9 aylık mali tablo

advertisement
AKIN TEKSTİL A.Ş.
ATEKS
Bağımsız Denetim'den
BİLANÇO (TL)
(XI-29 KONSOLİDE)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Bağlı Menkul Kıymetler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faal.den Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
(Ara toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları
TOPLAM KAYNAKLAR
6
7
10
12
11
13
14
26
34
10
12
11
7
16
14
17
18
19
20
35
26
8
9
10
11
12
21
22
22
26
34
8
9
10
11
12
21
22
24
35
26
27
Geçmiş/
Geçmemiş
Geçmiş/
Geçmemiş
30.09.2009
31.12.2008
69.092.787
3.535.319
31.732.293
620.119
30.263.971
2.941.085
69.092.787
-
78.934.837
4.014.604
37.096.723
93.971.244
30.061
3.732
3.154.897
90.465.929
52.386
264.239
163.064.031
99.443.181
35.322
3.732
3.007.578
96.044.996
87.314
-
51.996.083
39.723.601
8.869.962
1.034.410
1.479.244
888.866
51.996.083
0
11.060.982
2.052.285
1.604.269
7.404.428
100.006.966
100.000.026
25.200.000
71.987.423
3.042.390
1.023.205
(1.252.992)
6.940
163.064.031
674.707
34.126.112
3.022.691
78.934.837
-
264.239
178.378.018
59.636.050
43.994.183
11.189.734
1.224.601
2.274.342
953.190
59.636.050
0
17.430.819
7.939.453
2.321.449
7.169.917
101.311.149
101.253.018
25.200.000
71.987.423
3.042.390
18.073.260
(17.050.055)
58.131
178.378.018
AKIN TEKSTİL A.Ş.
ATEKS
KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)
Bağımsız Denetim'den
(XI-29 KONSOLİDE)
Geçmiş/
Geçmemiş
Geçmiş/
Geçmemiş
Geçmiş/
Geçmemiş
Geçmiş/
Geçmemiş
Dipnot
Referansı
01.01.200930.09.2009
01.01.200830.09.2008
01.07.200930.09.2009
01.07.200830.09.2008
Satış Gelirleri
28
104.945.802
97.866.400
35.265.687
25.980.259
Satışların Maliyeti (-)
28
(85.193.373)
(83.513.196)
(30.332.074)
(24.243.128)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
19.752.409
14.353.204
4.933.612
1.737.131
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
0
0
0
0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)
0
0
0
0
19.752.409
14.353.204
4.933.612
1.737.131
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
29
(10.951.747)
(11.286.723)
(2.611.103)
(3.284.009)
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
(8.998.646)
(9.060.564)
(3.100.411)
(3.298.487)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29
(1.989.494)
(2.358.528)
(645.567)
(684.280)
Diğer Faaliyet Gelirleri
31
3.919.899
2.815.813
1.008.686
1.047.048
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
31
(1.887.640)
(576.692)
(806.312)
(262.793)
(155.219)
(6.113.490)
(1.221.095)
(4.745.390)
FAALİYET KARI/ZARARI
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
0
0
0
0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
32
10.554.678
15.301.887
2.445.536
3.219.788
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
33
(11.469.131)
(17.810.339)
(2.766.068)
(982.836)
(1.069.672)
(8.621.942)
(1.541.627)
(2.508.438)
(234.511)
783.827
59.404
(460.316)
0
0
0
0
(234.511)
783.827
59.404
(460.316)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
35
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
(1.304.183)
(7.838.115)
(1.482.223)
(2.968.754)
DURDURULAN FAALİYETLER
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı
0
0
0
0
(1.304.183)
(7.838.115)
(1.482.223)
(2.968.754)
Diğer kapsamlı gelir:
0
0
0
0
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
0
0
0
0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
0
0
0
0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
0
0
0
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
0
0
0
0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
0
0
0
0
(1.304.183)
(7.838.115)
(1.482.223)
(2.968.754)
0
0
0
0
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
(51.191)
(127.261)
(63.901)
(104.845)
(1.252.992)
(7.710.854)
(1.418.321)
(2.863.909)
Azınlık Payları
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Hisse Başına Kazanç
36
(0,0497)
(0,3060)
(0,0563)
(0,1136)
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
36
0,0000
0,0000
0,00000
0,0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
36
(0,0497)
(0,3060)
(0,0563)
(0,1136)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
36
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
AKIN TEKSTİL A.Ş.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Ref.
İncelemeden Geçmiş
01/01/2009
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
Ödenmiş
Sermaye
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Diğer Sermaye
Yedekleri
Yabancı Para
Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar
Kar / Zararları
Net Dönem Karı /
Zararı
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynaklar
25.200.000
71.987.423
-
-
-
3.042.390
18.073.260
(17.050.055)
101.253.018
58.131
101.311.149
-
-
-
-
-
-
(17.050.055)
-
17.050.055
(1.252.992)
(1.252.992)
(51.191)
-
(51.191)
(1.252.992)
30/09/2009
25.200.000
71.987.423
-
-
-
3.042.390
1.023.205
(1.252.992)
100.000.026
6.940
100.006.965
İncelemeden Geçmiş
01/01/2008
25.200.000
71.987.423
-
-
-
3.042.390
24.866.676
(6.793.416)
118.303.073
247.950
118.551.023
-
-
-
-
-
(6.793.416)
-
-
-
6.793.416
(7.710.854)
(7.710.854)
(127.261)
-
(127.261)
(7.710.854)
25.200.000
71.987.423
-
-
-
3.042.390
18.073.260
(7.710.854)
110.592.219
120.689
110.712.908
Sermaye artırımı
Geçmiş yıllar karlarına transferler
Mdv Değer Artışı
Temettü ödemesi
Azınlık Payı
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
Sermaye artırımı
Geçmiş yıllar karlarına transferler
Yedeklere transferler
Temettü ödemesi
Azınlık Payı
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
30/09/2008
27
27
27
27
27
27
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
AKIN TEKSTİL A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
Notlar
İncelemeden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2009-30.09.2009
İncelemeden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2008-30.09.2008
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı
Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları (+)
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
Cari Dönem Kısa Vadeli Borç ve Gider Karşılıkları
Borç Senetleri Prekontu (-)
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)
18
24
11
10
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
Stoklarda azalış(+)
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-)
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
10, 11
13
10
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
(1.252.992)
(7.710.854)
6.094.480
(717.180)
(341.529)
432.449
(795.098)
9.949
6.167.250
444.924
276.813
474.662
(468.108)
(9.648)
(1.551.544)
706.975
1.878.535
(117.986)
5.333.359
14.827.896
5.413.685
(2.519.912)
200.625
(1.529.740)
(1.316.455)
683.672
10.306.292
12.547.387
(802.249)
174.422
(627.827)
(720.215)
(4.270.582)
(5.887.168)
(5.526.734)
(2.501.426)
(10.157.750)
(479.285)
(8.028.160)
3.799.012
4.014.604
3.535.319
3.557.388
7.356.400
479.285
(3.799.012)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Mali Duran Varlık alımları neti (-)
Maddi duran varlık alımları (-)
Maddi duran varlık çıkışları net değeri
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
18
18
(720.215)
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
Ödenen Temettüler (-)
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
8
8
6
6
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
Download