kısaltmalar - ana sayfa - tmmob makina mühendisleri odası

advertisement
Türkiye’nin Enerji Görünümü
KISALTMALAR
AB ....................................... Avrupa Birliği
ABD .................................... Amerika Birleşik Devletleri
AGİ...................................... Akım Gözlem İstasyonları
AR-GE................................. Araştırma Geliştirme
BOTAŞ................................ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
CNG .................................... Sıkıştırılmış Doğal Gaz
ÇED .................................... Çevresel Etki Değerlendirmesi
DTM .................................... Dış Ticaret Müsteşarlığı
DEK-TMK............................ Dünya Enerji
DSİ ...................................... Devlet Su İşleri
EİEİ ..................................... Elektrik İşleri Etüt İdaresi
EMO .................................... Elektrik Mühendisleri Odası
ETKB .................................. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
EİGM ................................... Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
EPK..................................... 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
EPDK .................................. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EÜAŞ .................................. Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi
GSM .................................... Mobil İletişim İçin Küresel Sistem
HES..................................... Hidroelektrik Santral
IMF ..................................... Uluslararası Para Fonu
IPCC ................................... Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli
KDV .................................... Katma Değer Vergisi
LNG .................................... Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
I
Türkiye’nin Enerji Görünümü
MTA .................................... Maden Tetkik ve Arama
MMO ................................... Makina Mühendisleri Odası
REPA .................................. Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası
OECD.................................. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
ODTÜ .................................. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ORKÖY ............................... T.C. Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı merkez ve
taşra kuruluşunun (Orman-Köy İlişkileri Genel
Müdürlüğü-Şube Müdürlüğü) kısaltılmış adıdır.
PİGM ................................... Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
TBMM ................................. Türkiye Büyük Millet Meclisi
TEİAŞ ................................. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TETAŞ ................................ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
TMMOB............................... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TPAO .................................. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
II
Türkiye’nin Enerji Görünümü
SİMGELER
C2H6 .................................... Etan
C3H8 .................................... Propan
CH4...................................... Metan
CO....................................... Karbonmonoksit
CO2 ..................................... Karbondioksit
N2 ........................................ Azot
O2 ........................................ Oksijen
BİRİMLER
%......................................... Yüzde
°C ........................................ Santigrat Derece
Cm3 ..................................... Santimetreküp
m3........................................ Metreküp
Km ...................................... Kilometre
KWh/yıl ............................... Bir Yıllık Kilovat Saat
KWh .................................... Kilovat Saat
GWh.................................... Gigavat Saat
YTL ..................................... Yeni Türk Lirası
USD .................................... Amerikan Doları
BTU..................................... British Thermal Unit (1 BTU = 0,252 Kcal.)
MW...................................... Megavat
III
Download