Avrupa`daki Gelişmeler

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
10.
T
6
Avrupa’daki Gelişmeler
1. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
4. I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması
II. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi
III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi
A) Pusulanın kullanılması
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
C) Kralların gemicileri desteklemesi
D) Kâğıt ve matbaanın kullanılması
E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi
Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?
2. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu
B) Yeni kıta ve adalar keşfedildi
C) Avrupa’da Rönesans hareketi başladı
D) Yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi
E) Pozitif düşünce önem kazandı
3. Coğrafi keşiflerin sonucunda keşiflerde başı çeken
devletler tarafından ilk sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
I. İngiltere
II. Fransa
III. İspanya
IV. Portekiz
Coğrafi keşiflerin ardından ilk sömürge imparatorlukları yukarıdaki devletlerin hangileri tarafından
kurulmuştur?
A) I ve II
C) II ve III
E) III ve IV
Î
B) I ve III
D) II ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
5. I. Kapitülasyonlar verilmesi
II. Süveyş Kanalı Projesi
III. Hint Deniz Seferleri
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin
Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için
attığı adımlar içinde yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
6. Avrupa’da zenginlik ölçüsü olan toprak Coğrafi keşifler
ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır.
I. Tarım
II. Ticaret
III.Turizm
Buna göre Coğrafi keşiflerin ardından zenginliği
artırmak için yukarıdakilerden hangileri Avrupa’da
ön plana çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
TEST
TEST
23
6
Precautionary
Measures - Preferences
Avrupa’daki
Gelişmeler
7. I. Coğrafi Keşifler
II. Kavimler Göçü
III. Reform
10. İbni Sina’nın tıp alanındaki, İbni Heysem’in ise fizik ve
astronomi alanındaki eserleri yıllarca Avrupa’da ders
kitabı olarak okutulmuştur. Yine Avrupalılar kağıt yapımını İtalyan tüccarlar vasıtası ile Müslümanlardan
öğrenmiştir.
Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra
Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
A) Akıl ve bilimin önem kazanması
B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması
C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi
D) Özgür düşünce ortamının oluşması
E) Bilimsel çalışmaların hızlanması
9. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat ve
edebiyat alanındaki gelişmelere “Rönesans” denir.
Rönesans hareketi ilk olarak İtalya’da başlamıştır
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din
kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir.
Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.
A) Avrupa, bilim alanında zamanla Müslümanlardan
üstün konuma gelmiştir.
B) Batı, bilim ve kültürün gelişmesinde İslam dünyasından etkilenmiştir.
C) İslam dünyası yetiştirdiği bilim adamlarını değerlendirememiştir.
D) Avrupalı tüccarlar Müslümanlar ile yaptıkları ticaret
sayesinde zenginleşmiştir.
E) İbni Sina ile İbni Heysem Avrupa’daki okullarda ders
vermiştir.
11. Coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artmış, sanatçıları koruyan
Mesen adında bir sınıf ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında mesen sınıfı etkili olmuştur?
A) Rönesans
B) Dogmatizm
C) Reform
D) Feodalite
E) Mutlakiyet
12. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A) Kiliseye duyulan güven azaldı
B) Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce önem kazandı
C) Avrupa’da her alanda yeni bir dünya görüşü ortaya
çıktı
D) Avrupa’da mezhep birliği parçalandı
E) Avrupa’da akıl ve bilimin önemi arttı
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin
İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Katolik mezhebine mensup olması
B) Sanatçıların desteklenmesi
C) Özgür düşünce ortamına sahip olması
D) Ticaret yolları üzerinde bulunması
E) İslam uygarlıkları ile yakın ilişki içinde olması
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download