Hukuçular için Yeni Türk Ticaret Kanunu

advertisement
Business School
HUKUKÇULAR İÇİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
KİMLER KATILMALI?
Hukukçular, Şirket Avukatları, Hukuk ve Mali İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri, Hukuk ve Mali İşler
Müdür ve Müdür Yardımcıları, Hukuk ve Mali İşler Bölümü çalışanları
NEDEN KATILMALI?
5 yılı aşkın süren bir çalışma sonucunda hazırlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni Kanun”) TBMM’ye
sunulmuş ve 2011 yılı Ocak ayı içerisinde onaylanarak yasalaşmış bulunmaktadır. Yeni Kanun 1 Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getirecek olan Yeni Kanun, özellikle bu eğitimin kapsamında
olan “ticaret şirketleri” açısından çağdaş açılımlara ve reformcu yaklaşımlara yer vermektedir. Yeni Kanun’un
ruhunda sermayenin sınır tanımadığı ve rekabetin arttığı bir ortamda, uluslararası kurumlarla ve kurallarla
uyumlu Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak bir düzenleme oluşturma amacı yatmaktadır.
Bir taraftan özenle hazırlanmış, hızlı bir dönüşüm içindeki Türk işletmelerini geleceğe hazırlayacak, kurumsal
yönetim ilkeleri doğrultusunda şeffaf bir yönetim tarzını düzenleyen ve Türk işletmelerinin dünya
ekonomisine entegrasyonunda önemli rol oynayacak Yeni Kanun varken, diğer taraftan bu radikal değişime iş
ve ekonomi dünyasının hazır olup olmadığı sorusu gündeme gelmektedir. Bu sebeple, Yeni Kanun’un etki
alanına girecek tüm tarafların Yeni Kanun’un getirdiği yeniliklerin farkında olması, anlaması ve hazırlıklarını
ivedilikle yapması büyük önem arz etmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanma ve yasalaşma sürecini yakından takip eden ve bu süreçte önemli
katkıları olan PwC, Yeni Kanun’un ortaya çıkardığı acil ve önemli eğitim ihtiyacını karşılamak adına bu
eğitimi düzenlemektedir.
www.okul.pwc.com.tr
Business School
EĞİTİMDE ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Genel Bakış
Türk Ticaret Hukukunda Yeni Bir Açılım: Kurumsal Yönetim

Şeffaflık, Adillik, Hesap Verebilirlik, Sorumluluk

Profesyonel Yönetim Kurulu

Şirket Organları Arasında İşlevlerin Ayrılığı Prensibi

Pay Sahipliği Demokrasisi
Şirketlerdeki ortak kurumlara ilişkin yenilikler

Sermaye şirketlerinin internet sitesi, bilgi toplumu hizmetleri ve erişim hakkı

Tek pay sahipli Anonim Şirket ve tek ortaklı Limited Şirket

Anonim Şirket ve Limited Şirketlerde esas sözleşme hükümleri

Şirketlerde yapısal değişiklikler /birleşme-bölünme-tür değiştirme

Şirkete karşı borçlanma yasağı

Elektronik ortamda yapılabilecek toplantılar
Anonim Şirketlere ilişkin yenilikler

Kuruluş

Kapalı Anonim Şirket, Halka açık Anonim Şirket ve Borsa Anonim Şirketi

Esas Sözleşme

Anonim Şirket’de sermaye ve payların iktisabı

Yönetim Kuruluna ilişkin yenilikler

Genel Kurula ilişkin yenilikler

Sermaye artırımı

Azınlık hakları
Limited Şirketlere ilişkin yenilikler

Sermayeye ilişkin yenilikler

Sermaye payları ve pay devrine ilişkin düzenlemeler

Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri

Limited Şirketlerin yönetimi ve müdürler
Şirketler Topluluğu

Yeni TTK’ da şirketler topluluğunun tanımı

Topluluğun tespitinde yararlanılan kıstaslar / “Hâkimiyet Araçları”

Hâkimiyetin kullanımının sınırlandırılması ve denkleştirme

Şirket Topluluklarında sorumluluk

Yeni TTK’da Şirketler topluluğuna ilişkin diğer düzenlemeler

Karşılıklı iştirak hali ve oy haklarının donması
Sorumluluk

Hukuki sorumluluk (m. 549 vd.)

Cezai sorumluluk (m.562)
www.okul.pwc.com.tr
Business School
Kurumsal ve Finansal Raporlama Alanında Yeni Dönem

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları vs. Türkiye Muhasebe Standartları

Şirketler Topluluğu Kavramı ve Konsolide Hesap Sistemi

KOBİ Muhasebe Standartları
Denetim Düzenindeki Reformcu Değişiklikler

Bağımsız Denetim ve Denetimin Konusu

Denetçinin Bağımsızlığı

Türkiye Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartları Kurulu

Denetleme Üst Kurulu ve Bağımsız Denetleme Yönetmeliği

Denetime Tabi Şirketler

Denetçi Görüşü ve Görüş Türüne Bağlı Sonuçlar

Sır Saklama Sorumluluğu

Şirket ve Denetçi Arasında Görüş Ayrılıkları

Özel Denetim ve İşlem Denetçisi
www.okul.pwc.com.tr
Download