klasik fıkıh metinleri

advertisement
KLASİK FIKIH METİNLERİ
Dersin Adı
KLASİK FIKIH METİNLERİ
Dersin Kodu
İLHYT-S322
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Dersin AKTS Kredisi
2,00
Haftalık Ders Saati (Kuramsal)
2
Haftalık Uygulama Saati
0
Haftalık Laboratuar Saati
0
Dersin Verildiği Yıl
3
Dersin Verildiği Yarıyıl
Öğretim Sistemi
6
Yrd. Doç. Dr. Ercan ESER, Yrd. Doç. Dr. Vahap OVACI, Yrd. Doç. Dr.
Veysel NARGÜL
Birinci Öğretim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Öğretmen adaylarına, fıkıh metinlerini anlama ve yorumlayabilme bilgi ve
becerisini kazandırmaktır.
1-Fıkıh kavramını ve klasik fıkıh metinlerinde geçen belli başlı kavramları
açıklayabilme
2-Klasik fıkıh metinlerini ortaya çıktığı dönemle ilişkisini açıklayabilme
3-Klasik fıkıh metinlerini dinin temel kaynaklarıyla ilişkisi açısından
yorumlayabilme
4-Klasik fıkıh metinlerinin fıkıh ekolleriyle ilişkisini açıklayabilme
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
5-Fıkhın gelişim sürecini klasik fıkıh metinlerinden izleyebilme
6-Modern fıkıh metinlerine etkisi açısından klasik fıkıh metinlerini
yorumlayabilme
7-Din anlayışının biçimlenmesine ve topluma etkileri açısından klasik fıkıh
metinlerini yorumlayabilme
8-Klasik fıkıh metinlerinin özelliklerini tanıyabilme
Fıkhın Doğuş Dönemi (Hz. Peygamber dönemi) Fıkıh Metinleri
Fıkhın Gelişme Dönemi (Sahabe dönemi) Fıkıh Metinleri
Fıkhın Olgunluk Dönemi (Mezheplerin kuruluş dönemi) Fıkıh Metinleri
Fıkhın Duraklama Dönemi Fıkıh Metinleri
Fıkhın Gerileme Dönemi Fıkıh Metinleri
Hanefi Fıkıh Metinleri
Mâlikî Fıkıh Metinleri
Genel Tekrar ve Değerlendirme Çalışması
Şâfiî Fıkıh Metinleri
Hanbelî Fıkıh Metinleri
Ca’ferî fıkıh metinleri
Zeydî fıkıh metinleri
Mukayeseli fıkıh metinleri
Türkçe Fıkıh Metinleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HAFTA
KONULAR
4
Teorik Dersler
Fıkhın Doğuş Dönemi (Hz. Peygamber dönemi)
Fıkıh Metinleri
Fıkhın Gelişme Dönemi (Sahabe dönemi) Fıkıh
Metinleri
Fıkhın Olgunluk Dönemi (Mezheplerin kuruluş
dönemi) Fıkıh Metinleri
Fıkhın Duraklama Dönemi Fıkıh Metinleri
5
Fıkhın Gerileme Dönemi Fıkıh Metinleri
6
Hanefi Fıkıh Metinleri
7
Mâlikî Fıkıh Metinleri
8
ARA SINAV
9
Genel Tekrar ve Değerlendirme Çalışması
10
Şâfiî Fıkıh Metinleri
11
Hanbelî Fıkıh Metinleri
12
Ca’ferî fıkıh metinleri
13
Zeydî fıkıh metinleri
14
Mukayeseli fıkıh metinleri
15
Türkçe Fıkıh Metinleri
1
2
3
16
FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar
Uygulama
Laboratuvar
•Özel, Ahmet, “Fıkıh” maddesi, DİA;
•İmam Muhammed, el-Asl; Serahsî, el-Mebsût; Kudûrî, Muhtasar; el-Halebî,
Multekâ; el-Mavsılî, el-İhtiyâr; Cevdet Paşa, el-Mecelle; Ömer Nasuhi
Bilmen, Büyük İslam İlmihâli; Şafi’i, el-Ümm; İbn Kâsım, Şerh; İbn Rüşd, elBidâye; ‘Âmilî el-Cübba’î, er-Ravdatu’l-Behiyye; el-Hillî, Şir’atu’l-İslâm, Zeyd
b. Ali, el-Mecmû; el-Hâdî, el-Ahkâm; İbnü’l-Murteza, el-Ezhâr; Şevkânî, esSeyl.Ebû Bekir el-Hallâl, Kitâbu’l-Câmi’; İbn Kudâme, el-Muğnî; Haccâvî, elİknâ
•Aybakan, Bilal, Furû-ı Fıkıh Sistematiği Üzerine; Başoğlu, Tuncay, Hicri
Beşinci Asırda Fıkıh; Cici, Recep, İslam hukuk Tarihi Açısından İlk Dönem
Osmanlı Hukuk Çalışmalarına Bir Bakış (1299-1500);
Kutbettin İzniki, Mukaddime.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Sayısı
Ara Sınav
Katkı Yüzdesi , %
1
Toplam
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri
100
100
Sayısı
Final Sınavı
Katkı Yüzdesi , %
1
100
Toplam
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme , Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Süresi
Toplam İş Yükü
Etkinlikler
Sayısı
(saat)
(saat)
Ara Sınav
1
1
1
Final Sınavı
1
1
1
Derse Katılım
14
2
28
Bireysel Çalışma
20
1
20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
1
1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma
1
1
1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)
52
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat) / ( 30 saat/ AKTS ) = 52 / 30 = 1,73 ~ 2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Çıktıları
Ders
Öğre PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
5
5
4
5
5
5
5
*Katkı Düzeyi :
5
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards