iç ticaret genel müdürlüğü uzmanlık tezlerine word belgesi

advertisement
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UZMANLIK TEZLERİ
İlgili Daire
Şirketler
Tez Konusu
Tez Sahibi
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Birleşme,
Bölünme ve Tür Değişikliği
Serkan UYGUN
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler
Topluluğu Uygulaması ve Avrupa Birliği’ndeki Durum
Osman Faruk KARIMIŞ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret
Şirketlerinde Genel Kurullar
Bahar EMRE
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Bağımsız
Denetim Hükümlerinin Ticaret Şirketlerinin İdari ve
Mali Açıdan Sürdürülebilirliğine Etkisi
Fırat AYDOĞAN
Ticaret Sicili Müdürlüğü Çalışanlarının MERSİS
Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Recep BOZER
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticaret
Şirketlerinin Tasfiyesi
Ahmet Can BALAK
Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Organının
Hukuki Sorumluluğu
Kadir SEVİM
Anonim ve Limited Şirketlerde Kar Payı Alma Hakkı ve
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Usul ve Esasların
İncelenmesi
Serdal YEĞEN
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahipliğine Bağlı
Hakların ve Yükümlülüklerin 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu Kapsamında İncelenmesi
Recep YILMAZ
Anonim Ve Limited Şirketlerde Payların Devri,
Sınırlandırılması Ve Kendi Payların İktisap Edilmesi
Cihan GENÇOĞLU
Sermaye Şirketlerinde Kurumsal Yönetim:
Yönetim Ve Temsil
Vildan BAL
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay
Sahiplerinin/Ortakların Şirketten Çıkmaları ve
Çıkarılmaları ile Pay Sahipliğinin İspatı ve Korunması
Cafer HORZUM
Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Organının
Kamu Borçlarından Doğan Sorumluluğu
Yasemin BİLEN
HORZUM
Ticaret Sicili İşlemleri ile Bu İşlemlerin Hukuki
Etkilerinin İncelenmesi ve Geçici Tescil Uygulaması
Mehmet KÜLCİ
Ticaret Şirketlerinin İşletme ve Şubeleri ile İşletmelerin
Devri Kapsamı Sorunlar ve Öneriler
Gamze ÇETİN
KORKUSUZ
Sermaye Şirketlerinde Azlık Hakları
Fatih AYIK
Ürün Senedinin Kıymetli Evrak Hukuku Çerçevesinde
İncelenmesi
Erdem KARAMAN
Hal Hakem Heyetlerinin Geçmişten Günümüze Gelişimi
ve Yönetişim Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi
Nagehan ÖZSOY
Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinde Ambalajlama,
Depolama ve Nakliye Standartları: Ülkemiz, Avrupa
Şamil Burak ÇOBAN
Birliği ve Seçilmiş Ülke Uygulamalarının Karşılaştırmalı
İncelenmesi
Tarım Ürünleri
Ticareti
Ülkemizde Tarım Ürünleri Ticareti: Temel Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Esma SAĞ
Türkiye'de Su Ürünleri Üretimi ve 5957 sayılı Kanun
Kapsamında Değerlendirilmesi
Elif Büşra GÜNGÖR
Tarımsal İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması İçin
Uygulanan Politikaların Tarım Ürünleri Ticaretinde
Meydana Getirdiği Etkilerin İncelenmesi
Abdullah GÜLŞEN
Sebze ve Meyve Ticaretinde Üretici ve Tüketici Fiyatları
Yunus KARAYEL
Arasındaki Farkın Nedenleri ve Çözüm Önerileri
E-Ticaret
Sebze ve Meyve Ticaretinde Sözleşmeli Üretimin
Analizi ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi
Esra PULAT
Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsacılığı
Sisteminin Tarım Sektörünün Finansmanındaki Rolü
Bihter İLTER
YURTOĞLU
Elektronik Ticarette Güven Artırıcı Uygulamaların
Türkiye’deki Konvansiyonel Ticaret Üzerine Etkileri
Fatih OKAY
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (Kobi)
Elektronik Ticarete Uyum Sağlamasında Devletin Rolü
Ömer Faruk ERGÜN
Elektronik Ticaret İşletmelerinde Lojistik Yönetiminin
Önemi ve Geliştirilmesi
Deniz BİLLUR
Dijital Pazarlama Yöntemlerinin Elektronik Ticarete
Etkisi
Feride Burçak ÖZTÜRK
Elektronik Ticaretin Gelişiminin Önündeki Engeller ve
Çözüm Önerileri
Mehmet KAYIŞ
Türkiye'de E Ticaret ve İnternet Hukukunun Gelişimi ve
İncelenmesi
Zinnur Kaya
KARENOĞULLARI
Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye'de Perakende
Sektörü
Banu
YURTSEVENYENER
Küçük Ölçekli Perakende İşletmeler
Ve Finansman Kaynakları
Burak KAPLAN
E-Ticaret
Perakende
Ticaret
Perakende Ticarette Dijital Dönüşümün İncelenmesi: Çok Gülay MUTLU
Kanallı Satış
Türkiye'deki Perakendeciliğin E-Perakendeciliğe Geçme Hilal YILDIZ
Eğilimleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Odalar ve
Borsalar
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu Kavramı
Karşısında Ticaret Borsalarının Durumu
Mehmet Mücahit ARVAS
Almanya ve İngiltere Örnekleriyle Ticaret Odası
Modellerine Genel Bir Bakış; Türkiye Modeli Hakkında
Değerlendirmeler
Özgür KARACAOĞLU
Finansal İstikrarın Sürdürülebilirliği Kapsamında Oda ve
Burhanettin ERGÜL
Borsa Sisteminin Verimliliğinin Tesisinin Sağlanması:
2009 Sonrası
Milletlerarası Ticaret Odası ile Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliğinin Yapıları, İşleyişleri ve Türkiye’nin Bu
Kuruluşlarla İlişkilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin Uluslararası Faaliyetleri Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
Remziye ÇALIŞKAN
Planlama ve Dış
İlişkiler Dairesi
Yerel Ticaretin Küresel Ekonomik Faaliyetlere
Entegrasyonunda Ticaret Ve/Veya Sanayi Odalarının
Rolü
Ahmet AKÇINAR
Barter Sistemi Dünya Uygulamaları ve Ülkemizde
Uygulanabilirliği
Fırat ATAR
Sosyal Girişimciliğin Kavramsal Çerçevesi; Dünya
Örnekleri ve Türkiye İçin Model Önerisi
Saliha ÇAĞIL VAN
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı: Dünya ve
Türkiye'deki İşletmelerin Sosyal Sorumluluk
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Ufuk AYKAÇ
Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitlelerden
Finansman Sağlanması Yöntemi Sistemi, Ülke
İncelemeleri, Mevzuat ve Uygulamaları
Samet KORKUSUZ
Türkiye'de Kadın Girişimcilik: Mevcut Durum,
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tuğçe GÜL
Hizmet Ticareti ve Tek Temas Noktaları
Şenol SANCAK
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi ve
Türkiye'deki Uygulamalar
Özge SEVEN
KOBİ'lerin Kaynak İhtiyaçları ve Uluslararası Finansal
Piyasalardan Yararlanma İmkanları
Esma YAVUZ
Türkiye'de Gayrimenkul Ticaretinin Gelişmiş Yurtdışı
Örnekleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Muhammed Ali ÇELİK
Download