Çalışma soruları 9. ders_22

advertisement
Çalışma soruları 9. hafta
•
•
•
•
•
•
•
•
Milli cemiyetler, Mondros Ateşkes Antlaşması'na bir tepki olarak Türk halkı tarafından kurulan cemiyetlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden biri değildir?
A. Trabzon Mudafa-i Hukuk Cemiyeti
B. Doğu vilayetleri Mudafa-i Hukuk Cemiyeti
C. İzmir Mudafa-i Hukuk Cemiyeti
D. Kilikyalılar Cemiyeti
E. Sulh ve Selmet-i Osmani Cemiyeti
•
•
•
•
•
•
•
I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’ne ait olan Musul’u İngiltere aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal
etmiştir?
A. Mudanya Ateşkes Antlaşması
B. Sevr Barış Antlaşmasına
C. Lozan Barış Antlaşmasına
D. Mondoros Mütarekesi
E. Ankara Antlaşması
•
•
•
•
•
•
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve işgallerin başlamasından sonra Anadolu'da birçok cemiyet kurulmuştur.
Cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A. Cemiyetlerden bazıları azınlıklar tarafından kurulmuştur.
B. Bazı cemiyetler işgallere destek vermiştir.
C. Cemiyetlerin tamamı işgalleri kolaylaştırmıştır.
D. İtilaf Devletlerinin desteklediği cemiyetler, Anadolu'yu parçalama amacı gütmüştür.
E. Cemiyetlerin bazıları, mandacılık fikrini benimsetmek istemiştir.
Mondros sonrasında Anadolu’da işgallerin başlamasından sonra birçok cemiyet kurulmuştur.
I. Mavri Mira Cemiyeti
II. İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
III. Redd-i ilhak Cemiyeti
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cemiyetlerin ortak özelliğidir?
•
A. İzmir'in işgaline karşı çıkmışlardır.
•
B. Batı Anadolu'da bağımsız devlet kurmak istemişlerdir.
•
C. Batı Anadolu'ya yönelik amaç gütmüşlerdir.
•
D. İzmir'in Yunanistan'a bağlanmasını amaçlamışlardır.
•
E. Pontusçulara karşı kurulmuşlardır
•
•
•
•
•
•
İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A. Yunanistan’ın bir dünya savaşına girmesine
B. Wilson prensiplerinin yayılmasına
C. Milletler cemiyetinin kurulmasına
D. Antlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına
E. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesine
Aşağıdakilerden hangisi ulusal varlığa zararlı cemiyetlerden değildir?
•
A. Sulh ve Selameti Osmaniye
•
B. Teali İslam Cemiyeti
•
C. Kilikyalılar Cemiyeti
•
D. WiIson ilkeleri Cemiyeti
•
E. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Anadolu’da milletin bilinçlenmesine ve direnişe geçilerek genel anlamda Kuva-yi Milliye hareketinin başlamasına neden olan
olay aşağıdakilerden hangisidir?
•
A. Musul’un İngilizler tarafından işgali
•
B. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali
•
C. Osmanlı Hükümeti’nin değişmesi
•
D. Güney Doğu Anadolu’nun Fransızlar tarafından işgali
•
E. İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul’a gelmesi
•
Download