Kırklareli Üniversitesi - KLU

advertisement
Kırklareli Üniversitesi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS
IKT15703
MAKRO EKONOMİK ANALİZ - I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
IKT15703
MAKRO EKONOMİK ANALİZ - I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Öğrencilerin ileri makro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını, anlamalarını ve makro iktisadi konuları yorumlamalarını sağlamaktır.
Ders İçeriği:
Makro ekonomik analizin kapsam ve yöntemi, ulusal muhasebe sistemleri, enflasyon ve işsizlik, dışa kapalı Keynesyen modeller, dışa kapalı IS-LM modelleri, toplam talep ve toplam
arz, rasyonel bekleyişler, enflasyon ve işsizlik ilişkisi, konjonktür teorileri.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç.Dr. Murat Öztürk
Dersi Veren:
Yrd.Doç.Dr. Ali ARI
Dersin Yardımcıları:
A.Gör. Raif Cergibozan
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Kemal Yıldırım (2010), Makro Ekonomi, Seçkin Yayınevi
3. Erdal Ünsal (2009), Makro İktisat, İmaj Yayınevi,4. Olivier Blanchard (2011), Macroeconomics, Pearson,5. Gregory Mankiw (2009),
Macroeconomics, Worth Publishers.,2. İlker Parasız (2006), Makro Ekonomi, Ezgi Yayinevi
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
100
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Makro ekonomik analizin kapsam ve yöntemi, ana makro
iktisadi kavramların tanımı
Makro iktisadi teorinin gelişimi (Neoklasik akım, keynesyen
teori, parasalcı yaklaşım)
Milli gelir ile ilgili temel kavramlar ve ulusal muhasebe Ders
Kitapları sistemleri
Enflasyonun tanımı, enflasyon oranının ölçülmesi, enflasyonun
sosyal ve ekonomik maliyeti
İşsizlik tanımı ve işsizliğin ölçülmesi, işsizliğin sosyal ve
ekonomik maliyeti
Faiz haddi, döviz kuru ve ödemeler dengesi
Ara Sinav
Keynesyen analiz
Paranın rolü, Para talebi ve arzı
IS-LM modeli
Para politikası, para politikası araçları, para politikası
stratejileri, maliye politikası, maliye politikasıaraçları
Toplam talep ve toplam arz (klasik ve keynesyen yaklaşımlar
ve ekonomi politikaları)
Rasyonel bekleyişler ve Enflasyon ve İşsizlik ilişkisi (Philips
eğrisi ve Taylor kuralı)
Konjonktür teorileri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Öğrencilerin ekonominin işleyişine ilişkin temel kavramları ve araçların kullanımını öğrenmesi.
Öğrencilerin makro iktisadi sorunların çözümünde kullanılan iktisat politikasının amaç ve uygulanacak araçların seçimini yapabilme ve hangi sorun için ne tür araçların kullanılacağını tanımlama
kabiliyeti kazanabilmesi.
Öğrencilerin temel makro ekonomik modeller, yeni yaklaşımlar ve teoriler üzerine eleştiri ve bakış açısı yeteneği kazanabilmesi.
Öğrencilerin güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilmesi.
Öğrencilerin medyada yer alan güncel ekonomi haberlerini ve ekonomi üzerine yazılan yazıları okuyarak yorum yapabilmesi.
Ö03
Ö04
Ö05
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
15
3
45
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
15
3
45
0
%0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
10
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
30
30
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
180
6
Download