Bağımsız Denetim`den Dipnot Geçmiş Referansları 31/12/2006

advertisement
EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
31/12/2006
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
3,109,827
Hazır Değerler
4
2,077,555
Menkul Kıymetler (net)
5
- Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar (net)
5
979,516
Ticari Alacaklar (net)
7
41,950
Đlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
9
0
Diğer Alacaklar (net)
10
0
Ertelenen Vergi Varlıkları
14
0
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
15
10,806
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
6,678
7
0
Đlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
9
0
Diğer Alacaklar (net)
10
0
Finansal Varlıklar (net)
16
0
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
17
0
Maddi Varlıklar (net)
19
1,368
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
20
5,310
Ertelenen Vergi Varlıkları
14
0
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
10
0
Toplam Varlıklar
3,116,505
Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
AC ĐSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2006 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇOSU
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
31/12/2006
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
Đlişkili Taraflara Borçlar (net)
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
6
8
10
7
9
10
21
23
14
15
38,511
0
0
0
0
32,745
0
0
0
3,137
0
2,629
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
Đlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
8
10
7
9
21
23
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri Đhraç Primleri
Hisse Senedi Đptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlık Değer Artışı
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olaganüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek Đştirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
3,077,994
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,994
0
25
25
26
27
28
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler
3,116,505
Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
AC ĐSTANBUL Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.
Download