Ders Adı : SİSTEMATİK KELAM I Ders No : 0070040098 Teorik : 3

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: SİSTEMATİK KELAM I
Ders No
: 0070040098
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:3
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
İBRAHİM COŞKUN, KAMİL GÜNEŞ, LÜTFÜ CENGİZ,
Dersi Verenler
RAMAZAN ALTINTAŞ, SÜLEYMAN TOPRAK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Kelâm ilminin temel konularından biri olan ilâhiyyât ile ilgili konuları yeterli düzeyde öğretmek ve bu konular hakkında
değerlendirme yapabilme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiilleri ele alınır. Bu konular delilleriyle ortaya konularak tartışılır
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
İslâm’ın temel ilkeleri hakkında derinlikli ve detaylı bilgi sahibi olma.
2
İtikâdî alanda doğru ve yanlış anlayışlar arasında ayırım yapabilme.
3
İtikâdî hükümlerin diğer dinî hükümlerle bağını ortaya koyabilme.
4
İtikâdî konular hakkında ileri teolojik tartışmalar yapabilme.
5
Allah-insan ilişkisi üzerinde özgün yaklaşımlar geliştirebilme.
6
Klâsik teoloji kaynaklarını analiz edeilme.
7
Teolojik problemleri analiz edebilme.
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
8
Farklı teolojik yaklaşımları kavrayabilme.
9
Farklı teolojik yaklaşımları birbirleriyle sentezleyebilme.
10
Günümüzdeki itikâdî problemlere çözümler üretebilme.
Ders Akışı
Hafta
1
2
3
Konu
Ön Hazırlık
Varlık ve alem; Varlık ve mahiyet, cevher ve araz
kavramları.
Allah'ın varlığının ispatı; Kelamcıların delilleri.
Allah'ın varlığının ispatı; İslam filozoflarının ve Batılı
filozofların delilleri.
Öğretme Metodu
Teorik
Teorik
Teorik
4
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığının ispatı.
Teorik
5
Allah'ın isimleri ve sıfatları.
Teorik
6
Kelamcıların Allah'ın sıfatları meselesine bakışı.
Teorik
7
Allah'ın sıfatlarının tasnifi; Zati ve subuti sıfatlar.
Teorik
8
Haberi ve fiili sıfatlar.
Teorik
9
İnsan fiilleri; İrade ve kudret kavramları.
Teorik
10
İnsan fiillerinin yaratılması ve kesb meselesi
Teorik
11
Ara sınav
12
İnsan fiillerinin vasıflanması.
13
Adalet- zulüm, salah- aslah, hidayet- dalalet ve teklif
kavramları.
Teorik
Teorik
14
Kader meselesi.
Teorik
15
Rızık ve ecel meseleleri.
Teorik
16
Yıl sonu sınavı
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Kelam Tarih Ekoller ve Problemler (Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak)
Ders için önerilen kaynaklar
1. Bekir Topaloğlu, Allah’ın Varlığı (Isbâtı Vâcib), Ankara, 1995.
2. Mevlüt Özler, İslâm Düşüncesinde Tevhid, İstanbul,1995.
3. Cağfer Karadaş, Zaman-Mekan İçinde İnsan ve Kaderi, Bursa, 2009.
4. Ramazan Altıntaş, Kur'an'da Hidayet ve Dalalet, İstanbul, 1995.
5. Lütfü Cengiz, İbn Rüşd'de Uluhiyet, Konya, 2013.
6. Kamil Güneş, Akıl ve Nass, İstanbul, 2003.
7. Ramazan Altıntaş, İslam Düşüncesinde Tevhid ve Estetik İlişkisi, İstanbul, 2000.
8. Lütfü Cengiz, İslam'ın İlk Dönemlerinde Kader, Konya, 2012.
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
75
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
1
25
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
2
100
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☐
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☑
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
10
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☑
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☑
☐
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☑
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
19
20
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
3
42
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
1
6
6
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
87
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
3.48
3
Değerlendirme Ölçütleri
Ara sınav, ödev, yıl sonu sınavı.
Download