Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: KELAM TARİHİ
Ders No
: 0070040093
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:3
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
yok
İBRAHİM COŞKUN, KAMİL GÜNEŞ, LÜTFÜ CENGİZ,
Dersi Verenler
RAMAZAN ALTINTAŞ, SÜLEYMAN TOPRAK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
İslam düşünce tarihini öğrenmek, inanç konuları etrafındaki ihtilafların sebeplerini kavramak, kelam ekollerini,
görüşlerini tanımak, önde gelen kelamcıları ve eserlerini tanımak
Dersin İçeriği
Bu derste kelamın çıkış sebepleri üzerinde durulmakta, dahili ve harici sebepler ortaya konmakta, tarihte yer edinmiş
kelam okulları ve önemli temsilcileri eserleriyle birlikte tanıtılmakta, görüş farklılıklarına dikkat çekilmekte ve örnek
olmak üzere iman konusu ele alınmaktadır.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Bu ders, Kelam ilminin tarifini ortaya koyar. Mezheplerinin çıkış nedenlerini inceler.
2
Dahili ve harici sebepleri tartışır.
3
İslam düşünce tarihini kelami ekoller ve metodoloji bakımından inceler.
4
Literalist metodu inceler.
5
Akılcı metodu inceler.
6
Hem nakli hem de aklı dengeli kullanan Ehl-i Sünnet metodunu inceler.
Öğrenim Kazanımları
#
7
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Bu dersle birlikte, inanç konularındaki tartışmaların gerekçeleri kavranmış olur.
Farklı itiraz, şüphe ve sorular karşısında İslam inanç esaslarının neden ve niçin düzeyinde aklî olarak
8
savunulması becerisi kazanılır.
İnanç esaslarının anlaşılması ve izah edilmesinde farklılıklar mümkündür; bununla birlikte bu ders İslam
9
inanç esaslarının birleştirici özelliğini vurgular.
Ders Akışı
Hafta
1
2
Konu
Kelam ilminin konusu ve gayesine göre tarifi, diğer
ilimler arasındaki yeri ve önemi
Hazret-i Peygamber ve raşit halifeler dönemi, ilk
ihtilaflar.
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
teorik
teorik
3
Kelamın doğuşunda iç ve dış etkenler
teorik
4
Haricilik, Şia, Kaderiyye, Cebriyye, Mürcie
teorik
5
Mu'tezile, Ehl-i Sünnet’e giriş
teorik
6
Selefiyye, Matüridilik, Eşarilik
teorik
7
Mütekaddimun alimleri ve eserleri
teorik
8
Gazzali ve müteahhirun dönemi alimleri ve eserleri
teorik
9
Yeni ilm-i kelam, problemler ve metodoloji üzerine
teorik, ödev
10
Şer’i hükümler ve kaynakları
teorik
11
ARA SINAV
12
Delil, ilim, ilmin sebepleri ve dereceleri
teorik
İnanç konularını yorumlamada metodlar; dini ve felsefi
13
metodlar; Kur'an metodu; İman, İslam kavramları,
teorik
İmanın dereceleri
14
15
16
İmanın hakikati, İmanda artma ve eksilme, imanın
sıhhati, iman-amel münasebeti, büyük günah
Mukallidin imanı; mümin, münafık, kafir, müşrik; şirk ve
çeşitleri; küfür ve türleri
Final sınavı
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Kelam Tarih Ekoller ve Problemler (Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak)
Ders için önerilen kaynaklar
teorik
teorik
1. Kelam İlmi Giriş (Bekir Topaloğlu)
2. İslam’da İnanç Esasları (Bekir Topaloğlu ve diğerleri)
3.İslam Akaidi (Şerafeddin Gölcük)
4.İslam Akaidi ve Kelama Giriş (A. Saim Kılavuz)
5.İslam’da İman ve Esasları (Ali Arslan Aydın)
6.Kelam Tarihi (Şerafettin Gölcük)
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
75
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
1
25
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
2
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☑
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
No
7
8
9
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☑
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☑
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☑
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☑
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☑
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
3
42
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
1
6
6
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Aktiviteler
Diğer (Staj vb)
Sayısı
0
Saat
Toplam
0
0
Toplam İş Yükü
87
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Ara sınav, ödev, final sınavı
3.48
3
Download