TBM: M. B

advertisement
T. B. M.: M.
B : 81
Demek iki, Başbakanlık Yülfasök Danışmamı Sa­
yın Kahveci'nin söylediği *gilbi, «Şirketleri d-eğil, işçi­
nin ve devletin halklarımı 'koruyoruz» meselesi dfoğnu
değil. Doğru diirüıslt hesaplar yapılmıamıış, üzerinde
(bintfaikıım çalışmalar yapıtaıamıış ve karşılmızıa böyle
Ualblolada gelinmiş.
Sanıyorum, sayın danışmanlar Amerika'da eği­
tim görmeşler; ama Türkiye'nin toplum yapısını
bilmiyorlar. Türkiye'de holding şirketlerin ve bağlı
şirketlerin büyük bir kısmı aile içindedir, aile şirket­
leridir ve açılmayı pek sevmezler; bir kısmı zoru'ilu
olarak halka açılmıştır, ama onlar da zaten batan
şirketlerdir; onlar da gene kontrolü elinde tutumlu­
lardır, büyük sermayenin haklarını karşımıza, bu
yasa tasarısında görülen bir tablo şeklinde getirmiş­
lerdir.
Ben istirham ediyorum, eğer komisyon bu mad­
deyi geri alabilirse alsın; önergelerimiz var, o za­
man ayrıca açıklayacağız.
Tekrar ediyorum: Bu madde, en tehlikeli mad­
delerden birisidir; kamu kaynaklarının holdinglere akı­
şını sağlayacak önemli bir maddedir. Halka açılma
kesinlikle gerçekleşemeyebilir, göstermelik olarak
birkaç şirket belikti birkaç açılıma gösterisi yapabilir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
İHSAN NURİ TOFKAYA i(Ordu) — Hesabınız
yanlış Sayın Arıkan.
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN l(Edirne) —
Yanlış değil efendim; ben bir varsayım getirdim,
siz de getirin.
BAŞKAN — Lütfen öf endim...
Önergeler vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan tasarının 13 üncü maddesine
(c) 'bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) ben­
dinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
İsmail Şengün
Denizli
İsmail Saruhan
Ankara
Mustafa Şahin
Kayseri
İsmail Üğdül
(Edirne
Ali Tanrıyar
İstanbul
«d) Yukarıda tanımlanan kuramlardan her bi­
rinin, sermayelerinin en az yüzde 80'ine sahip ol­
dukları Anonim Şirketlerde vergi nispeti ise;
i) (a) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği
Anonim Şirketler için yüzde 40'a;
25 . 2 . 1987
0: 2
ii) (b) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği
Anonim Şirketler için yüzde 35'e;
iii) (e) bendinde kayıtlı şirketlerin iştirak ettiği
Anonim Şirketler için yüzde 30'a;»
Gerekçe : Tasarıyla halka açık anonim şirketlerin
Kurumlar Vergisi oranının yüzde 30'a kadar indiril­
mesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmek­
tedir. Bu önerge ile kendileri halka açık şirket ol­
mamakla beraber, hisselerinin yüzde 80'inden fazla­
sına halka açık bir anonim' şirketin sahip olması ha­
linde, bu şirketin de Kurumlar Vergisi oranını in­
dirme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmakta­
dır. Bu şirketler için indirimli oranın uygulanabil­
mesi için yüzde 80 oranında iştirakin ikinci fıkrada
belirtildiği üzere, ilgili hesap döneminin ilk altı ayın­
da gerçekleşmesi gerekmektedir. Şartların kaybedildiği
hesap dönemi kazancına ise indirimli oranın uygu­
lanmayacağı yine ikinci fıkrada belirtilmiştir.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı­
sında komisyon metnindeki 13 üncü maddenin üçün­
cü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve
aşağıdaki son fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede­
riz.
Türkân Arıkan
Nuri Üzel
Edirne
Eskişehir
Kemal Gökçora
Vedlhi Alkım
Bursa
iKonya
M. Arif Atalay
Adıyaman
«Bakanlar Kurulu, yüzde <80'i nama yazılı olup,
hisse senetleri borsaya kayıtlı bulunan ve sermaye
yapısı ortaklar pay defterinden tespit edilen halka
açık anonim şirketlerde vergi nispetini aşağıdaki şe­
kilde beş yıl süreyle Sindirebilir, şu kadar ki, indirim­
li nispetlerin uygulanabilmesi için, aşağıdaki bentlerde
tespit edilmiş şartların, ilgili hesap döneminin ilk
altı ayında gerçekleşmesi şarttır. Şartların kaybedil­
diği hesap dönemi kazancına indirimli nispet uygu­
lanmaz.
a) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az
yüzde 40'ının, sermayedeki paylan yüzde l'in altın­
da olan 1 OOO'den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait
olması halinde, vergi nispeti yüzde 40'a,
bj Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en
az yüzde 60'ının, sermayedeki payları yüzde l'in
altında olan 2 OOO'den fazla gerçek ve tüzelkişiye
a'üt otoalsı hallimde, vergi mjispıatü yüzde: 351i,
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards