YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ-1 1. Haçlı Seferleri

advertisement
YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ-1
lastik düşüncenin ortadan kalktığının" göstergesidir?
A) Yalnız I
1. Haçlı Seferleri'nden sonra kralların barutu-ateşli silahlarda
kullanmalarıyla birlikte Avrupa'da derebeyliklerin yıkılma
2.
7.
Yeniçağ Avrupa'sında kağıt ve matbaanın kullanılmasının,
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından
I.
Okuma yazma oranının artması
biridir?
II.
Kilisenin konumunun sorgulanması
A)
Halkın dini duygularının zayıflaması
III. Bilgi aktarımının kolaylaşması
B)
Halkın bilgi düzeyinin artması
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına zemin
C)
Yeni ticaret yollarının bulunması
hazırladığı söylenebilir?
D)
Mutlak monarşik yapının güçlenmesi
A) Yalnız I
E)
Halkın daha da yoksullaşması
Haçlı Seferleri'nde, Avrupalıların doğu toplumlarından
8.
I.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Coğrafi Keşiflerle dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
I.
Barutun, top yapımında kullanılması
II.
II.
Kağıt üretimiyle birlikte kitapların ucuzlaması
III. Eğitimin kilisenin denetiminde olması
Skolastik düşüncenin egemen olması
III. Pusulanın kullanılması
IV. Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkması
aşağıdaki gelişmelerden hangilerini etkilediği söy-
gelişmelerinden hangileri "Papa'nın gücünü ve güve
lenemez?
nirliğini yitirdiğine" kanıt olarak gösterilebilir?
A) Merkezi krallıkların kurulmasını
A) I ve II
C) Kültür seviyesinin yükselmesini
B) II ve III
D) I ve III
C) I ve IV
E) II ve IV
9. XV. yüzyıl sonlarında ilkçağdaki Yunan ve Roma eserlerinin
D) Yeni kıtaların keşfedilmesini
incelenmesiyle
E) Okur-yazar oranının artmasını
ülkelerinde görülen sanat, edebiyat ve bilimde yaşanan
XIV. Yüzyılın başlarında,
gelişmelere "Rönesans" denir. Bu durum aşağıdakilerden
I.
II.
önce
İtalya'da
sonra
da
öteki
Avrupa
Fransa: Yüzyıl Savaşları'ndan yeni çıkmış ve fe
hangisinin bir göstergesi degüdjr?
odal güçlerin etkinliği sona ermişti.
A) Rönesans'ın halkın bir bölümü tarafından tepkiyle
İngiltere: Derebeyler arasındaki savaşlar sona er
mişti.
karşılandığının
B) Avrupa ülkelerinin birbirlerinden etkilendiğinin
III. Almanya: Kutsal Roma Germen imparatorluğu da
C) Rönesans'ın doğmasında Helen kültürünün etkili
denilen imparatorluğun içinde yaklaşık dört yüz
prenslik bulunmaktaydı.
olduğunun
D) Italya'daki gelişmelerin bu ülke ile sınırlı kalmadığı
IV. İtalya: Roma imparatorluğu'nun yıkılmasından son
ra Ceneviz, Venedik, Napoli gibi şehir devletleri ha
linde yaşamaktaydı.
nın
E) Avrupa'da birçok alanda değişimlerin yaşandığının
10. Coğrafi Keşiflerle geleneksel ticaret yolları olan İpek
Yeniçağ başlarında Avrupalı devletlerin bu durumları
ve Baharat Yollarına alternatif yolların bulunması,
dikkate alındığında hangisinin "güçlü bir devlet olarak
aşağıdakilerden
ortaya çıkması" beklenemez?
söylenemez?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
C) IH ve IV
Yeniçağın başlarında Avrupa'da var olan,
hangisine
neden
etmesine
B) Doğu ülkelerinin yoksullaşmasına
I.
Kralların Papa'nın elinden taç giymesi
C) Avrupalı tüccarların zenginleşmesine
II.
