ÖSS- YGS SORULARI 20. YÜZYIL BAŞLARI

advertisement
20. YÜZYIL BAŞLARI OSMANLI
DEVLETİ
1.
Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu ’nu destekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar
üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İngiltere
B) İtalya
D) Almanya
C) Rusya
E) Fransa
2.
Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye, Kavala Bulgaristan’a verilmiştir.
Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süregelen sorun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ege hava sahası
Anadolu’ya yakın olan Yunan adalarının durumu
Ege denizi kıta sahanlığı
Kıbrıs Adası’nın durumu
Batı Trakya’da kalan Türklerin durumu
3.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır.
Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Milliyetçilik
Islahatçılık
Devletçilik
Laiklik
Medeniyetçilik
4.
Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan
İstanbul Antlaşması’nda Bulgaristan’da kalan Türklerin mülk
edinmesi, müftülerini kendilerinin seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda
öğretimlerinin Türkçe olması gibi hükümler yer almıştır.
İstanbul Antlaşması’nda yer alan bu hükümler, Bulgaristan ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Milliyetçilik anlayışının önemini yitirdiğinin
Azınlıklar arasında dini duyguların zayıfladığının
Diğer Balkan ülkeleriyle ekonomik işbirliğine gidildiğinin
Azınlık haklarının korunacağına güvence verildiğinin
Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarının bittiğinin
5.
1876 Anayasası’yla, Müslüman olsun olmasın Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayanlar din, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin “Osmanlı” sayılmıştır.
Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyulduğunun bir göstergesi sayılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ümmetçilik anlayışının korunmasına
Azınlık haklarının sınırlandırılmasına
Birlik ve beraberliğin korunmasına
Geleneklere bağlı kalınmasına
Saltanat sisteminden vazgeçilmesine
6.
XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan
hangisinin “Milliyetçilik” i yansıtmadığı savunulabilir?
A) Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı
İngilizlerle işbirliği yapması
B) Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan
etmesi
C) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
D) Avusturya- Macaristan veliahtının bir Sırp öğrenci tarafından
öldürülmesi
E) Bosna- Hersek ve Sırbistan’da bağımsızlık hareketlerinin başlaması
7.
Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş,
bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine geçmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna
gelmiştir.
II. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırlarında
değişiklik olmuştur.
III. Osmanlı İmparatorluğu’na sınır komşusu olan bağımsız devlet
sayısı artmıştır,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8.
İtalya ve Almanya'nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü
birer devlet haline gelmeleri ve üstünlüklerini sağlamak
amacıyla destek aramaları Avrupa'da,
I. sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi,
II. güç dengesinin bozulması,
III. yeni ittifakların oluşması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
9.
Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı ülkesinde ordunun yenilikleri koruduğunun bir göstergesidir?
A) II.Osman’ın devlet düzeninde değişiklik yapmaya çalıştığı için
tahtan indirilmesi
B) Meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Olayı’nı
Hareket Ordusu’nun bastırması
C) III. Selim’in devlet düzeninde yaptığı değişiklikler nedeniyle
tahtan indirilmesi
D) IV. Mehmet döneminde ulufelerin zamanında ödenmemesi
üzerine yeniçerilerin ayaklanması
E) Yeniçeri sayısının artırılması, buna karşılık tımarlı sipahi sayısının azalması
10.
I. Kırım
II. Makedonya
III. Batı Trakya
Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler Balkan
Savaşları’ndan sonra azınlık statüsüne girmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
11.
İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği
yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker
çıkarıp Rodos ve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı.
Bu durumla ilgili olarak
I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir.
II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak
değerlendirmiştir.
III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12.
7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf
gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların
değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir.
Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken
İkinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto
etmiştir.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu
savunulamaz?
A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda, yitirdikleri toprakların bir kısmını geri
aldığının
B) İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası olduğunun
C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun
D) Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarılı
olabileceğini düşündüklerinin
E) İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinden rahatsız
olduklarının
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
E
A
D
C
C
D
E
B
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Download