Buradan - Doğruer

advertisement
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI
HAKKINDA KARAR (2008/13643)
(27.05.2008 T. 26888 R.G.)
Karar Sayısı : 2008/13643
Ekli “ Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında
Arnavutluk
Cumhuriyeti Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ın yürürlüğe konulması;
Menşeli Bazı Devlet Bakanlığının 29/4/2008 tarihli ve 17328 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930
Tarım
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2
Ürünleri
nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458
İthalatında
sayılı Kanunun 16 ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı
Tarife
hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’ nca 2/5/2008 tarihinde
Kontenjanı Kanun
Uygulanmas kararlaştırılmıştır.
ı Hakkında
Karar
(2008/1364
3)
Amaç ve kapsam
(27.05.200
8 T. 26888
R.G.)
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" uyarınca,
Arnavutluk
Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife
kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Tarife kontenjanları
MADDE 2 – (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları
(G.T.İ.P.) belirtilen Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri için
karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır. (27.07.2010
tarihli ve 27654 sayıl ı R.G. 2010/702 s.BKK ile değişik) .
G.T.İ.P.
Madde Adı
Tarife
Uygulanacak
Kontenjanı
Miktarı
(Ton)
Tarım
Payı
Olarak
Fona
Ödenecek
Gümrük
Vergisi
(%)
Euro
(EUR)
(Karşılığı
YTL)
(EUR/100
kg/net )
04.06
0407.00
0409.00
06.02
0702.00.00.00.00
0703.10.19
07.04
0706.10.00.00.11
0707.00.05.00.00
0708.20
0710.80
0712.90
0713.10.90
0807.11.00.00.00
0807.19.00.00.00
0811.90
Peynir ve pıhtılaştırılmış
100
ürünler
Kuş ve kümes
hayvanlarının yumurtaları
2.000.000
(kabuklu, taze, dayanıklı
adet
hale getirilmiş veya
pişirilmiş)
Tabii bal
100
Diğer canlı bitkiler
(kökleri dahil), çelikler,
300
daldırmalar; mantar
miselleri
Domates (taze veya
200
soğutulmuş)
Diğerleri
100
Lahanalar, karnabaharlar,
alabaşlar, yaprak
lahanalar ve benzeri
200
yenilen brassikalar (taze
veya soğutulmuş)
Havuçlar
100
Hıyarlar
100
Fasulye (Vigna spp.,
150
Phaseotus spp.)
Diğer sebzeler
200
Diğer sebzeler; sebze
200
karışımları
Diğerleri
150
Karpuzlar
200
Diğerleri
Diğerleri
(0811.90.75.00.00
hariç)
09.10
Zencefil, safran, zerdeçal
(curcuma), kekik, defne
yaprakları, köri ve diğer
baharat
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
300
0
-
25
0
-
12.11
Bitki ve bitki kısımları
(tohum ve meyveler
(1211.40.00.00.00, dahil) (esas olarak
parfümeride, eczacılıkta,
1211.90.86.00.13 böcek yada mantar
öldürücü veya benzeri
hariç)
amaçlarla kullanılan
cinsten olanlar) (taze
veya kurutulmuş,
kesilmiş, ezilmiş veya toz
haline getirilmiş olsun
olmasın)
Hazırlanmış veya
konserve edilmiş balıklar;
havyar ve balık
yumurtalarından elde
edilen havyar yerine
kullanılan ürünler
18.06
Çikolata ve kakao içeren
diğer gıda müstahzarları
2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar
2002.10
Domatesler (tüm veya
parça halinde)
20.07
Reçeller, jöleler,
marmelatlar, meyva veya
sert kabuklu meyva
püresi, meyva veya sert
kabuklu meyva pastları
(pişirilerek hazırlanmış)
(ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeleri
içersin içermesin)
20.08
Tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer
almayan meyvalar, sert
kabuklu meyvalar ve
yenilen diğer bitki
parçaları (başka surette
hazırlanmış veya
konserve edilmiş) (ilave
şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler veya
alkol katılmış olsun
olmasın)
20.09
Meyva suları (üzüm şırası
dahil) ve sebze suları
(fermente edilmemiş ve
alkol katılmamış), ilave
şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler
katılmış olsun olmasın
2002.90
Diğerleri
2105.00
Dondurma ve yenilen
diğer buzlar (kakao
içersin içermesin)
300
0
-
400
0
0
3.500
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0
0
-
100
0
-
50
0
0
16.04
1.000
22.04
Taze
üzüm
şarabı
(kuvvetlendirilmiş
şaraplar
dahil);
üzüm
şırası
(20.09
pozisyonunda yer alanlar
hariç)
250 hl
0
-
2011-2012 YILI GTİP DEĞİŞİKLİKLERİ
ESKİ
YENİ
G.T.İ.P.
Madde İsmi
G.T.İ.P.
Madde İsmi
0703.10.19
Diğerleri
0703.10.19.00.
11
Kuru soğan
0703.10.19.00.
12
Taze soğan
0713.10.90
Diğerleri
0713.10.90.00.
11
Yem bezelyesi
0713.10.90.00.
19
Diğerleri
Gümrük vergileri
MADDE 3 – (1)2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları
çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında
gösterilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %si) veya
varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100
kg/net); bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı
çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa
Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona
Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır. (27.07.2010
tarihli ve 27654 sayılı R.G. 2010/702 s.BKK ile değişik) .
İthal lisansları
MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret
Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir,
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük
beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması
şarttır.
Tebliğler
MADDE 5 –
(1)Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife
kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Dış
Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 6 – (1)2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı
miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her
takvim yılında yeniden dağıtılır.
İlgili mevzuat
MADDE 7 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarla ilgili olarak, İthalat
Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Karar 1/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nın bağlı olduğu
Bakan yürütür.
BU MESAJ BİLGİLENDİRME AMACIYLA GÖNDERİLMİŞTİR...
DOĞRUER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.
Download