ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ

advertisement
ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ
PSĠKOLOG Ġġ AKIġ ġEMASI
Doküman No: ÇGH. YD.08
Yayın Tarihi: 01.06.2015
1. Eğitim Faaliyetleri
2. Çalışan Güvenliği Genelgesi’nde de
belirtildiği üzere “iletişim becerileri” ve
“öfkeli hasta ve hasta yakınlarına
yönelik yaklaşım/iletişim” eğitimlerinin
hazırlanması
3. Eğitim sunumlarının her yıl 1 defa olmak
üzere
Komuta
Kontrol
Merkezi
çalışanları ve İstasyon Sorumluları
toplantısında yapılması
4. UMKE
Temel
Eğitim
Modülü
kapsamındaki “Psikososyal Durumlar
Eğitimi Modülündeki konular hakkında
eğitim hazırlanması ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün talebi
doğrultusunda eğitim verilmesi
Revizyon Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:01
3. Kayıt Altına Alınan Verilerle
ilgili Ġstatistiksel Analizler
2. Psikolojik Destek Hizmetleri
- Psikolojik yardım/destek talebinde
bulunan personele psikolojik destek
hizmeti verilmesi; gerekli görülen
durumda kişilerin uzman hekimle
işbirliği kurmasına yardım edilmesi
- İdare tarafından psikolojik destek
alması gerektiği düşünülen personellerle
temel psikolojik görüşmelerin yapılması
Travmatik olabilecek olay/vakalara
müdahale eden ekiplerle telefon
görüşmesi yapılması; talep eden
personelle bireysel görüşme yapılması
Sayfa No: 1 / 3
- Birimimizce haftalık olarak ilgili veri
tabanlarına kayıt edilen verilerin ilk 6 ay
ve yıl sonunda istatistiklerinin yapılması
- İlgili veri tabanları






Trafik kazaları
İş kazaları
Kesici- delici alet yaralanması
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaş
Enfekte vaka nakli
113 Bildirimleri
- İstatistiksel analizleri yapılan verilerin
raporlanarak Başhekimliğe sunulması
ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ
PSĠKOLOG Ġġ AKIġ ġEMASI
Doküman No: ÇGH. YD.08
Yayın Tarihi: 01.06.2015
- Sağlık taraması yapılan personelin
sonuçlarının değerlendirilmesi
-
İstatistiksel analiz sonuçlarının
raporlanarak Başhekimliğe sunulması
- Değerlendirme sonucu bilgilendirme
yapılması
gereken
personel
bilgilerinin ilgili birim çalışanına
aktarılması
- Sonuçların Sağlık Taraması Veri
Tabanına kaydedilmesi
- Sağlık taramaları sonlandıktan sonra
ilgili istatistiksel analizlerin yapılması
Revizyon Tarihi:30.09.2015
- Ayda iki kez Çalışan Güvenliği
Komitesi toplantılarına üye olarak
katılmak
4.Sağlık Taramasıyla ilgili Veriler
5. Birim ÇalıĢmaları
Komitede alınan kararlar arasında mesleğiyle
ilgili hususlar doğrultusunda gerekli
uygulamaların yapılması ve takip edilmesi
Revizyon No:01
Sayfa No: 2 / 3
ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ
PSĠKOLOG Ġġ AKIġ ġEMASI
Doküman No: ÇGH. YD.08
Yayın Tarihi: 01.06.2015
Revizyon Tarihi:30.09.2015
Revizyon No:01
Sayfa No: 3 / 3
ÖNERĠLER
1. Mesleklerinin doğası gereği maruz kalabildikleri travmatik yaşantıların, çalışanların genel ruh sağlığına olan etkilerini değerlendirmek amacıyla Sağlık
Tarama Programı’na benzer bir “Ruh Sağlığı Tarama Programı” oluşturulması ve bu program doğrultusunda ilgili ölçeklerin yılda 1 kez uygulanması.
1.1. Ölçek sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması. Değerlendirme sonucu gerekli görülen personele psikolojik destek önerilmesi, desteği
kabul eden personelin gerekli kişi ve kurumlarla bağlantı kurmasına yönelik yardım verilmesi.
1.2. Çalışanların uygun ruh sağlığı hizmetlerinden yararlandırılmalarıyla
1.3.
kendi ruhsal iyi oluşlarının artması, yakınları ve hizmet verdikleri kişilerle olan iletişimlerinin daha sağlıklı olmasının sağlanması
2. Çalışan Güvenliği Birimi tarafından yürütülen “113 Beyaz Kod” bildirimleriyle ilgili araştırmalar yapılması.
2.1. Şiddet olayına maruz kalan personellerle yürütülecek anket/ölçek çalışmaları doğrultusunda, özellikle bu tür olaylara sıklıkla maruz kalan, hastane
öncesi sağlık hizmeti çalışanlarının bu tür olaylardan nasıl etkilendiklerinin, belirli değişkenlerin (yaş, cinsiyet, iş deneyimi vb.) bu olaylara verilen
tepkileri nasıl etkilediğinin belirlenmesi
2.2.
Son dönemde Sağlık Bakanlığı’nın da üzerinde durduğu “Sağlık
2.3.
Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konusunda karar vericilere fikir vermesi amacıyla yukarıda belirtilen çalışma bulgularının
raporlanması.
2.4.
Talep edilmesi durumunda çalışma bulgularının bilimsel makale haline getirilmesiyle, ülkemizde az sayıda araştırma bulunan hastaneöncesi
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda, ilgili akademik literatüre katkıda bulunulması.
Download