C. Senatosu B : 25 28 . 1 . 1969 O : 3 milyon dolar civarında

advertisement
C. Senatosu
B : 25
milyon dolar civarında bir noksanlık, kâr trans­
ferinden yabancı sermayenin 42 milyon dolar
civarında bir fazlalık alınacak kredilerden 50 60 milyon dolar civarında bir noksanlık, ödenmiyen borçlardan da 110 - 120 milyon dolar
civarında bir noksan ödemeyi beklememiz lâzımgeliyor, tahminlere göre. Şimdiye kadar ger­
çekleşenler bundan sonra gerçekleşmesi muhcemel olan rakamlar. Bu tabloyu şöyle yorum­
layabiliriz. Normal gelir kaynaklarımızın ye­
tersizliği, yabancı sermayenin fazla kâr transferi
ve plâna göre noksan alınacak krediler ki top­
lam olarak 400 - 500 milyon dolar civarındaki
bir döviz geliri gerilemesi baskısını ithalâtın
takriben 400 milyon dolar kısıtlanması borç
ödemelerimizin takriben 100 - 120 milyon dolar
geciktirilmesinde kendisini gösterecektir. Dö­
viz stoklarına olan tesiri hesaba katılmamıştır.
Keza diğer gelir kaynakları hem pek önemli
olmadığından hem de bir birini götürecek şe­
kilde gerçekleştiğinden hesaba dâhil edilme­
miştir.
Sonuç olarak denebilir ki, plân dönemi için­
de aşağı - yukarı 500 milyon doların üstünde
yani 5 milyarı aşkın Tl. nın karşılığı bir dö­
viz sıkıntısına uğramamız muhtemel. Bunun
tedbiri şimdiden alınmalıdır, ihracaat artırıl­
madığı ve diğer gelir kaynaklan harekete geçirilemediği takdirde ya ithalât kısılacak ya
borç ödemeleri geciktirilecek veya yeni borç­
lanmalara girilecektir. Döviz ihtiyatlarımız pek
azaldığı için bu kısmı hesaba dâhil etmedik.
Tedbir alınmadığı takdirde bu durum plândan
önemli gerilemelere yol açacaktır. Bedelsiz it­
halâta bel bağlamak ise doğru değil kanaatin­
deyiz. Plânda çok az miktarda artırılmasına
rağmen, geçen sene bu sene plânı geçmiş bir
bedelsiz ithalât var. 1969 programına da plân­
dan gene üstünde bir rakam konmuş oluyor.
Bu ithalâta bel bağlamamalıyız. Bu sağlam bir
yol değildir kanaatimize göre. Bedelsiz ithalâ­
ta bel bağlamanın böylece doğru olmadığını
ifade etmiş bulunuyorum, ihracatımızı artıra­
maz ve görünmiyen kalenderdeki gelirlerimi­
zin kısırlığı devam ederse, plân hedeflerinden
geri kalmaktan gaçınamayız. ileride daha açık
olarak görüşü belirtmekle beraber ifade etmek
isterim ki bu ekonomi düzeni ve politikası kal­
dığı müddetçe plâna rağmen sonucun 3 aşağı 5
yukarı bundan daha değişik olması mümkün
28 . 1 . 1969
O :3
değildir. Ekonomiyi sarsıntılardan kurtararak
hedefine götürmek hem çok güç olacak, hem
de belki çok zaman is diyecektir. Görüşümüz
odur.
Söz buraya gelmişken plânın ekonomimizin
1975 ten itibaren dışa bağlı bir ekonomi ol­
maktan kurtulması için mutlaka gerçekleştiril­
mesini istediği iki temel şartı bir daha açıkla­
mak istiyorum. Konuşmalarımı da plânla teyi­
defcmekiçin. Bunda temel olan iki şart şudur.
Birisi plân hedeflerininin tümüyle gerçekleş­
mesi, diğeri dış yardımların zamanında aksak­
sız alınması. Eğer hedefler tümüyle gerçek­
leşmez ise, eğer yardımlar zamanında aksaksız
alınmazsa plân gerçekleşemiyecelktir. Plânın
ifadesi budur ve Türk ekonomisi 1975 ten son­
rada bağımlı ekonomi olmakta devam edecek­
tir. Oysa ki gördük gecikmeler vardır. Plânın
istediği hedefler gerçekleşmemektedir.
Değerli arkadaşlarım, ortaya çıkması pek
muhtemel 500 milyon dolarlık sıkıntı büyük
tesisler için 10 milyar liralık bir yatırım de­
mektir. Zira büyük tesislerin kurulmasında dış
para ihtiyacı bâaen % 70 kadar çıkmaktarır.
En az : 20 ile 30 dur. Ortalama biz % 50 kabul
etsek demek ki 10 milyar liralık karşılığı, bü­
yük tesisleri kuramıyacağız. Dış para ihtiya­
cını artırarak ağır tesisleri dikkate alırsak bu
sıkıntı daha da fazla olacaktır. Bunun karşılı­
ğı meselâ böyle gidersek, plân dönemi sonunda
çok değil, 4 yıldır bu iş 4 - 5 demir çelik tesi­
si demektir. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 nci dç^p.ir çelik tesi­
si bir kaç petro - kimya tesisi demektir. Ondan
fazla büyük makina imalât tesisi demektir. He­
le çimento fabrikası filân gibi tesisleri aldınız
mı yüze aşkın çimento fabrikası filân demektir.
Değerli arkadaşlarım, ödemeler dengesini
çok önemli gördüğüm için bizi ileride sıkması
çok muhtemel olduğu için şimdiden gerekli
tedbirleri almak gerektiği için bunun üzerinde
biraz fazlaca durdum.
Şimdi plânın yatırım ve tasarruf dengesi
bakımından bir iki noktasına geçiyorum itha­
lâtın % 8 - 1.0 noksan gerçekleşmesi halinde
sabit sermaye yatırımlarının kısmen de olsa
gerilemesi muhtemeldir. Esasen bu yatırımlar
kayıtlara göre plân hedeflerinden % 7-8 ora­
nında geri kalmaktadır. Hiç değilse bu geri
kalışı önemli faaliyet dallarında kendisini gös69 —
Download