Proje Yönetimi Uygulama ve Metodoloji Eğitimi

advertisement
Business School
PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİ VE UYGULAMA EĞİTİMİ
KİMLER KATILMALI?
Şirketlerin proje, program, portföy yönetimi ve benzeri görevlerde yer alan ya da şirketlerinde proje yönetim
disiplinini oluşturmak isteyen yönetici ve çalışanlar veya proje yönetim alanlarında çalışmak isteyenler ve
yöneticiler
NEDEN KATILMALI?
Spesifik proje hedeflerinin etkili bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak ve modern proje
yönetimi yaklaşımını şirket çapında uygulamak amacıyla katılımınızı önerdiğimiz bu eğitimde temel proje
yönetim süreçleri metodoloji ve iyi uygulama örnekleri ile açıklanmaktadır. Etkin bir proje yönetimi için tüm
süreçlerin etkin kontrolü ve takibinin sağlanması ve doğru planlama, etkin iletişim ve takım oluşturma ile
zamanında, bütçesinde, öngörülen kapsam ve kalitede proje tesliminin yapılmasına yönelik anahtar proje
yönetim süreçleri eğitim kapsamında yer almaktadır.
Küresel proje yönetim tecrübesi ile PwC başarılı bir proje için 6 temel şart belirlemiştir. Bu 6 şartın etkin
şekilde yönetilmesi ve şirketin proje yönetim operasyonları içerisinde özümsenmesi projenin başarılı olma
şansını artırmaktadır.
PROJE YÖNETİM OFİSİ:
Proje yönetim
süreçlerini destekler
SÜREÇLER:
Başarının şartları –
Proje başarısını artıran temel faktörler
PROJE BAŞARISI :
Projenin başarısının
ölçülmesi
Proje Yönetim Of isi projenin
hayati süreçlerini destekler –
“Başarılı Bir Projenin 6 Şartı”
Küresel proje yönetim tecrübesi ile PwC başarılı bir proje
için 6 temel şart belirlenmiştir.. Bu 6 şartın etkin şekilde
yönetim projenin başarılı olma şansını artırmaktadır.
Proje başarısı aşağıda
belirtilen f aktörlere göre
değerlendirilir.
Six Pillars
Proje
başarısı
to Project
için 6 temel
Excellence
şart:
Proje
Program
Yönetim
Office
Ofisinin
Role Rolü
•
•
•
Kapsamın
Scope locked
belirlenmesi
Kapsam
Scope
değişikliklerinin
change control
kontrolül
Sorumlulukların
Ensure accountability
belirlenmesi
1.
•
•
•
Temel
Baseline
planlama
plans
Kaynak
Resource
ihtiyaçlarının
gaps filled
belirlenmesi
Bağımlılıkların
Dependencies
yönetimi
managed
2.
İş programı
Work and
tahmin
schedule
edilebilir
are predictable
olmalı
•
Planlama, işAddresses
kırılımı ve the
proje
planning,
çıktılarının
scheduling
doğru tespit
and edilmesi
delivery of
vethe
değerlendirilmesi
range of project services and deliverables
•
•
•
•
Fayda
Benefits
gerçekleştirme
realisation
planları
plan
KPI
Measures
Yetki
Accountability
ve sorumlulukları
Değişim
Variance
raporlaması
reporting
3.
Proje
Business
hedefleri
benefits
doğru belirlenmeli
are realised
•
Proje hedeflerinin
Initial definition,
belirlenmesi,
endorsement
hedeflerinand
gerçekleştiğinin
estimation of
sürekli izlenmesi
planned business benefits, through to measurement,
monitoring and realisation
•
•
•
İletişim
Relevant
yapısıcommunications
Raporlama
Targetedstratejisi
reporting
Yönetimin
Support
desteklenmesi
governance
4.
•
•
•
Takım
Team
iletişimi
communications
İdariRelieve
işlerin desteklenmesi
administrative
Prosedürlerin
Support standard
desteklenmesi
processes
5.
Proje
Team
ekibinin
is high
etkin
performing
performansı
•
Projeye dahil
Identification,
olan insan kaynağının
mobilisation
doğru
and development
tespit edilmesi
ofve
human
etkin
yönetimiresources involved on the project
•
••
••
/ mitigations
RiskManage
yönetimrisks
planlaması
Sorunların
yönetimi
ve çözülmesi
Facilitate
issue resolution
RiskReporting
ve sorunların
risksraporlaması
and issues
6.
Risklerin
Risks are
telafi
mitigated
edilmesi
•
Risklerin zamanında
Ability to identify
tespit edilmesi
and mitigate
ve yönetimi
risks in timely fashion
•
RisklerinMonitoring
sürekli izlenmesi
and reporting
ve raporlanması
of risks
1.
Kapsam
Scope
gerçekçi
is realistic
olmalı
andve
managed
doğru yönetilmeli
•
KapsamaScope
dahil olan
inclusions
ve olmayan
and exclusions
süreçler belirlenmesi
defined
•
Kapsam değişikliklerinin
Effective management
etkin yönetimi
of scope changes
Paydaşlar
Stakeholders
ile etkin
are
bircommitted
bilgi paylaşımı olmalı
•
İletişim halinde
Communication
olan paydaşlar
withya
and
dainfluencing
projeden etkilenen
individuals
diğer
or
taraflar ile iletişim
groupsstratejisinin
impacted bybelirlenmesi
/ who may impact the project
2.
Projenin iş hedefleri
• Projenin iş hedeflerini tam
olarak gerçekleştirmesi
•
Projenin stratejik hedefleri
gerçekleştirmesi
•
Hedeflenene oranla
yaratılan katma değer
Projenin zamanında
tamamlanması
•
•
Zamanında
İş operasyonlarını etkin
şekilde yerine getirerek
3.
Bütçeye uygunluk
• Bütçe hedefine uygun
• Pozitif varyans
• Paranın şimdiki değeri
4.
Kapsam / Kalite
• Amaca uygun
• Kapsamın %100’ü karşılandı
Bu eğitim ile katılımcılar proje ve proje yönetimi ile ilgili genel kavramlar, PwC proje yönetim metodolojisi
süreçleri ve en çok bilinen proje yönetimi iyi uygulamaları ve standartları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Proje Yönetimi Metodoloji ve Uygulama Eğitimimizde; “Project Management Institute”un (PMI), Proje
Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK) ve PwC Proje Yönetim Metodolojisi temel kaynak olarak
www.pwc-okul.com
Business School
kullanacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek olup, eğitim ilgili sertifikasyon
programlarında kaydedilebilecektir.
Eğitim süresi 2 gündür.
EĞİTİM İÇERİĞİ:

Proje ve proje yönetimi nedir?

Proje yönetim planının oluşturulması

Proje yönetim ekibinin oluşturulması

Proje kapsamının belirlenmesi

Proje zaman planlamasının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi

Proje bütçesinin oluşturulması ve izlenmesi

Proje kaynak planlaması

Risk planlaması ve yönetimi

Proje iletişim yönetimi

Tedarik ve bilgi paylaşımı süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Profesyonellik ve Kurum etik değerlerine uygunluğun izlenmesi ve değerlendirilmesi

Proje çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Proje kapanışı
www.pwc-okul.com
Download