T.B.M.M. B : 107 22. 6 . 1989 O : 1 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri

advertisement
T.B.M.M.
B : 107
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
mili! kültür değerlerimizi her geçen gün
daha da kemiren bu uygulamalar sonu­
cunda, başta aydınlarımız olmak üzere,
insanlarımızın çeşitli tabakalanna kadar
dalgalar halinde yayılan bir kollektif aşa­
ğılık duygusu yerleşmektedir ve yabancı
hayranlığı, kendimize olan güven duygu­
muzu sarsmakta, kalkınma azim ve heye­
canımızı çok ciddî bir şekilde engellemek­
tedir.
Sayın Başkan, sayın üyeler, TRT ko­
nusunu bitirmeden önce şunu da söyle­
mek istiyorum: TRT, gelecek beş yıl içe­
risinde yapım için, Türk örf, kültür ve
âdetini geliştirecek -onu da yaparsa- ya­
pım için, sadece yüzde 2 kaynak ayırmak­
tadır. Bu demektir ki, TRT, gelecek beş
yıl içerisinde, dünyanın her tarafından,
özellikle Avrupa ve Amerika menşeli,
Türk toplum yapısına aykın ne kadar film
varsa, bunlan alıp seyrettirecektir. Bu yüz­
de 2'lik yapımla TRT, kültür yozlaşması­
na, kültür yabancılaşmasına resmen alet
olmaktadır. Bu konuya mutlaka dikkat
çekmek istiyorum.
Sayın Başkan, sayın üyeler; sözleri­
me, son vermeden önce, Kültür Bakanlı­
ğından, özellikle geçmiş devirlerde başla­
nıp sonradan durdurulan 1000 Temel Ese­
rin tekrar yayın hayatına geçirilmesi hu­
susundaki samimi dileklerimi belirtir, bu
planın Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol­
masını dilerim.
Saygılanmla. (DYP sıralanndan al­
kışlar)
BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru­
bu adına Sayın Hilmi Özen; buyurun
efendim. (ANAP sıralanndan alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA M. HİL­
Mİ ÖZEN (İstanbul) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Altıncı Beş
Yıllık Kalkınma Planında yer alan "Be­
den eğitimi ve spor" konusunda Grubu­
mun görüşlerini açıklamak için huzurla-
22. 6 . 1989
O :1
nnızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Bilindiği gibi spor, bir milletin işle­
yen ve işledikçe ışıldayan fizik gücüdür, di-*
namiğidir. Milletimizin bütün fertlerini,
Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'ün
görüşleri doğrultusunda, bedenen ve ru­
hen sağlıklı birer insan olarak yetiştirmek,
temel amacımızdır.
Beş Yıllık Kalkınma Planında, hükü­
met programlarında ve Anayasamızda,
bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplumun
yetişmesinde ve gelişmesinde beden eğiti­
mi ve spor faaliyetlerinin önemli bir un­
sur olduğu belirtilmiştir. Çünkü, spor fa­
aliyetleri, milletin, hem millî, hem de mil­
letlerarası münasebetlerinde büyük önem
taşımaktadır. Spor etkili bir sosyal faali­
yettir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
sporda basan, öncelikle altyapının hazır­
lanmasıyla başlar. Tesis, araç ve gereç ih­
tiyacı bunun başında gelmektedir. Bundan
sonra teşkilatlanma ve yönetim gelmekte­
dir. Sporun kitlelere yaygınlaştırılmasının,
başardı sporcu yetiştirilmesinin temeli bu­
dur. Son yıllarda sportif eğitim konusun­
da da meseleye açık ve net bir şekilde ba­
kıldığı görülmektedir. Her spor dalında
antrenör, monitör, spor yöneticisi ve ha­
kemlerimizin yetiştirilmesi için seminer ve
kurslann yapıldığını görmek memnuniyet
vericidir.
Sporun okullarda ve kurslarda yapıl­
dığını görmek memnuniyet vericidir; kü­
çük yaştaki çocuklardan başlamak, gere­
ği bilinen bir" gerçektir. Öyle inanıyorum
ki, gençlerimizi de böylelikle her türlü aşın
cereyan ve kötü alışkanlıklardan korumuş
olacağız. Okullararası sportif faaliyetler ye
Türkiye birinci ligleri kademesindeki or­
ganizasyonlar fevkalade iyi sonuçlar ver­
mektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
şimdi size arz edeceğim bir başka konu ise,
Download