Ders Adı : SİSTEMATİK KELAM II Ders No : 0070040130 Teorik : 3

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: SİSTEMATİK KELAM II
Ders No
: 0070040130
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:4
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
yok
İBRAHİM COŞKUN, KAMİL GÜNEŞ, LÜTFÜ CENGİZ,
Dersi Verenler
RAMAZAN ALTINTAŞ, SÜLEYMAN TOPRAK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Öğrencilere, İslam inanç esaslarını konu alan Kelam problemleri üzerinde, akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel
metotlarda, yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste İslam dininin temel iman ve akaid meseleleri (Nübüvvet, peygamberlerin nitelikleri, ilahî kitaplar, melek, cin,
şeytan, kıyamet ve ahirettin gerçekliği, kabir hayatı, cennet, cehennem gibi konular ) dini naslar ve aklî delillerle
işlenecektir.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Peygamberlere olan ihtiyacı ve onların sıfatlarını tanımlar ve ifade eder.
2
Peygamberlerin görevlerini dinî aklî delillerle birlikte tanımlar ve ifade eder.
3
Kutsal kitaplara ilişkin temel hususları bilir ve değerlendirir.
4
Meleklerin temel niteliklerini, görevlerini ve insanla olan ilişkilerini tanımlar ve ifade eder.
5
Cin ve şeytanın niteliklerini, bunların insanla olan ilişkilerini tanır ve değerlendirir.
Öğrenim Kazanımları
#
6
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Kıyamet, kabir ve âhiret hayatına ilişkin konuları dinî-aklî delilleriyle tanır ve bunları değerlendirir.
Ders Akışı
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
1
Nübüvvetin imkanı ve gerekliliği
Teorik
2
Peygamberlere iman ve nübüvvetin nitelikleri
Teorik
3
Peygamberlerin özellikleri
Teorik
4
Vahiy müessesesi ve kutsal kitaplar
Teorik
5
Mucize, mucize çeşitleri ve olağanüstü haller
Teorik
6
İmamet
Teorik
7
Kur'an'da adı geçen peygamberler
Teorik
8
Meleklere iman, melek kavramı, özellikleri ve çeşitleri
Teorik
9
Şeytan ve cin, özellikleri, fonksiyonları
Teorik
10
Ahiret hayatına iman; Ahiret hayatının evreleri Kabir
hayatı ve özellikleri
11
Ara sınav
12
Kıyamet alametleri: büyük küçük alametler
13
Öldükten sonra dirilmenin imkanı, ispatı ve önemi, Haşir
ve mahşer, Defterlerin dağıtılması, amellerin tartılması
Teorik
Teorik
Teorik
14
Hesap, mizan, Havz, Sırat, Araf ve ehli araf
Teorik
15
Cennet ve cehennemin varlığı, gereği ve özellikleri
Teorik
16
Yıl sonu sınavı
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Şerafettin Gölcük - Süleyman Toprak, Kelam: Tarih Ekoller Problemler, Tekin Kitabevi, Konya
Ders için önerilen kaynaklar
A. Saim Kılavuz, İslam Akaid ve Kelama Giriş, Ensar Yay. , İst.,2004.
Emrullah Yüksel, Sistematik Kelam, İst. 2005.
B. Topaloğlu, Y. Şevki Yavuz, İ. Çelebi, İslam?da İnanç Esasları, İstanbul 1991.
Adil Bebek, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar Mucize Keramet Sihir, İstanbul 1998.
H.İbrahim Bulut, Peygamber ve Mucize, Rağbet Yay. ,İst. 2001.
TDV İslam Ansiklopedisi ilgili maddeler.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
75
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Ödev
1
25
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
2
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
3
42
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
1
6
6
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
87
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Ara sınav, ödev, yıl sonu sınavı.
3.48
3
Download