soru cevap metoduyla tekrar (yükseliş-duraklama ve

advertisement
SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR
(YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)
Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı
bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu:
divan-ı hümayun
Bugünkü şehir olarak kabul edilen Osmanlı idari birimi:
sancak
Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan toprak:
Ocaklık
Osmanlı devletinde yönetici ve askeri sınıf:
seyfiye
Osmanlıda deniz kuvvetleri komutanı:
kaptan-ı derya
Reform hareketleri sonucunda ortaya çıkan mesleklerden biri:
Protestanlık
Avrupa devletlerinin XV. yüzyılın sonlarından itibaren yeni ticaret yolları
bulmak amacıyla başlattıkları seferler:
coğrafi keşifler
merkezi Vatikan olan Hıristiyanlığın en önemli mezheplerinden biri:
Katolik
Fatih Sultan Mehmet zamanında İtalya’da ele geçirilen bölge:
Otranto
Osmanlı Devleti ile İran arasındaki ilk antlaşma:
Amasya
Hıristiyanlıkta dinden çıkarma:
Aforoz
Geliri padişah kızlarının annelerine eşlerine ayrılan arazi türleri:
paşmaklık
Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’i Türk gölü haline getirilmesinde etkili olan
1538 tarihli deniz savaşı:
Preveze
Osmanlı devletinde saray okulu:
enderun
Osmanlı devletinde en büyük idari birim:
eyalet
El bombası ve top mermisi yapımı ve kullanımını gerçekleştiren Osmanlı
askeri sınıfı:
Humbaracı
DOĞRU-YANLIŞ ( )
1 ( )Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman zamanında İslam dünyasının
liderliğini ele geçirmiştir.
2 ( )Osmanlı devlet adamları coğrafi keşiflere karşı önlem almamıştır.
3 ( )Osmanlı devleti Otlukbeli savaşını kaybetmiştir.
4 ( ) Avusturya 1533 İstanbul antlaşması ile Osmanlı devletinin
üstünlüğünü kabul etmiştir.
5 ( )Fatih Sultan Mehmet zamanında viyana kuşatılmış fakat
alınamamıştır.
6 ( )Don Volga projesi İpek Yolu'nu yeniden işlerlik kazandırmak
amacıyla hazırlanmıştır.
7 ( ) Kanuni zamanında Cebre adası fethedilmiştir.
1-Y, 2-Y, 3-Y, 4-D, 5-Y, 6-D, 7-Y
Hangi Padişah Döneminde:
Osmanlı sınırlarının kuzey Afrika'ya kadar uzanması
Sultan II Selim
Venediklilere ticari ayrıcalıklar verilmesi:
Fatih Sultan Mehmet
Fransızlara kapitülasyonların verilmesi
Kanuni Sultan
Şehzade Cem'in isyan etmesi ve sorunun dış sorun haline gelmesi:
Sultan II Beyazıt
Ege adalarının fethedilerek Batı Anadolu'nun güvenliğinin sağlanması
Sultan II. Mehmet
Almanya karşında Fransa kralına destek olunması
Kanuni Sultan Süleyman
Şah Kulu isyanının bastırılması:
II. Beyazıt
Lehistan’ın Osmanlı himayesine alınması:
Sultan II. Selim
Saltanat yıllarının yükselme içerisinde duraklama dönemi sayılması:
II.Beyazıt
Baharat Yolu'na egemen olunması birinci:
I.
Selim
II.
Mohaç Meydan savaşı ile Macaristan'a egemen olunması:
Kanuni Sultan
İspanyada baskı gören Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi:
II. Beyazit
Avrupa kültürünün dünyaya yayılması:
Coğrafi Keşifler
Ulusal dillerde gelişmelerin hızlanması:
Rönesans
Paraya dayalı zenginlik anlayışının öneminin artması:
Coğrafi Keşifler
Katolik kilisesinde din birliğinin bozulması:
Reform
Sanatta bireyin ve bireysel özgürlüğün işlenmesinin yaygınlaşması:
Rönesans
Antik dönemin sanat düşünce ve kültürünün yeniden önem kazanması:
Rönesans
Burjuva sınıfının ticari olanaklarının daha da gelişmesi:
Coğrafi Keşifler
Eğitimin Katolik kilisesinin tek elinden alınması:
Reform coğrafi keşifler
Akdeniz ticaretine önem kaybetmesi coğrafi keşifler bilimsel gelişmelerin
hızlanması:
Rönesans
Kanal Projesi’nin Amacı
-Akdeniz ticaretini canlandırmak
-Uzakdoğu ile deniz ulaşımına kolaylaştırma
-Hint okyanusuna daha kolay açılmak
Don Volga Projesi Açılma amaçları:
-İpek yolunu canlandırmak
-Rusya'nın güneye inmesini önleme
-İran ile yapılan savaşlarda donanmadan yararlanma
-Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurma
DURAKLAMA DÖNEMİ:
Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşma:
Bahçesaray
Osmanlı devletinin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma:
Ferhatpaşa
Ülkenin zenginliğini sahip olduğu parayı maden kaynaklarına dayandıran
ekonomik görüş:
merkantalizm
Anadolu'da yaşanan isyanların genel adı:
Celali
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 tarihli anlaşma:
zitvatorok
Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyen ve bu nedenle öldürülen ilk Osmanlı
padişahı:
Genç Osman
II. Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı devletinin Avrupa’dan atmak
amacıyla oluşturulan Hıristiyanlık:
Kutsal İttifak
Osmanlı devleti büyük ölçüde toprak kaybı yaşadı 1699 tarihli anlaşma:
Karlofça
1645 - 1669 yılları arasında Osmanlı devletinin savaştığı İtalyan devleti:
Venedik
Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan:
Arşidük
Osmanlı padişahlarının tahta çıktığı zaman yeniçerilere dağıttıkları para:
Cülus
Osmanlı donanmasının ele geçirdiği son ada:
Girit
Otuz yıl savaşlarının ardından 1648 de imzalanan anlaşma
Vestfalya
TARİH ÖĞRETMENİNİZ SİZE BAŞARI DİLER.
Download