Ders Adı : GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ (SEÇMELİ) Ders No

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ (SEÇMELİ)
Ders No
: 0070040133
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:2
Ders Bilgileri
Ders Türü
Seçmeli
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
FATMA ASİYE ŞENAT, HAKAN UĞUR, HARUN ÖĞMÜŞ,
Dersi Verenler
MEHMET SAİT ŞİMŞEK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Tefsir problemlerin tespiti ve problemlere karşı çözüm melekesinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Kuran tefsiriyle ilgili problemlerin kaynakları ve türleri
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Günümüz tefsir problemlerini kavrar.
2
Günümüz tefsir problemlerinin ilgili olduğu ayetleri tespit eder.
3
Günümüz tefsir problemlerinin sebeplerini açıklar.
4
Günümüz tefsir problemlerinin tefsir eserlerindeki izlerini sürer.
5
Günümüz tefsir problemlerine klasik ve modern dönem tefsirlerinde getirilen çözümleri karşılaştırır.
Ders Akışı
Hafta
1
Konu
Günümüz tefsir problemlerinin tespiti
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Hafta
2
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Günümüz tefsir problemlerinin ilgili olduğu ayetlerin
gözden geçirilmesi
3
Kur'an'ın anlaşılması problemi ve çözüm önerileri
4
Kur'an'ın tefsiri problemi ve çözüm önerileri
5
Kur'an'ın tarihselliği problemi ve çözüm önerileri
6
Kur'an'da kadının yaratılışı problemi ve çözüm önerileri
7
Kur'an'da nesih problemi
8
Kur'an'da nesih problemine çözüm önerileri
9
Kur'an'ın konulu tefsiri problemi ve çözüm önerileri
10
Kur'an'ın işari tefsiri problemi ve çözüm önerileri
11
Kur'an'ın ilmi tefsiri problemi ve çözüm önerileri
12
Kur'an ve reenkarnasyon
13
Kur'an ve halifelik
14
Genel değerlendirme
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Kur'an mealleri, Şimşek, Said, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yayınları, Konya 2007.
Ders için önerilen kaynaklar
Cündioğlu, Dücane, Kur'an'ı Anlamanın Anlamı, Tibyan Yayınları, İstanbul 1995.
Dereli, M. Vehbi, Kur?an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Bunlardan Korunma Yolları, Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk
Ün. Sos. Bil. Enstitüsü, Konya 2008.
[3] Kotan, Şevket, Kur'an ve Tarihsellik Üzerine?, İslami İlimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Ankara 2006.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
100
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☑
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
No
19
20
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
2
28
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
0
0
0
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
0
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
42
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
1.68
2
Download