Kilisenin büyük topraklara sahip olması
D) Akdeniz limanlarının önemini yitirmesine
E) Avrupa da Osmanlılara karşı oluşan Haçlı düşün
durumlarından hangileri Katolik kilisesinin siyasi
yetkilere de sahip olduğunun kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
olduğu
A) Avrupalıların daha ucuza çeşitli hammaddeler elde
E) I, III ve IV
III. Eğitimin kilise tarafından örgütlenmesi
C) Yalnız IH
E) I, II ve III
cesinin sona ermesine
11. Aşağıdakilerden hangisinin Rönesans hareketlerinin
başlamasında etkisi olduğu söylenemez?
A) Haçlı Seferleri
5. XV. Yüzyılda Avrupa'da bilim adamlarının İlkçağda
B) Reform Hareketleri
Yunanlılar tarafından ortaya atılan dünyanın ve ge-
C) Coğrafi Keşifler
zegenlerin yuvarlak olduğu ve güneşin çevresinde
D) Kağıt ve matbaanın kullanılması
döndükleri düşüncesini yeniden ortaya atmalarının,
E) Hümanizm düşüncesinin yaygınlaşması
I.
Dünyanın tanınması amacıyla yapılan çalışmaların
hızlanması
uygulamalarına karşı çıkarak yeni mezheplerin ve yeni
II.
Denizcilik faaliyetine verilen desteğin artması
kiliselerin ortaya çıkmasına yol açmışlardır.
III. Kilisenin toplum üzerindeki etkinliğini artırması
12. Almanya'da Luther ve Fransa'da Calven Katolik Kilise-si'nin
Bu gelişmeler dikkate alındığında, XVI. yüzyıl Avru-
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
pa'sı için hangi yargıya ulaşılamaz?
A) Yalnız I
A) Bilimsel ve akılcı düşüncenin önü açılmıştır.
B) Yalnız II
D) I ve İli
6.
B) Yalnız II
D) I ve III
B) Doğu ülkelerinin ekonomik gücünün artmasını
4.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
süreci hızlandı.
öğrendiği;
3.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
E) I, II ve III
Rönesans Hareketleri ile ortaya çıkan,
I.
Özgür düşünce ortamının sağlanması
II.
Dinsel nitelikli sanatın önemini kaybetmesi
III. Bilimsel ve teknik gelişmelerin önünün açılması
durumlarından hangileri "Ortaçağda var olan sko-
B) Papalığın Avrupa üzerindeki etkisi zayıflamıştır.
C) Hıristiyan birliği sağlanmıştır.
D) Skolastik düşünce etkisini yitirmeye başlamıştır.
E) Katolik mezhebinde birlik bozulmuştur.
13. Yeniçağ Avrupa'sında meydana gelen,
I.
Coğrafi Keşiflerle birlikte İpek ve Baharat yollarının
önemini yitirmesi
II.
Matbaanın geliştirilmesiyle birlikte bilimsel yapıt ve
düşüncelerin yaygınlaşması
III. İtalya'nın İslam dünyası ile uzun süren ticari faali
yetleri sayesine İslam kültürünü yakından tanıması
IV. İstanbul'un fethiyle Bizans bilginlerinin İtalya'ya gi
derek Eski Yunanca'yı ve eserlerini öğretmeleri
gelişmelerinden hangilerinin Rönesans'ın başlamasını kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
14. I.
E) I, III ve IV
Luther Almanya'da bir bildiriyle endülüjans satışına karşı
çıkmıştır.
II.
Protestanlık mezhebinin çıktığı ilk dönemde, Alman
prensleri istedikleri mezhebi seçmekte ve uyrukları
na kabul ettirmede özgür bırakılmışlardır.
III. Protestan kilisesinin denetiminde olan bölgelerde
eğitim, kilisenin elinden alınarak laik eğitime geçil
miştir.
Bunlardan hangilerinin inanç özgürlüğü konusundaki
gelişmelere ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
15. Yeniçağ Avrupa'sında meydana gelen,
I.
Merkezi Krallıkların kurulması
II.
Rönesans hareketlerinin başlaması
III. Hümanizm hareketi ile ilkçağ eserlerinin Avrupa dil
lerine çevrilmesi
gelişmelerinden hangilerinin düşünce hayatının gelişmesine yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Download