tarih-12-indirmek-icin-tiklayin-8

advertisement
2014-2015 DEVREK LİSESİ I. DÖNEM LİSE 4. ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. YAZILI SORULARI
1. II. Dünya Savaşı sonunda Almanya ikiye bölünerek,
doğusunu Sovyetler Birliği kendi denetimi altına alırken,
batısında ABD, İngiltere ve Fransa etkinlik kurdular.
Bu bilgilere göre,
I. Almanya pasif bir duruma getirilmiştir.
II. Savaş sonrası en güçlü devlet Sovyetler
Birliği olmuştur.
III. Ulusal irade gözardı edilmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
7- II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Almanya arasında
bir saldırmazlık antlaşması, İngiltere ve Fransa ile de
benzer nitelikli antlaşmalar imzalanmıştır.
Buna göre;
I. Türkiye, savaş sırasında tarafsız kalmıştır.
II. Türkiye kendini savaşın dışında tutabilmiştir.
III. Türkiye savaşa fiilen katılmadığı halde savaştan olumsuz
etkilenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
2- II. Dünya Savaşı'nın sonucunda Türkiye savaşa
katılmadığı halde ekonomik yönden oldukça
zayıflamıştır.
Buna göre,
I. Savaşın temel nedeni ekonomiktir.
II. Türkiye savaş sonrasında ekonomisini bir
daha düzeltememiştir.
III. Devletçilik ilkesi önemini yitirmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
8- II. Dünya Savaşı’nın sonunda ölen insanların
%48'ini sivillerin oluşturduğu tespit edilmiştir.
Bu durum;
I. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması,
II. Varşova Paktı'nın kurulması,
III. Sivil savunma teşkilatlarının yaygınlaşması
gibi durumlardan hangilerini ortaya çıkarmıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
3- Mihver Grubunu oluşturan İtalya ve Almanya'nın teslim
olmasına rağmen Japonya'nın direnişi ABD'nin Hiroşima
ve Nagazaki'ye atom bombası atması ve bu şehirlerin
yerle bir edilmesiyle son bulmuştur.
Buna göre,
I. Savaşta sivillerde hedef alınmıştır.
II. Mihver Grubu arasında anlaşmazlıklar yaşanmıştır.
III. Teknolojik güç savaşın sonucunu belirlememiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
4-Türkiye II. Dünya Savaşı'na katılmadığı halde ekonomide
durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı yavaşlamıştır.
Bu duruma,
I. Erkek nüfusun büyük bölümünün silâh altına alınması
nedeniyle üretimin düşmesi
II. Savaş nedeniyle yatırımların durma noktasına gelmesi
III. Temel tüketim ürünlerinin karneyle verilmesi
Gibi uygulamalardan hangileri örnek oluşturur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
5- I. Almanya ve İtalya'nın Berlin-Roma Mihver
birliğini oluşturması
I. Batılı devletlerin katılmasıyla barışın sürekliliğini
sağlamak için Kellog Paktı'nın kurulması
II. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması
Gelişmelerinden hangileri yeni bir dünya savaşının
başlamasını engellemeye yöneliktir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız I!
D) I ve III
E) II ve III
6- II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'nın,
I. Boğazlardan kendine üs verilmesi istemesi
II. Doğu Avrupa ülkelerine rejimini benimsetmesi
III. Batılı devletlerin kurduğu Kuzey Atlantik
Paktı'na karşı Varşova Paktı'nı kurması
Çalışmalarından hangileri yayılmacı politikalar izlediğinin
kanıtıdır?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
9- II. Dünya Savaşı sonunda, ABD ve SSCB devletlerinin
başını çektiği Nato ve Varşova paktları oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından
biridir?
A) Soğuk savaş döneminin başlaması
B) Silahlanma yarışının önemini kaybetmesi
C) Milliyetçilik hareketlerinin ivme kazanması
D) Uluslararası ilişkilerde açıklık politikasının
kazanması
E) Sosyal sınıflar arası mücadelelerin ortadan kalkması
10- Aşağıdakilerden hangisi 18 Ocak 1919'da toplanan
Paris Barış Konferansı'nda görüşülen konulardan biri
değildir?
A) Yenilen devletlerin durumunun belirlenmesi
B) Osmanlı topraklarının paylaşımı konusu
C) VVilson ilkeleri’nin bağlayıcı hükümlerinin değiştirilmesi
D) Batı Anadolu'nun İtalya'ya verilmesinin sağlanması
E) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
11- Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) nin kuruluş
amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek
B) VVilson ilkeleri'nin uygulanmasını sağlamak
C) Dünyayı yeni bir savaş felaketinden kurtarmak
D) Ulusların geleceklerini kendilerinin belirlemesini
sağlamak
E) Galiplerin mağluplardan tazminat almalarını önlemek
12 -Bolşevik İhtilali’yle Rusya’nın I.Dünya Savaşı’ndan
ayrılması aşağıdakilerden hangisini geçersiz hale
getirmiştir?
A) Brest Litowsk Antlaşması
B) Rusya’nın imzaladığı gizli antlaşmaları
C) Wilson Prensiplerini
D) Paris Barış Konferansı kararlarını
E) Osmanlıların verdiği kapitülasyon haklarını
13- Aşağıdakilerden hangisi basmacı hareketinin başarıya
ulaşmamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Basmacı liderlerinin kendi aralarında birliktelik
kuramamaları
B)Mücadele sırasında araç gereç silah ve erzak yetersizliği
C)Basmacıların dışarıdan yardım alamaması
D)Rusların basmacılarla mücadelede en son teknolojik
silahları kullanmaları
E)Basmacılara Türkistan halkının sıcak bakmaması
2014-2015 DEVREK LİSESİ I. DÖNEM LİSE 4. ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. YAZILI SORULARI
14-Ortadoğu’nun geçmişte ve günümüzde stratejik ve
jeopolitik bakımdan önemli bir bölge olmasında
aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etken olduğu
söylenemez?
