Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)

advertisement
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
T
KAZ
AN
12-A
24
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)
1. XV. yüzyıldan itibaren Avrupalı tüccarlar, Müslümanların ticaretteki egemenliğine son vermek ve doğunun
zenginliklerine ilk elden ulaşmak için yeni yollar aramaya başlamışlardır.
Yalnız bu bilgiye dayanarak;
I. Mevcut ticaret yollarının Müslümanların kontrolünde
olduğu
II. Doğu dünyasının zengin olduğu
III. Coğrafi keşiflere zemin hazırladığı
4. Coğrafi Keşiflerle yeni ülke ve medeniyetler keşfedilmiş ve böylece Avrupa devletleri kendileri için yeni pazarlar bulmuşlardır. Bununla birlikte keşfedilen yerlere
Avrupa’dan göçler yapılmıştır.
Bu durumun;
I. Hristiyanlık yayılma imkanı bulmuştur
II. Akdeniz limanları önem kazanmıştır
III. Avrupa’nın zengiğnleşmesine zemin hazırlamıştır
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
sonuçlarından hangilerine yol açması beklenebilir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I,II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
2. Coğrafi keşiflerin başlamasında; pusulanın geliştirilmesi, açık denizlere dayanıklı gemilerin yapılması, coğrafya bilgisinin gelişmesi durumları etkili olmuştur.
Buna göre; coğrafi keşiflerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Teknolojik ve bilimsel gelişmeler
B) Hristiyanlığı yayma isteği
C) Doğunun zenginliklerine sahip olma isteği
D) Cesur gemicilerin yetişmesi
E) Yeni yerler görme isteği etkili olmuştur
3. Coğrafi keşiflerle değerli madenlerin yeni kıtalardan
Avrupa’ya gelişi sağlanmış, böylece o zamana kadar
zenginlik ölçüsü olan toprağın yerini altın ve gümüş
almıştır. Böylece ticaretle uğraşıp zenginleşen burjuva
sınıfı önem kazanmaya başlamıştır.
Yalnız bu bilgilere göre;
I. Avrupa’nın ekonomik yapısı değişmiştir
II. Yeni kıtalara göç yaşanmıştır
III. Yeni ticaret yolları keşfedilmiştir
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) Yalnız II
D) I ve II
5. Avrupa’da kiliseye duyulan güvenin sarsılması sonucu
skolastik düşünce önemini kaybetmiştir. İslam medeniyetinin de etkisiyle Batı dünyasında bilimsel ve kültürel
çalışmalar başlamıştır.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Rönesans hareketleri
B) Reform hareketleri
C) Haçlı seferleri
D) Coğrafi Keşifler
E) Fransız İhtilali
6. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, XV. ve XVI.
yüzyıllarda Avrupa’da, bilim, edebiyat ve sanat alanında meydana gelen gelişmeleri içermektedir. Rönesans
ilk olarak İtalya’da özgür insan tipini ortaya koyan hümanizm akımı ile başlamıştır.
Buna göre Rönesans ile ilgili;
I. Skolastik düşünceye karşı çıktığı
II. Feodaliteye tepki olarak doğduğu
III. Evrensel olduğu
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
TEST
24
12-A
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)
7. Yeni Çağ’da Avrupa’da görülen;
10. Yeniden düzenleme ve geliştirme anlamına gelen
Reform hareketleri, XVI. yüzyılda Almanya’da başlamış
ve kısa sürede yayılmıştır. Bu hareketle Katolik kilisesinin din ve din dışı faaliyetleri yeniden düzenlenmiştir.
I. Katolik kilisesi önemini kaybetmiştir
II. Derebeylikler sona ermiştir
III. Bilime ve sanata değer veren Mesen sınıfı oluşmuştur
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kilisenin aşırı güçlenmesi engellenmiştir
B) Kilise öncülüğünde başlamıştır
C) Siyasi nitelikli bir harekettir
D) Sadece Almanya ile sınırlı kalmıştır
E) Krallar bu hareketleri desteklememiştir
bu gelişmeler sosyal, siyasi, dini alanlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru bir sıralama olur?
Siyasi
III
II
III
II
I
Dini
II
I
I
III
II
8. Rönesans hareketleri sonucunda Avrupa’da;
I. Edebiyat, bilim, sanat ve düşünce alanında önemli
gelişmeler yaşandı
II. Kilise ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı
III. Skolastik düşünce yıkıldı
Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Güzel sanatlarda ilerleme yaşanmıştır
B) Reform hareketlerine zemin hazırlamıştır
C) Özgür düşünce ortamı doğmuştur
D) Dogmatik düşünce önem kaybetmiştir
E) Feodalite zayıflamıştır
9. Orta Çağ Avrupa’sında krallar papanın elinden taç
giyerlerdi böylece otoriteleri papa tarafından verilmiş
olurdu.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal
A) I
B) III
C) II
D) I
E) III
11. Aşağıdakilerden hangisi reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir?
A) Papa krallar üzerinde etkisini kaybetti
B) Mezhep birliği sağlandı
C) Kilise, topraklarını büyük ölçüde kaybetti
D) Papanın ve din adamlarının saygınlığı azaldı
E) Laik eğitim sistemi kuruldu
12. Almanyada Luther’in başlattığı reform hareketleri başarıya ulaşmıştır.
I. Alman prenslerinin desteğini almış olması
II. Özgür düşünce ortamının olması
III. Luther’in bildirisinin halk tarafından benimsenmesi
Buna göre; Ortaçağ Avrupa’sında Papalık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
KAVRAM
IM
Verilenlerden hangilerinin bu başarıya etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
C) I ve II E) I,II ve III
1
2 3
4
5
6
7 8
B) Yalnız II
D) II ve III
9 10 11 12
EST
AT
KAZAN
A) Hristiyan birliğini korudukları
B) Siyasi güce sahip oldukları
C) Toplumla kaynaştıkları
D) Din savaşlarını hızlandırdıkları
E) Nüfuzlarını kaybettikleri
..............
Download