Rönesans

advertisement
Rönesans
XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan ve tüm Avrupa’ya
yayılan bilim, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında görülen
gelişmelere Rönesans adı verilir. Rönesans,”Yeniden Doğuş”
demektir.
Rönesans'ın Nedenleri
* Ortaçağ'ın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin
oluşması.
* Avrupa'nın İspanya'da Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile
İslam Medeniyeti'ni tanıması.
* Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve
düşüncelerin yayılması.
* Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve
sanatkârları himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması.
* Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa'da, sanattan ve
edebiyattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması.
* Antikçağ (Eskiçağ) eserlerinin incelenmesi.
* İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bazı bilginlerin İtalya'ya göç ederek
eski Yunanca'yı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları.
Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında İtalya'da başlamıştır.
Rönesans'ın ilk önce İtalya'da başlamasında; İtalya'nın
coğrafi konumu, ekonomik durumu, dini ve tarihi önemi,
siyasal durumu ve İslam Medeniyeti'nden etkilenmesi
önemli rol oynamıştır. İtalya'da Eskiçağ'dan kalan antik
eserleri incelemek ve benzerlerini yapabilmek amacıyla
akademiler kurularak Yunanca, Latince ve İbranice
metinler incelendi. Hümanizma, insanın kendini
tanımasına, yasalarını yapmasına ve haklarını
korumasına zemin hazırlamıştır.
Rönesans’ın Sonuçları
* Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni
bir dünya görüşü ortaya çıktı.
* Skolâstik düşünce yıkıldı. Düşüncede serbest bir ortam
doğdu.
* Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.
* Kilise zayıfladı. Bu durum Reform Hareketlerini başlattı.
* Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında
İslam Ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle
Avrupa Ülkeleri öne geçti.
* Avrupa'da insan faktörü öne çıktı. İnsanlar kendi
haklarına sahip çıkmaya başladılar.
REFORM
Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan
uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da
başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini
alandaki yeniliklere Reform denilmiştir.
Reform'un Nedenleri
* Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.
* Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi,
İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya
konulması.
* Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin
artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya
başlanması.
* Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında
kilisenin günahları affetmesi.
* Rönesans hareketlerinin etkisi.
* Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da
siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde
yenilik isteyenleri desteklemesi.
1517'li yıllarda Reform düşüncesi Almanya'da Martin
Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in
görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve
Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile
sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve
Kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir. Alman prensleri
istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul
ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi
ülkelerinde din işlerinin mutlak hâkimi haline geldiler.
Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka
yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya'da başlayan
Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve
Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.
Reform'un Sonuçları
* Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks
Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve
Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler
arasında çatışmalar başladı.
* Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
* Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek
zorunda kaldı.
* Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir
eğitim sistemi kuruldu.
* Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin
mallarına ve topraklarına el konuldu.

* Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki
etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı.
Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek
onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın
bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini
engellemiştir.
* Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele
etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
* Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi
oldular.
* Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara
uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı
planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı
gerçekleşmemiştir.
Berfin Kaplan
20120906016
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Download