YENİÇAĞ`DA AVRUPA-1 1. Yeniçağ Avrupası

advertisement
YENİÇAĞ`DA AVRUPA-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yeniçağ Avrupası'nda milli monarşilerin güçlenmesi, ferdin
kendini göstermesi, günümüz Avrupası'nın temellerinin
atılması ve Katolik kilisesinin yenilenmesi gibi birtakım
gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgilere göre,
I. Dinin etkisi tamamen kırılmıştır.
II. Feodalite rejimi zayıflamıştır.
III. Skolastik düşünce yıkılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
Avrupa tarihinde görülen,
I. Coğrafi Keşifler
II. Rönesans
III. Reform
IV. Fransız İhtilali
V. Endüstri Devrimi
gelişmelerinden hangileri ekonomik alanda mey
dana gelen değişme ve gelişmeleri daha fazla et
kilemiştir?
A) I ve II
B) III ve IV
C)lveV
D) II ve IV
E) III ve V
Reform hareketleri sonunda din adamlarının ayrıcalıklı sınıf
olmalarından doğan hakları kısıtlandı ve onlara duyulan
güven sarsıldı.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisinin
yaygınlaştığını gösterir?
A) Demokrasi
B) Milliyetçilik
C) Eşitlik
D) Hürriyet
E) Cumhuriyet
Reform hareketleri, Avrupa'da iç savaşlara neden o-lurken,
Osmanlı ülkesindeki Hristiyanlar bu hareketlerden
etkilenmemiştir.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi daha önemli olarak değerlendirilebilir?
A) Avrupa'da ulusçuluk akımının başlaması
B) Matbaanın Osmanlı ülkesine geç girmesi
C) Osmanlı'daki Hristiyanlar'ın güçsüz olması
D) Avrupa'da Rönesans'ın gerçekleşmesi
E) Osmanlı'daki Hristiyanlar'ın haklarının korunması
Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da
ilkçağ kültürü yeniden canlanmış, yeni mezhepler ortaya
çıkmış, bilim ve teknik konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir.
Bu bilgilere göre Avrupa'da Rönesans ve Reform
hareketlerinden önceki durum hakkında,
I. Halkın yönetimde etkili olduğu
II. Dinin, ihtiyaçları karşılamadığı
III. Sorgulayıcı bir yapı olmadığı
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Yeniçağ başlarında Avrupa'da, Coğrafi Keşifler ve Rönesans
hareketleri gibi gelişmeler, Katolik Kilisesine ve Papa'ya
bağlılığı ve güveni azaltmış, skolastik düşünceden giderek
uzaklaşılmıştır.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Avrupa'da teokratik devlet anlayışı zayıflamıştır.
B) Din adamlarının etkisi zamanla daha da artmıştır.
C) Toplumsal sınıf farklılıkları azalmıştır.
D) Feodalite'nin zayıflaması Katolik Kilisesi'nin etkin
liğini azaltmıştır.
E) Özgür düşünce ortamı tamamen ortadan kalkmış
tır.
7.
- Rönesans'la birlikte Avrupa'da "skolastik" düşüncenin
yıkılması
Reform'la birlikte Avrupa'da kilise otoritesinin zayıflaması
gelişmelerinin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa'da ulusal devletlerin ortaya çıkması
B) Feodalite'nin yıkılmasına sebep olması
C) Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan zor duruma
düşürmesi
D) Avrupa'da gelişmeyi önleyici faktörlerin ortadan
kalkması
E) Kağıdın bollaşması ve matbaa'nın kullanılmaya
başlanması
8. Katolik Kilisesi;
- Ortaçağ'da Yunan bilim ve düşünce adarr
Aristotales'in görüşlerine sahip çıkmıştır.
- Yeniçağ'da bazı kitapları ve bilimsel faaliyetleri ss
kıncalı görerek yasaklamıştır.
Kilise'nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisi ne
neden olduğu söylenemez?
A) Toplumsal gelişmenin önündeki engellerin kaldı
rılmasına
B) Skolastik düşüncenin yaygınlaşmasına
C) Kilisenin toplumlar üzerinde baskı kurmasına
D) Laik olmayan anlayışın yaygınlaşmasına
E) Düşünce ve bilim hayatının gerilemesine
9. Yeniçağ'da Avrupa dünyasında; feodalitenin yıkılma sıyla
mutlak krallıklar güçlenmiş, papalık - krallık mt cadelesi
kralların lehine sonuçlanmış, yeni mezheple ortaya çıkmış ve
pozitif düşünce skolastik düşünceni yerini almıştır. Bu
bilgilere göre, Yeniçağ Avrupası'yla ilgili,
I. Siyasi yapısının değiştiği
II. Kilisenin siyasi baskısının azaldığı
III. Milli devletlerin kurulduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
10. - Rönesans'ın ilk kez ortaya çıktığı İtalya'da birço devlet
bulunuyordu.
- Reform'un ortaya çıktığı Almanya'da birçok krallı ve
prenslik vardı.
Yalnızca bu bilgilere göre, Rönesans ve Reform'u ilk
olarak doğduğu ülkeler hakkında aşağıdakileı den
hangisi söylenebilir?
A) Merkezi krallıklar çok güçlüdür.
B) Avrupa'nın dini merkezleridir.
C) Siyasi birlik sağlanamamıştır.
D) Sanata ve edebiyata değer verilmiştir.
E) Demokrasi tam olarak egemendir.
11. Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden,
I. Avrupa'nın fakirliği, İslam dünyasının zenginliği
II. Soyluların toprak sahibi olmak istemesi
III. Kutsal yerlerin geri alınmak istenmesi
IV. ipek ve Baharat Yolları'nın müslümanların elind
olması
hangilerinin dini amaçlı olmadığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız III
12. Coğrafi Keşifler, dünya tarihinde sosyal, siyasal ve e-konomik
alanlarda önemli değişikliklere neden olmuştur.
Aşağıdakiierden hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte
olduğu söylenemez?
A) Burjuva sınıfının güçlenmesi
B) Sömürge imparatorlukların kurulması
C) Baharat ve ipek yollarının önem kaybetmesi
D) Kiliseye olan güvenin sarsılması
E) Keşfedilen yerlere Avrupa kültürünün yayılması
13. I. Coğrafi keşifler
II. Reform Hareketleri
III. Fransız İhtilali
IV. Sanayi inkılabı
Yukarıdaki
gelişmelerden hangilerinin Osmanlı
Devleti'ni olumsuz vönde etkilediği söylenemez?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve IV
C) Yalnız III
14. Avrupa'da Reform hareketleri sonunda görülen,
- Kiliseye ait geniş toprakların yağmalanması
- Eğitimde kilisenin etkisinin azalması
gelişmelerine bakılarak, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa'da gelişmeyi önleyici faktörler ortadan
kalkmaya başlamıştır.
B) Pozitif düşüncenin gelişmesi kolaylaşmıştır
C) Kilisenin ekonomik üstünlüğü sarsılmıştır
D) Eğitimde laikleşme çabaları başlamıştır
E) Papalık ve kilise nüfuzunu artırmıştır
15. Yeniçağ başlarında Avrupa'da görülen,
I. Pozitif düşüncenin gelişmesi, akla ve deneye önem verilmesi
II. Kilise dışında eğitim veren okulların açılması
III. Zenginliğin ölçüsünün toprak yerine, ticaret ve de
ğerli madenlerin olması
gelişmelerinden hangileri laikliğin ortaya çıkmasıyla
ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Download