selkim finansal tablolar

advertisement
 SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık
Bağımsız Denetimden Geçmiştir
Bilanço
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
‐ İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
‐ Diğer Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
‐ İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
‐ Diğer Dönen Varlıklar
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
4
6
24
6
7
8
14
7
9
10
22
13
Cari Dönem
Konsolide Olmayan
31.12.2013
TL
Önceki Dönem
Konsolide Olmayan
31.12.2012
TL
5.195.368
402.282
0
2.403.070
1.000.060
1.403.009
5.260.641
452.126
0
1.943.428
987.124
956.304
0
1.157.413
759.874
1.139.020
1.232.603
0
1.232.603
966.193
0
966.193
910.558
0
0
10.107
0
0
0
0
803.255
97.196
0
0
0
6.105.925
829.348
0
0
0
0
0
0
0
644.835
184.513
0
0
0
6.089.989
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
‐ İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
‐ Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
‐ İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
‐ Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
‐ Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (‐)
‐ Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR
5
5
6
24
6
7
22
11
13
12
5
12
22
14
14
14
14
14
1.365.451
449.827
22.864
416.840
0
416.840
67.119
66.094
1.025
2.568.659
1.766.954
23.502
344.285
0
344.285
51.807
51.132
675
0
0
408.801
0
382.111
0
416.582
0
7.934
388.519
0
19.125
339.150
69.498
310.366
59.028
4.323.892
4.323.892
230.400
3.132.811
3.132.811
230.400
0
0
0
0
377.980
2.294.030
1.421.482
318.764
2.111.058
472.589
6.105.925
0
6.089.989
‐1
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık
Bağımsız Denetimden Geçmiştir
Gelir Tablosu
Kapsamlı Gelir Tablosu
Finansal Tablo Türü
Dipnot
Cari Dönem
Cari Dönem
Referansları
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
01.01.201331.12.2013
TL
01.01.201231.12.2012
TL
Dönem
Raporlama Birimi
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
15
10.064.655
8.508.804
Satışların Maliyeti (-)
15
-6.348.793
-5.745.148
3.715.862
2.763.656
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
16
-665.220
-587.678
Genel Yönetim Giderleri (-)
17
-1.539.744
-1.117.948
Diğer Faaliyet Gelirleri
19
175.812
149.839
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
19
-93.347
-222.417
1.593.363
985.453
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
FAALİYET KARI/ZARARI
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler
20
527.925
221.862
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)
21
-315.108
-525.867
1.806.181
681.447
-154.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
22
-374.229
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
22
-10.470
-53.880
1.421.482
472.589
1.421.482
472.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
1.421.482
472.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
1.421.482
472.589
0,0617
0,0205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı
Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
Hisse Başına Kazanç
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
23
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık
Özsermaye Değişim Tablosu
Bağımsız Denetimden Geçmiştir
Finansal Tablo Türü
Raporlama Birimi
1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Dipnot
14
Konsolide Olmayan
TL
Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
Sermaye
farkları
Yasal yedekler
230.400
0
306.293
0
0
0
0
0
0
Özel yedekler
0
0
0
Geçmiş yıllar karları
1.986.137
0
174.902
Net dönem karı
174.902
0
472.589
Toplam
2.697.732
0
647.491
Kapsamlı gelir toplamı
0
0
0
0
0
-174.902
-174.902
Yedeklere transfer
0
0
12.471
0
-12.471
0
0
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler
0
0
0
0
0
0
0
Ödenen temettü
0
0
0
0
-37.510
0
-37.510
Ortaklarla yapılan toplam işlemler
0
0
0
0
0
0
0
230.400
230.400
0
0
0
0
318.764
318.764
0
0
0
0
2.111.058
2.111.058
0
472.589
472.589
0
3.132.811
3.132.811
0
Net dönem karı
0
0
0
0
0
1.421.482
1.421.482
Kapsamlı gelir toplamı
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere transfer
0
0
59.216
0
182.972
-242.189
0
Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler
0
0
0
0
0
0
0
Ödenen temettü
0
0
0
0
0
-230.400
-230.400
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
Toplam kapsamlı gelir
14
14
Ortaklarla yapılan toplam işlemler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
14
0
0
0
0
0
0
0
230.400
0
377.980
0
2.294.030
1.421.481
4.323.893
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık
Bağımsız Denetimden Geçmiştir
Nakit Akım Tablosu
Cari Dönem
Finansal Tablo Türü
Önceki Dönem
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
31.12.2013
31.12.2012
TL
TL
1.421.482
681.447
Kur farkı(gelir)/giderleri
268.136
-174.849
Amortisman ve itfa giderleri
109.545
84.879
0
0
Dönem
Raporlama Birimi
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
Vergi öncesi kar
Düzeltmeler:
Maddi duran varlık satış zararı,net
-54.031
-61.674
Kullanılmamış izin tahakkukları
Kıdem tazminatı karşılığı
0
0
Prim tahakkukları
0
0
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
0
0
Stok değer düşüklüğü karşılığı
0
-102.888
İştirak değer düşüş karşılığı
0
0
-69.498
-53.880
Faiz gelirleri
13.204
14.853
Faiz giderleri
-67.643
-17.904
0
0
1.621.194
369.984
-300.232
365.638
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
86.842
-85.812
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
27.715
12.884
Stoklardaki değişim
18.393
348.656
266.409
-445.768
0
0
Ertelenmiş Vergi
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
Diğer varlıklardaki değişim
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen prim tahakkukları
Ödenen vergiler
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan)net nakit
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satış hasılatı
Müşterek yönetime tabi ortaklık kuruluş bedeli
0
0
-374.229
-59.317
1.346.092
506.265
-99.354
-99.354
2.960
2.960
0
0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
-96.394
-96.394
Ödenen temettüler
-230.400
-37.510
0
0
0
99.342
-1.001.499
0
Alınan faizler
Alınan krediler
Ödenen krediler
Ödenen faizler
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
-67.643
-126.217
-1.299.542
-64.385
0
0
-49.844
452.126
402.282
345.486
106.640
452.126
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bağımsız Denetimden Geçmiştir
31.12.2013 YILI SATIŞLARIN MALİYETİ
CARİ DÖNEM
31.12.2013
ÜRETİM FAALİYETİ
A-
Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B-
Dolaysız İşçilik Giderleri
735.271
C-
Genel Üretim Giderleri
917.499
D-
Yarı Mamül Kullanımı
4.715.360
1-Dönem Başı Stok (+)
2-Dönem Sonu Stok (-)
E-
I-
ÜRETİLEN MAMÜL MALİYETİ
6.368.130
MAMÜL STOKLARINDA DEĞİŞİM
68.977
1- Dönem Başı Stok (+)
368.974
2- Dönem Sonu Stok (-)
437.951
SATILAN MAMÜL MALİYETİ
6.299.153
TİCARİ FAALİYET
A-
Dönem Başı Emtia Stoku (+)
B-
Dönem İçi Alışlar (+)
C-
Dönem Sonu Emtia Stoku (-)
II-
SATILAN EMTİA MALİYETİ
III-
SATILAN HİZMET MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)
0
49.639
0
0
49.639
0
6.348.792
Download