Ders Adı : TEFSİR TARİHİ VE USULÜ II Ders No : 0070040045

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: TEFSİR TARİHİ VE USULÜ II
Ders No
: 0070040045
Teorik
:2
Pratik
:0
Kredi
:2
ECTS
:3
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Arapça
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersi Verenler
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Tefsir Usulü ve Tarihine ait kavram, konu ve kaynakları incelemek
Dersin İçeriği
Tefsir Usulü ve Tarihine ait kavram, konu ve kaynaklar
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Tefsir, tevil, terceme ve meal kavramlarını ayırt eder; ulûmu´l-Kur´an kavramının tefsir usulü ile ilişkisini
1
açıklar.
2
Tefsir Usulü konularını yorumlar.
3
Hz. Peygamber, Sahabe ve Tabiûnun Kuranı nasıl tefsir ettiklerini gösterir.
4
Tefsir çeşitlerini yorumlar ve tefsir ekollerini karşılaştırır.
Ders Akışı
Hafta
1
Konu
Mukattaa Harfleri;
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Hafta
Konu
2
Kur´an´ın İ´cazı;
3
Garîbu´l-Kur´an;
4
Kur´ân´ın Üslubu;
5
Kur´ân´da Yeminler;
6
Müşkilü´l-Kur´ân
7
Mübhemâtü´l-Kur´ân;
8
Kur´an´da Tekrarlar, Meseller,
9
Hakikat ve Mecaz
10
Öğretme Metodu
Vücûh ve Nezâir; Kur´an Kıssaları; Ayet ve Sûreler Arası
Münasebet; Kur´ân´ın Faziletleri
11
Tefsir Tarihi: Hz. Peygamber´in (s.a.v.) Kur´an´ı Tefsiri;
12
Sahabe ve Tabiûn Döneminde Tefsir; Tefsirin Tedvini
13
Ön Hazırlık
Nakil ve İçtihad Açısından Tefsir: Rivayet ve Dirayet
Tefsiri; Örnekleri
Niteliklerine Göre Tefsir: Mezhebî Tefsir; İlmî Tefsir; İşârî
14
Tefsir; İçtimaî-Edebî Tefsir; Fıkhî Tefsir; Modernist Tefsir;
Örnekleri
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Muhâdarât fî Ulûmi'l-Kurân ve Târîhi't-tefsîr, Doç. Dr. Harun Öğmüş
Ders için önerilen kaynaklar
el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, es-Suyûtî
el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân, ez-Zerkeşî
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
İlahiyat alanındaki tarihi ve güncel bilgileri içeren kaynaklar, ilahiyat bilimleri ve
1
uygulama alanları hakkında ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
olur.
2
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını bilir ve bunları dinin temel
kaynaklarıyla ilişkilendirir.
3
Kur'an'ın nüzulü, içeriği ve yorumu hakında güvenilir bilgiye sahip olur.
☐
☐
☐
☐
☑
4
Vahiy, akıl, bilim ilişkisini kavrar.
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis külliyatı ve değerlendirmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'da kelam, fıkıh ve tasavvuf ekollerinin şekillenişi ve ana görüşlerini bilir ve
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Hadis ve Sünnetin İslam'ı anlamadaki yerini ve önemini bilir. Hz. Peygamberin
5
söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlâkî özellikleri, hadis ilminin tarihî seyri, usulü,
problemleri, yorumlanması, hadis külliyatı ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi
sahibi olur.
6
7
8
9
günümüzdeki dini oluşumlarla karşılaştırabilir.
Kelam, fıkıh ve tasavvufun temel kavramlarını, kaynaklarını ve yorum üretme
yöntemlerini bilir.
İslam dünyasında dini siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar
hakkında temel bilgi sahibidir.
10
Dinler ve inançlar hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.
☐
☐
☐
☐
☐
11
Din ve dini konuları felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirebilir.
☐
☐
☐
☐
☐
12
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları bilir ve değerlendirir.
☐
☐
☐
☐
☐
İslam'ın etkisiyle şekillenen sanatlar ve Türk İslam Edebiyatı hakkında genel
☐
☐
☐
☐
☐
13
düzeyde bilgi sahibi olur.
14
İlahiyat alanlarıyla ilgili Arapça temel kaynakları okuyup anlayabilir.
☐
☐
☐
☐
☐
15
Kur'an'ı usulüne göre okuyabilir ve anlamını kavrar.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Dinin ana kaynakları ile tarih boyunca oluşan kültür mirasını birlikte
16
değerlendirir.İlahiyat alanında edindiği ileri düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri sözlü ve yazılı olarak kullanır.
İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bu
17
alandaki sorunları belirler, araştırır, ulaştığı bulgu ve verileri analiz eder,
değerlendirir ve güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
18
Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunar, projeler üretir,
bu amaçla materyal geliştirir.
No
19
20
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak din eğitimi ve din hizmetlerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına ilişkin dini-psikolojik yardım becerisine
sahip olur.
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
16
2
32
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
1
14
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
10
10
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
15
15
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
71
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Sınav
2.84
3
Download