Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

advertisement
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Finansal Durum Tablosu
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Önceki Dönem
Konsolide
Olmayan
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
Konsolide
Olmayan
30.06.2013
31.12.2012
TL
TL
1.948.107
1.675.177
1.901.688
0
282.589
1.361.206
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
3
4
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan
Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
1.919
31.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.995
201
Diğer Dönen Varlıklar
33.505
0
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
891
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan
Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
891
1.948.107
1.676.068
24.387
8.665
0
414
0
414
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara
Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
24.387
8.251
0
4.455
0
0
4.455
4.455
1.923.720
1.923.720
1.662.948
1.662.948
5.900.000
5.900.000
-4.237.052
-2.520.558
260.772
-1.716.494
1.948.107
1.676.068
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin
Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara
Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
6
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Önceki
Dönem
Dönem
Konsolide
Olmayan
30.06.2013
Konsolide
Olmayan
30.06.2012
Raporlama Birimi
TL
TL
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
0
Satışların Maliyeti (-)
0
0
-164.613
-144.916
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.458
64.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
-1.925
0
426.743
0
144.594
-1.361.621
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
Finansman Giderleri (-)
261.663
0
-1.252.680
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
261.663
-1.252.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
-891
0
-197
0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
-891
-197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
260.772
-1.252.877
DÖNEM KARI/ZARARI
260.772
-1.252.877
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
260.772
-1.252.877
260.772
-1.252.877
0,044000
-0,212000
0,044000
-0,212000
Finansal Tablo Türü
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
7
7
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/Zararlarından Paylar
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
8
Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya
Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma
Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer
Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
260.772
-1.252.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
260.772
-1.252.877
260.772
-1.252.877
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Download