vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş. 31 mart 2017 tarihleri itibarıyla

advertisement
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2017
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016
136.796.018
211.083.073
49.491.685
69.886.953
8.316.688
8.316.688
4.357.582
4.357.582
101.709
4.613.816
27.585
100.586.329
87.633.713
10.902.192
10.902.192
7.678.666
4.864
7.673.802
78.812
4.203.361
-
903.014.980
818.220.597
26.831.089
26.831.089
8.440
8.440
155.386.972
719.728
34.957
34.957
609.469.694
76.917.701
33.646.399
29.062.160
29.062.160
3.464.744
3.464.744
136.193.496
646.899
31.259
31.259
608.971.758
9.529.353
30.320.928
1.039.810.998
1.029.303.670
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
4
3,5
6
6
7
3,7
7
8
9
9
DURAN VARLIKLAR
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
6
6
7
7
11
12
13
13
10
8
9
TOPLAM VARLIKLAR
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
1
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2017
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016
8.688.493
6.953.069
6
3,6
6
7
3,7
7
16
15
1.220.981
8.044
1.212.937
3.062.109
15.331
3.046.778
685.418
332.028
1.104.267
1.104.267
2.379.711
13.179
2.366.532
309.949
15
16
332.028
3.387.957
309.949
3.159.142
163.740.262
157.367.789
7
7
15
15.656
15.656
200.861
7.715
7.715
188.558
15
16
200.861
163.523.745
188.558
157.171.516
867.382.243
864.982.812
17
17
17
213.000.000
21.599.008
246.731.349
213.000.000
21.599.008
246.731.349
17
21.430
19.872
17
21.430
19.872
17
21.430
6.389.742
377.242.841
2.397.873
19.872
6.389.742
334.818.016
42.424.825
1.039.810.998
1.029.303.670
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş gelirler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Pay ihraç primleri / iskontoları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Yeniden değerleme
ve ölçüm kazançları
Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm kazançları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
TOPLAM KAYNAKLAR
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
2
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI
GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Bağımsız denetimden Bağımsız denetimden
geçmemiş
geçmemiş
1 Ocak 1 Ocak Dipnotlar
31 Mart 2017
31 Mart 2016
Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
18
18
Brüt kar
815.889
(234.230)
581.659
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
19
19
20
Esas faaliyet zararı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
22
Finansman gelirleri öncesi
faaliyet karı / (zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
23
23
767.439
(194.667)
572.772
(1.217.060)
(1.438.147)
115.733
(1.267.808)
(1.124.614)
11.187
(1.957.815)
(1.808.463)
2.068.553
7.447
110.738
(1.801.016)
2.361.130
(73.995)
8.187.816
(66.071)
2.397.873
6.320.729
-
-
2.397.873
6.320.729
DİĞER KAPSAMLI GELİR
1.558
1.520
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/ kayıpları
1.558
1.520
2.399.431
6.322.249
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Dönem vergi geliri/(gideri)
24
Dönem karı
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Adi pay başına kazanç
25
0,0113
0,0308
Sulandırılmış pay başına kazanç
25
0,0113
0,0308
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
3
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltme
farkları
Pay senedi
ihraç
primleri
Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kayıpları
Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler
205.400.000
21.599.008
246.731.349
18.688
4.709.369
269.954.662
74.143.727
-
-
-
1.520
-
74.143.727
-
(74.143.727)
6.320.729
31 Mart 2016 tarihi itibarıyla
bakiyeler
205.400.000
21.599.008
246.731.349
20.208
4.709.369
344.098.389
6.320.729
828.879.052
1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla
bakiyeler
213.000.000
21.599.008
246.731.349
19.872
6.389.742
334.818.016
42.424.825
864.982.812
-
-
-
1.558
-
42.424.825
-
(42.424.825)
2.397.873
213.000.000
21.599.008
246.731.349
21.430
6.389.742
377.242.841
2.397.873
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla
bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
31 Mart 2017 tarihi itibarıyla
bakiyeler
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
Birikmiş karlar
Geçmiş yıllar
Net dönem
karları
karı
Özkaynak
toplamı
822.556.803
6.322.249
2.399.431
867.382.243
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
A. İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları
Net Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler:
Bağımsız denetimden
geçmemiş
1 Ocak 31 Mart 2017
Bağımsız denetimden
geçmemiş
1 Ocak 31 Mart 2016
(72.630.338)
29.299.677
2.397.873
6.320.729
(4.349.536)
(8.131.020)
50.973
13.861
(4.414.370)
43.196
9.230
(8.183.446)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
(70.678.675)
31.109.968
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artışla) ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış
Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artışla ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
6.777.388
(67.411.245)
(19.193.476)
3.525.030
116.714
4.816.575
690.339
(348.296)
256.089
(2.910.233)
51.077.968
304.602
(17.513.523)
243.361
Faaliyetlerinden (Kullanılan)/Sağlanan Nakit Akışı
(72.630.338)
29.299.677
19.174.564
(893.265)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
12,13
B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan
nakit çıkışları
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
12,13
12
(127.500)
(120.000)
(8.693)
(4.048)
13
(7.500)
(4.645)
19.800.000
(497.936)
(884.572)
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
2.735.861
6.728.576
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Alınan faiz
Ödenen faiz
2.735.861
-
(107.422)
6.837.289
(1.291)
(50.719.913)
35.134.988
Nakit ve Nakit Benzerleri Değerlerindeki Değişim
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri
4
99.922.710
240.545.596
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri
4
49.202.797
275.680.584
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
Download