Her türlü Hükümet bildirisinin metninin, yazılı yayın isteği ile

advertisement
-22 —
XX U.
Her türlü Hükümet bildirisinin metninin, yazılı yayın isteği ile TRT' ye verilmesi ve yetkili im­
zaları taşıması şarttır.
Hükümet adına yapılacak konuşmalarda yayın isteği Basın - Yayın ve Turizm Bakanı veya
onun adına yetkili Bakanlık görevlerinin imzası ile yapılır.
MADDE 28. — TRT, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini yayınlamak için uygun
dinleme saatlerinde her gvaı 15 dakikayı geçmemek üzere bir yayın süresi ayırır.
Bu görüşmelere ait yayın metni Meclis Başkanlığınca hazırlanıp TRT'ye yazı ile gönderilir
ve günü gününe yayınlanır.
MADDE 29. — Yurt dışına yapılacak yayınlar için TRT'ni özel bir servisi, dış poltika açısın­
dan uygulanacak esasları, Hükümetin yetkili organlarına danışarak düzenler.
MADDE 30. — Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı
hallerde, bir haber veya yayını menetmeye veya durdurmaya yetkilidir.
Men ve durdurma kararının yazılı olması veya sözlü ise derhal yazı ile teyidi şarttır.
Bu kararı TRT halka duyurabilir. Ancak Bakanlık kararın halka duyurulmasının uygula­
nışından itibaren en geç bir ay sonraya bırakılmasını emredebilir. Ancak bu geri bırakılmanın
süresi bir ayı aşamaz.
Yurt dışı yayınlarında TRT'nin men veya durdurma kararını halka duyurma yetkisi yoktur.
MADDE 31. — Siyasi partilerin seçimler sırasında radyolardan
ları, Seçim Kanununda belirtilmiş olan esaslara tabidir.
faydalanma
şekil ve şart­
MADDE 32. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin meclis grupu
bütçe sözcüleri, Büyük Millet Meclisinde genel bütçenin tümü üzerideki görüşmeler sırasında
bütçe ile ilgili sözlerini memleket postası olan Ankara Radyosundan partilerinin sorumluluğu al­
tında 15 dakikayı geçmemek üzere yayınlıyabilirler. Bu konuşma için grup sözcüsünün bu işe
memur edildiği partinin meclis grupu başkanı tarafından TRT Genel Müdürlüğüne konuşmanın
metninin yayınlaması istenen tarihten üç gün önce yazı ile verilmesi şarttır.
TRT tarafından konuşmanın reddi halinde Basın Kanununun 143 sayılı Kanunla değiştirilen 19
ncu maddesi hükmü uygulanır.
ÎKİNtfî BÖLÜM
. .
Cevap ve düzeltme
hakin
MADDE 33. — Bir şahsın haysiyet veya şerefine tecavüz veya kendisine hakikate aykırı hare­
ketler, düşünceler ve sözler izafe eden bir yayından dolayı o şahsın, yayın tarihinden itibaren bir ay
içinde göndereceği cevap ve düzeltmeyi istek tarihinden en geç sekiz gür içinde TRT yayınlamakla
yükümlüdür.
ve düzeltmeyi istek tarihinden en g< ç sekiz gün içinde TRT yayınlamakla yükümlüdür.
TRT haftada bir kere cevap ve düzeltme haklarının kullanılmasına imkân vermek üzere 15 da­
kikalık bir yayın süresi ayırır.
,
Adres ve hitap hariç cevap ve düzeltmenin metni 100 kelimeyi geçemez. Sürenin metni aynen
yayına imkân vermemesi halinde yalnız yayını düzeltmekle yetinilir.
Cevap ve düzeltme en az iki haftada bir yayınlanan devamlı bir programla ilgili ise bu progra­
mın yayınında bir kereye mahsus olmak üzere cevap ve düzeltmenin yayınlandığı veya yayınlana­
cağı saatin radyo veya televizyonla bildirilmesi gerekir.
Eğer yaym tek bir vericiden yapılmışsa cevap ve düzeltmenin daha geniş bir yayın şebekesi
üzerinden yayınlanması istenemez.
M. Meclisi
( S. Sayısı : 455 )
Download