TBMM B:40 23 .12 . 2005 O: 5 -1023

advertisement
TBMM
23 .12 . 2005
B:40
O: 5
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 9-?P &
KONU : 7/10897 sayılı Soru önergesi Cevabı
>£J..//..&2005
DEVLET BAKANLIĞINA
(Sayın Prof.Dr.Beşir ATALAY)
İlgi : 12 / 12 / 2005 tarih ve B.02.0.005/031/ 1887 saydı yazınız.
İzmir Milletvekili Sayın Erdal KARADEMTR'in 7/10897 sayılı yazılı soru önergesi ile
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur.
1-TRT'de yayınlanan "Düşünce İklimi" adlı program Türkiye Cumhuriyetinin temelini
oluşturan Türk Medeni Kanununun ortadan kaldırılmasına ilişkin bir program değildir. Söz
konusu program İslam Dinine ilişkin konuları felsefi ve sosyal bilimlere ilişkin açılımları ile
sunulmuştur. Program konulan bilim adamları ve konunun uzmanları tarafından yayın ilkelerimiz
çerçevesinde ele alınmıştır.
2-"Düşünce İklimi" adlı programda Türkiye Cumhuriyetinin temellerini ve laik hukuk
sistemini eleştiren bir konu bulunmamaktadır. Programa konuşmacı olarak katılan
Prof.Dr Hayrettin KARAMAN İslam Hukuku konusunda uzmanlığı tartışılmayan bir bilim
adamıdır. Programda KARAMAN, İslam Hukuku'nun kaynağı, uygulamaya konulduğu tarihi ve
sosyal ortamı, mantığı ve önerdiği çözümler konusunda bilgi vermiştir.
3-Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun kendini var eden bir sistemi ortadan kaldırma
gibi bir düşüncesi olmadığı gibi buna aracı olarak kullanılması da söz konusu olamaz. TRT, 2954
sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun S/b maddesinde yer alan " Atatürk ilke ve
inkilaplannı kökleştirmek,Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını
öngören milli hedeflere ulaştırmayı gerçekleştirmek" ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun, Yayın İlkelerine ilişkin 4.maddesinin (a) fıkrasında
belirtilen, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykın yayın yapılmaması" esaslarına göre
yayın yapmaktadır.
4-"Düşünce İklimi" adlı programda İslam'da mülkiyet ve miras hukuku yani
MECELLE'nin geri getirilmesi gibi herhangi bir konu işlenmemiştir. Programa konuşmacı olarak
katılan Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN İslam Hukukunda nafaka ve miras konusunda açıklamalar
yaparken İslam'ın miras ve nafaka konusundaki hükümleri bugün de uygulanmalı anlamına
gelecek herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinin ve temel
ilkelerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin herhangi bir yayın olmamıştır.
5- 2954 sayılı TRT Kanunu'nun "Yayın Esasları"nı düzenleyen 5.maddesinin (d) fıkrası
"Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar
üzerinde egemenliğini sağlamak yahut devleti ve devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk,
din ve mezhep ayrımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere
dayanan bir devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer
vermemek" şeklindedir. TRT, yayınlarını Anayasa ve Kanunlardan aldığı yetkiler çerçevesinde
yapmaktadtr.Dolayısıyla Türk Medeni Kanununun kaldırılıp yerine İslam Miras Hukukunun
getirilmesi gibi bir talep olmadığı gibi Avrupa Birliğinin ya da yabancı bir devletin istemi de söz
konusu değildir.
6-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yasal olmayan herhangi bir yayın
yapmamaktadır. TRT Kurumu'nun herhangi bir şekilde Türk Medeni Kanununun ortadan
kaldırılmasına dönük veya Cumhuriyetin temellerini ve laik hukuk sistemini eleştiren veya ortadan
kaldıracak bir program yapması söz konusu değildir.
Arz ederim.
-1023
Download