2013-2014 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

advertisement
ADI:
AADI
SOYADI:
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU
7-D SINIFI SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
SINIFI:
NO:
Nizam-ı Cedit
Nişancı
İtfaiye Örgütü
Kazasker
Matbaa
Islahat Fermanı
II.Abdülhamit
Sekban-ı Cedit
Tanzimat Fermanı
II.Mahmut
Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz.
1
2
3
4
5
Osmanlı Devleti’nde ilk kez kanun gücünün üstünlüğü ………………….. …………………. ile ortaya çıkmıştır.
…………………………... III.Ahmet döneminde. İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur.
Osmanlı Devleti’nde adalet ve eğitim işlerine bakan divan üyesi ……………………….
III.Selim döneminde kurulan Avrupaî tarzdaki ordunun adı …………………………..’tir.
Yeniçeri Ocağı ve Divan-ı hümayun …………………………… döneminde kaldırılmıştır.
Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6- Osmanlı Devleti, Preveze Deniz Savaşı ile Karadeniz’de üstünlüğü ele geçirmiştir. (
7- İstanbul’un fethi ile Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ açılmıştır. ( )
8- Lale Devri sanatçılarından Levnî yaptığı heykellerle ün kazanmıştır. ( )
9- Ziraat Bankası sanayicilere kredi vermek amacıyla kurulmuştur. ( )
10- Halifelik, Mısır Seferi ile Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. (
)
)
Aşağıda verilen kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz.
11
12
13
14
15
Durum ya da Olay
Reform
Rönesans
Aydınlanma Çağı
Coğrafi Keşifler
Sanayi İnkılabı
İlgili Kişi ya da yer
İngiltere
Kristof Kolomb
Shakespare
Galileo
Martin Luther
Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.
16- Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;
 Matbaanın yaygınlaşması
 Rönesans Hareketleri
 İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi gibi
gelişmeler yaşanmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Coğrafi Keşifler
B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi
D) Reform Hareketleri
17 Lidya’da ilk paranın kullanılması
 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanılması
 Yunanlı Arşimet’in kaldıraç kanunlarını keşfetmesi
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gelişmeler ilk olarak Avrupa’da başlamıştır.
B) Günümüz uygarlığı farklı medeniyetlerin katkısıyla
oluşmuştur.
C) Ticaret ilk çağlarda oldukça gelişmiştir.
D) Ulaşım araçlarını gelişimi bilgi alışverişini
hızlandırmıştır.
18 Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğramıştır.
 Skolâstik düşünce yıkılmış, bilime dayalı düşünce
gelişmiştir
 Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda
kalmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi olayların
sonucudur?
A) Coğrafi keşifler – Reform – Rönesans
B) Reform – Coğrafi keşifler –Rönesans
C) Rönesans - Coğrafi keşifler – Reform
D) Coğrafi keşifler - Rönesans – Reform
22- Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından
hangisi, Osmanlıların yapılan keşiflerden olumsuz
yönde etkilenmesine neden olmuştur?
A) Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmeleri
D) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşanması
23- Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat
hareketleri sonucunda;




Matbaa kuruldu.
Ziraat Bankası açıldı.
Posta teşkilatı kuruldu.
19Kütüphaneler açıldı.
 Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’nın ekonomik Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanlardan hangisinde
yapısının değişmesi
değişim yaşandığına kanıt olamaz?
 Rönesans ile Skolâstik düşüncenin yıkılması
A) Askerlik
B) Ekonomi
 Kiliseye ve papaya olan güvenin azalması
C) Kültür
D) Haberleşme
Bu gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
24- Sanayi İnkılâbıyla birlikte üretim için gerekli ham
A) Yeni ticaret yollarının bulunması
maddeye ve üretilen malların satılacağı pazarlara
B) Özgür düşünce ortamının doğması
olan gereksinim artmıştır.
C) Kilisenin tamamen güven kaybetmesi
Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden
D) Mezhep birliği sağlanması
hangisine yönelmelerine neden olmuştur?
20- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın
başlamasının nedenlerinden biri olarak
gösterilemez ?
A) Matbaanın icadı ve bu sayede kitapların çokça ve
ucuz olarak basılması
B) Kâğıdın Avrupa’da yaygınlaşması ve bunun
sonucunda okuma yazma bilenlerin sayısının
çoğalması
C) Coğrafi keşiflerle zenginleşen yeni sınıfın,
sanatçıları koruması
D) Avrupa’daki derebeyliklerin Haçlı Seferleri’ni
desteklememesi
21- Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması
B) Ticaret yollarının değişmesi
C) Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine
katılması
D) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda
hammaddenin taşınması
A) Halkın yönetime katılmasını sağlamaya
B) Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
D) Dini hoşgörüyü artırmaya
25- II. Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen
aşağıdaki uygulamalardan hangisi Osmanlı
Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye ve
yeniliklerin önündeki tehdidi kaldırmaya
yöneliktir?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
B) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
C) Posta teşkilatının oluşturulması
D) Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
NOT: Her soru 4 puandır.
Süre 35 dakikadır.
Zeki DOĞAN
http://doganzeki.wordpress.com
Download