeti
12
Kaynak tahlili
13
Tartışma
14
Tartışma
Öğretme Metodu
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu?nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2000-2004. Tabakoğlu, Ahmet, Türk
İktisat Tarihi, İstanbul 2000. Mehmet, Genç, Osmanlı İmparatorluğu?nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000. Pamuk,
Şevket, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları Seçme Eserler I, İstanbul 2008. Pamuk, Şevket, Osmanlıdan Cumhuriyete
Küreselleşme Seçme Eserler II, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul 2008. Tabakoğlu, Ahmet, Toplu Makaleler I
İktisat Tarihi, İstanbul 2005. İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993.Osmanlı, I-XII,
Ankara 1999. Türkler, I-XX, Ankara 2002. Faroqhi, Suraiya, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, Çev.
Gül Çağalı Güven-Özgür Türesay, İstanbul 2003.
Ders için önerilen kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
0
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
0
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
1-Alanıyla ilgili öğretim süreçlerini planlar ve yürütür.
☐
☐
☐
☐
☐
2- sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini dikkate
☐
☐
☐
☐
☐
alır ve onlara rehberlik eder.
3
3-Türk eğitim sistemi ve okula ilişkin temel ilkeleri bilir.
☐
☐
☐
☐
☐
4
4-Ölçme ve değerlendirme sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımları kullanır.
☐
☐
☐
☐
☐
5
5- Öğrencinin geçmişe alakasını çeker.
☐
☐
☐
☐
☐
6-öğrencinin diğer ülkeleri ve kültürleri bilmesine ve anlamasına katkıda
☐
☐
☐
☐
☐
6
bulunur.
7
7-öğrencinin kimlik duygusunun gelişimine katkıda bulunur.
☐
☐
☐
☐
☐
8
8-Tarih boyunca kurulmuş büyük medeniyetler ile Türk tarih ve kültürünü tanır.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
10- Tarihi olaylara yön veren şahsiyetleri ve özelliklerini tanır.
☐
☐
☐
☐
☐
11- Türk tarihinin derinliğini ve sürekliliğini kavrayarak kendine güven ve milli
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
9-bugünü daha iyi değerlendirebilmek için geçmişteki olayların sebep ve
9
sonuçları üzerinde günümüzle kıyaslama yaparak düşünme, araştırma ve
muhakeme etme yeteneğini geliştirir.
10
11
12
kimlik duygusu gelişir.
12-Tarih bir milletin hafızası olduğuna göre, geçmişten dersler alarak hal ve
geleceğe sağlıklı bakmayı kazanır.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
0
0
0
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
1
1
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
1
1
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
30
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
1.2
1
Download