30.09.2014

advertisement
 Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü
Raporlama Birimi
Konsolide Olmayan
TL
Dipnot Referansları
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Pay İhraç Primleri/İskontoları
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Diğer Kazanç/Kayıplar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Toplam kapsamlı gider
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
13
15.000.000
92.887
19.156
394.768
-1.759.881
676.386
14.423.316
14.423.316
676.386
-676.386
-1.164.125
0
-1.164.125
0
-1.164.125
394.768
-1.083.495
-1.164.125
13.259.191
13.259.191
394.768
-1.064.339
-1.444.765
12.987.010
12.987.010
-1.444.765
1.444.765
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30 Eylül 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)
13
15.000.000
92.887
13
15.000.000
92.887
19.156
CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Toplam kapsamlı gider
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
8.459
0
0
-319.731
-28.296
-348.027
-348.027
-319.731
-19.837
12.638.983
12.638.983
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30 Eylül 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)
15.000.000
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Cari Dönem
Konsolide Olmayan
01.01.2014 - 30.09.2014
TL
Önceki Dönem
Konsolide Olmayan
01.01.2013 - 30.09.2013
TL
-305.317
-319.731
-1.185.392
-1.164.125
-316.344
406.264
16.676
17.510
26.083
6.390
18.371
-383.864
12.104
1.647
23.022
351.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
95.425
-352.340
51.560
-602.831
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32
-5.802
-32
-4.359
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
48.068
252.806
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim
15
İkramiye ve izin karşılığındaki değişim
11
Diğer karşılıklar
10
Net faiz geliri
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
Diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzenlemeler
Diğer yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzenlemeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Finansal yatırımlardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
-32.886
1.631
34.962
-540.650
-1.110.201
-134.239
369.572
106.838
-182.029
-7.080
-2.006
-7.080
-2.006
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
8,9
92.887
394.768
-2.509.104
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
4
-312.397
-1.187.398
-312.397
3.536.474
3.224.077
-1.187.398
6.628.212
5.440.814
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Cari Dönem
Konsolide Olmayan
01.01.2014-30.09.2014
TL
Önceki Dönem
Konsolide Olmayan
01.01.2013-30.09.2013
TL
Cari Dönem 3 Aylık
Konsolide Olmayan
01.07.2014-30.09.2014
TL
Önceki Dönem 3 Aylık
Konsolide Olmayan
01.07.2013-30.09.2013
TL
14
14
33.419.354
-32.497.833
74.134.203
-74.157.157
9.751.893
-9.590.430
20.733.233
-20.277.913
15
921.521
-1.245.632
-22.954
-1.140.416
161.463
-389.918
455.320
-376.538
4.530
-150
-319.731
0
-755
-1.164.125
0
0
-228.455
0
197
78.979
-319.731
-1.164.125
-228.455
78.979
-319.731
-1.164.125
-228.455
78.979
-319.731
-1.164.125
-228.455
78.979
-319.731
-1.164.125
-228.455
78.979
16
16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Cari Dönem
Konsolide Olmayan
01.01.2014-30.09.2014
TL
Önceki Dönem
Konsolide Olmayan
01.01.2013-30.09.2013
TL
-319.731
Cari Dönem 3 Aylık
Konsolide Olmayan
01.07.2014-30.09.2014
TL
-1.164.125
-228.455
-28.296
-3.317
-28.296
-3.317
Önceki Dönem 3 Aylık
Konsolide Olmayan
01.07.2013-30.09.2013
TL
78.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
-28.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
-3.317
-348.027
-1.164.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları
Finansal Tablo Türü
Dönem
Raporlama Birimi
VARLI KLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4
5
6
7
12
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Cari Dönem
Konsolide Olmayan
30.09.2014
TL
Önceki Dönem
Konsolide Olmayan
31.12.2013
TL
12.904.155
3.238.561
9.606.161
52.600
13.113.747
3.536.666
9.471.922
104.160
52.600
104.160
370
338
370
338
6.463
661
42.288
51.884
27.142
15.146
42.438
9.446
15.146
9.446
12.946.443
13.165.631
154.187
79.727
78.514
78.514
30.446
531
29.915
37.142
30.752
56.050
31.289
37.142
18.908
19.623
30.752
537
17.992
153.273
98.894
153.273
98.894
153.273
98.894
12.638.983
12.638.983
15.000.000
92.887
12.987.010
12.987.010
15.000.000
92.887
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
8
9
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
6
3
6
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
11
13
-231.772
78.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-19.837
8.459
11
-19.837
8.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
394.768
-2.509.104
-319.731
394.768
-1.064.339
-1.444.765
12.946.443
13.165.631
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Download