A) Önemli suyollarına hâkim konumda bulunması
B) Çeşitli yeraltı ve yerüstü zenginliklere sahip olması
C) Batının gelişmiş sanayisi için zengin hammadde
yataklarına
sahip olması
D) Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan ticaret yollarının
kavşağında yer alması
E) Etnik ve dini yönden birçok farklı milletin bir arada
yaşaması
21- Müttefik Devletlerin Kuzey Afrika çıkarmasının başarılı olması
ve Sicilya’yı işgal etmeleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili
olmuştur?
A)
İtalya’nın teslim olması
B) Barbarossa Harekâtı’nın başlaması
C)
Normandiya çıkarmasının ertelenmesi
D)
Almanların Fransa’yı işgal etmesi
E) Kahire Konferansı’nın toplanması
15-Dünya Ekonomik Buhranı,
I.iş istihdamının artması,
II.Türkiye’nin sanayileşmesi,
III.dünya ticaretinin gelişmesi
Gelişmelerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III
A) Alman saldırganlığının önlenmesi
B) Müttefiklere karşı yeni tehditlerin oluşmaması
C) Almanya’nın yeni bir savaş çıkarma tehlikesinin engellenmesi
D) Avrupa’daki ulusçu hareketlerin desteklenmesi
E) Avrupa’da barış düzeninin sağlanması
16-1930’lu yıllarda Mussolini önderliğindeki İtalya,
Balkanlarda ve Doğu Akdeniz’de yeni yayılma alanları
arayarak Yunanistan ve Yugoslavya’yla anlaşmazlığa
düşmüştür.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili
olmuştur?
A) Sadabat Paktı’nın yapılması
B) Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması
C) Balkan Antantı’nın imzalanması
D) Türkiye’nin Boğazları tüm devletlere kapatması
E) İtalya’yla Türkiye arasında ittifak kurulması
17- Hitlerin iktidara gelmesinden sonra Almanya daha çok
aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin feshine yönelik
adımlar atmıştır?
A) Nöyyi
B) Trianon
C) Versailles
D) Brest Litowsk
E) Rethondes
18- I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın öncülüğünde
imzalanan Locarno Antlaşması ve Briand – Kellog Paktı
aşağıdakilerden hangisini korumada başarılı olmamıştır?
A) Avrupa’daki siyasi dengeleri
B) İtilafların sömürgelerini
C) Soğuk Savaş politikasını
D) Gizli antlaşmaların geçerliliğini
E) Birlemiş Milletlerin gücünü
19-Alman ordularının aşağıdaki ülkelerden hangisinin işgalinde
başarısız olması Doğu Avrupa’daki siyasi dengelerin değişmesinde
etkili olmuştur?
A)
Polonya
B) Sovyet Rusya
C)
Çekoslovakya
D)
Yugoslavya
E) Macaristan
20-Japonya’nın ani bir şekilde ABD’nin Pearl Harbour’un
Üssü’ne saldırması üzerine ABD’nin II. Dünya Savaşı’na
girmesi,
I.Müttefik devletlerin güç kazanması,
II.İtalya’nın erken bir şekilde teslim olması,
III.Okyanuslardaki Japon egemenliğinin sarsılması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili
olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
22-Potsdam Konferansı’nda; Alman silahlı kuvvetlerinin, Nazi birlik
ve örgütlerinin tümüyle kaldırılması, Alman savaş endüstrisinin
ortadan kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ve ekonomisinin
Müttefikler tarafından kontrol edilmesi kararları alınmıştır.
Bu kararlara bakarak Müttefiklerin aşağıdakilerden hangisine önem
verdiği savunulamaz?
23- Soğuk savaş deyimini ilk defa kullanan devlet adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truman
B) Marshall
C) Stalin
D) Attle
E) B.Baruch
24- Aşağıdakilerden hangisi; Berlin Buhranı süreci ile ilgili değildir?
A)Avrupalılar’ın Sovyetler Birliği’ni Berlinden çıkarmak için
girişimleri sonucu oluşan problemdir
B)Berlin II. Dünya Savaşı’ndan sonra dört işgal bölgesine ayrıldı
C)ABD, İngiltere ve Fransa henüz (buhrandan önce)işgal
bölgelerinde demokratik bir rejim tesisi edememişlerdi
D)Sovyetler Batılıları Batı Berlin’den atmaya karar verince buhran
başladı.
E) Berlin Buhranı savaş sırasında Batılılarla Sovyet Rusya
arasındaki işbirliğinin tamamen bittiğini gösteren bir hadise
olmuştur.
25-(II. Dünya Savaşı sonrası) Avrupa ülkelerinin kendi aralarında
ekonomik alanda birleşmesi; Bu işbirliği değerlendirilmeli; Eğer
hala ekonomik açık varsa ABD bu açığı kapatarak, Avrupa’da
Sovyet Rusya’nın fırsatçı durumuna engel olunmalı.
Yukarıda sözü edilen bu gelişmelerin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki
adı nedir?
A)Truman Doktrini
B)Avrupa Ekonomik Topluluğu
C)Marshall Planı
D)Büyük Avrupa Projesi
E) Shuman Planı ( Avrupa Birliği)
Adı: Soyadı:
Sınıfı: No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AGRUBU
E
O 15
O 16
O 17
O 18
O 19
O 20
O 21
O 22
O 23
O 24
O 25
O
O
O
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Download