3 aylık mali tablo

advertisement
AKIN TEKSTİL A.Ş.
ATEKS
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
Geçmemiş
BİLANÇO (YTL)
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hiss Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
Referansları
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
15
6
8
10
7
9
21
23
14
10
25
26
25
25
27
28
31.03.2006
31.12.2005
89.887.065
1.608.282
16.360.370
22.951.327
0
17.790.862
1.069.308
0
29.148.535
0
0
958.381
119.473.176
0
0
0
0
32.670
0
0
119.100.631
198.507
0
141.368
209.360.241
95.093.800
3.874.124
15.774.166
23.551.376
0
18.567.987
1.518.442
0
31.148.647
0
0
659.058
117.247.554
0
0
0
0
32.670
0
0
116.869.852
198.952
0
146.080
212.341.354
49.997.432
34.100.241
5.401.016
0
0
7.046.991
156.718
104.582
0
1.363.330
0
1.824.554
34.438.022
15.981.507
0
0
0
0
0
1.591.126
16.865.389
0
0
124.924.787
25.200.000
0
0
302.475
0
0
0
90.122.924
0
2.481.319
0
7.301.808
267.561
0
0
(642.709)
(108.591)
209.360.241
45.550.621
23.983.573
10.067.225
0
0
7.329.819
240.503
153.400
0
1.578.287
0
2.197.814
41.232.043
22.869.265
0
0
0
0
0
1.225.370
17.137.408
0
0
125.558.690
25.200.000
0
0
302.475
0
0
0
90.122.924
0
2.481.319
0
7.301.808
258.755
0
0
65.507
(174.098)
212.341.354
AKIN TEKSTİL A.Ş.
ATEKS
Bağımsız Denetim'den
GELİR TABLOSU (YTL)
Dipnot
Referansları
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
36
Satışların Maliyeti (-)
Geçmemiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş
31.03.2006
31.03.2005
0
0
37.752.483
41.465.890
(31.598.892)
(37.680.487)
Hizmet Gelirleri (net)
36
0
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
36
0
0
6.153.591
3.785.403
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
(7.105.199)
(8.339.901)
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
37
(951.608)
(4.554.498)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
38
808.787
1.627.667
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
38
(601.928)
(756.275)
Finansman Giderleri (-)
38
(173.752)
1.631.840
FAALİYET KARI/ZARARI
(918.501)
(2.051.266)
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
40
0
0
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
24
0
0
(918.501)
(2.051.266)
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
41
(275.792)
(737.887)
(642.709)
(1.313.379)
0
0
AKIN TEKSTİL A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)
1.1.2005 itibariyle bakiye - önceden raporlanan
Hisse
Senedi İhraç
Sermaye
Primi
25.200.000
302.475
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi Farkı
90.123.413
Yasal
Yedekler
1.829.243
Özel
Yedekler
1.612.587
Olağanüstü
Yedekler
11.733.884
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Ertelenen vergi yükümlülüğü
tutarındaki düzeltme
1.1.2005 itibariyle bakiye - yeniden düzenlenmiş
25.200.000
302.475
90.123.413
1.829.243
Gelir tablosuna aktarılan vadeli döviz satış
sözleşmelerinin makul değer artışı
Gelir tablosuna aktarılan vadeli döviz satış
sözleşmelerinin makul değer artışının ertlenen vergi etkisi
Vadeli döviz satış sözleşmelerinin makul değer artışı-net
Dönem net karı (veya zararı) - yeniden düzenlenmiş
1.612.587
11.733.884
Geçmiş Yıllar
Karları /
(Zararları)
2.454.632
Toplam
133.256.234
(2.628.730)
(2.628.730)
(174.098) 130.627.504
(2.295.304)
(2.295.304)
688.591
2.939.660
(1.313.379)
688.591
2.939.660
(1.313.379)
31.03.2005 itibariyle bakiye - yeniden düzenlenmiş
25.200.000
302.475
90.123.413
1.829.243
2.945.534
11.733.884
(1.313.379)
(174.098) 130.647.072
01.01.2006 itibariyle bakiye
Gelir tablosuna aktarılan vadeli döviz satış
sözleşmelerinin makul değer artışı
Gelir tablosuna aktarılan vadeli döviz satış
sözleşmelerinin makul değer artışının ertlenen vergi etkisi
Vadeli döviz satış sözleşmelerinin makul değer artışı-net
Yedeklere Transferler
Geçmiş Yıl Karlarına Transfer
Dönem net karı (veya zararı)
25.200.000
302.475
90.122.924
2.481.319
258.755
7.301.808
65.507
(174.098) 125.558.690
31.03.2006 itibariyle bakiye
25.200.000
(362.650)
(362.650)
108.795
262.661
108.795
262.661
(65.507)
(642.709)
302.475
90.122.924
2.481.319
267.561
7.301.808
(642.709)
65.507
(642.709)
(108.591) 124.924.787
AKIN TEKSTİL A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)
Not
31 Mart 2006
31 Mart 2005
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Parasal kazanç ve vergi karşılığı öncesi kar
Vergi öncesi net kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının
mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
(918.501)
(2.051.266)
19-20
2.027.463
1.954.120
Faiz ve benzeri gelirler
39
(955.786)
(1.208.953)
Envanter değer düşüklüğü karşılığı iptal gideri/(geliri)
12
74.142
(243.167)
Komisyon karşılık geliri
23
(351.551)
0
Faiz giderleri
39
1.792.617
995.746
Vadeli döviz satış anlaşmaları gelirleri
39
(145.030)
(1.235.248)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılık gideri
23
871.196
1.107.745
Maddi duran varlık satış karı
38
(2.558)
(619.869)
2.391.992
(1.300.892)
600.049
(925.351)
777.125
4.691.997
İşletme sermayesindeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden
sağlanan net nakit
Ticari alacaklardaki değişim
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Diğer duran varlıklardaki değişim
Kısa vadeli ticari borçlardaki değişim
Kısa vadeli ilişkili taraflara borçlardaki değişim
Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim
Ödenen kıdem tazminatları
23
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
1.925.971
(113.990)
185.334
1.515.627
91.564
(1.081)
(734.536)
(1.420.814)
(83.784)
(34.880)
(285.484)
(418.026)
(505.440)
(994.470)
4.362.791
998.120
(930.078)
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi duran varlıklar
19
(4.239.397)
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
20
(18.400)
(3.646)
2.558
619.869
955.786
1.208.953
(3.299.453)
895.098
Maddi duran varlık satış hasılatı
Tahsil edilen faiz
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
Finansman faaliyetleri
Vadeli döviz satış sözleşmelerinden elde edilen nakit
Kredi geri ödemeleri
39
145.030
1.235.248
(16.467.413)
(6.621.101)
Ödenen faiz
(1.691.884)
(755.779)
Alınan kredilerden sağlanan nakit
15.381.090
4.359.000
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(2.633.177)
(1.782.632)
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net değişim
(1.569.839)
110.586
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar
4
3.874.124
2.062.702
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar
4
2.304.285
2.173.288
Download