xx. yüzyıl başlarında osmanlı devleti

advertisement
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ
1.
6.
II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında ortaya çıkan
otorite boşluğu,
I. Bulgaristan,
II. Girit,
III. Arnavutluk
Osmanlı Devleti’nin yukarıdaki bölgelerden
hangilerini kaybetmesine ortam hazırlamıştır?
Osmanlı Devleti,
I. Cezayir,
II. Tunus,
III. Mısır
bölgelerinden hangilerini XX. yüzyılda sömürgeciliğin etkisi ile kaybetmemiştir?
7.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
8.
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV
4.
A)
B)
C)
D)
E)
T A R İ H
I. Kuzey Afrika,
II. Ege Denizi,
III. Orta Doğu,
IV. Balkan Yarımadası
Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılda yukarıdaki
bölgelerden hangilerindeki egemenliği sona
ermiştir?
Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin
ekonomik bağımsızlığının sona erdiği savunulabilir?
A)
B)
C)
D)
Kapitülasyonlar
Duyun-u Umumiye’nin kurulması
Osmanlı Bankası’nın kurulması
Devletin Yahudi ve Ermeni bankerlerden borç
alması
E) İngiltere’den dış borç alınması
5.
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ın İtalya tarafından işgali sırasında ordu bile gönderememesi,
devletin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya
koymuştur.
Osmanlı’nın bu durumu aşağıdaki olaylardan
hangisinin gerçekleşmesini kolaylaştırmıştır?
Duyun-u Umumiye’nin kuruluşu
Doksanüç Harbinin çıkışı
Balkan devletlerinin Osmanlı’ya saldırısı
Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından ilhakı
Bulgaristan’ın bağımsızlığının ilanı
Ö S S
3.
I. İngiltere
II. Fransa
III. Rusya
Yukarıdaki devletlerden hangisinin tarafsızlığını ilan etmesi ile Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a karadan da ordu gönderme imkânı ortadan kalkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
2.
TEST
03
I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutların bağımsızlığını ilan etmesi, XIX. ve XX. yüzyıllarda
Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumak için
uygulanan,
I. Türkçülük,
II. Batıcılık,
III. Ümmetçilik (Pan İslamizm)
IV. Osmanlıcılık
fikir akımlarından hangilerinin başarısızlığının
kanıtıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Trablusgarp Savaşı öncesi İtalya ile gizli bir anlaşma yaparak, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgaline
yeşil ışık yakan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
9.
I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne saldıran Balkan Devletleri arasında aşağıdakilerden
hangisinin olduğu savunulamaz?
A) Sırbistan
B) Romanya
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) Karadağ
A) Almanya - Avusturya B) Rusya - Fransa
D) Fransa - İngiltere
C) Rusya - İngiltere
E) Rusya - Avusturya
111
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
10. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşı’nda yenil-
14. I. ve II. Balkan Savaşları sonunda imzalanan
mesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisinin olduğu savunulamaz?
antlaşmalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Londra - Bükreş
B) Londra - Paris
C) Paris - Bükreş
D) Londra - Atina
E) Atina - İstanbul
Ekonomik ve askeri yönden zayıf olması
Dört devletle aynı anda savaşması
Almanya’nın vaat ettiği silahları göndermemesi
Komutanlar arsındaki siyasi çekişmeler
Devletin savaşa hazırlıksız yakalanması
15. II. Meşrutiyet’in ilanı ile iktidara gelen İttihat ve
Terakki Partisi, aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin kaderinin belirlenmesinde tek belirleyici olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti’nin
kaybettiği yerler arasında
hangisi yer almaz?
aşağıdakilerden
16. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin Midye-Enez hattının batısındaki toprakları kaybetmesi,
Balkan topraklarındaki Türkleri milli sınırların dışında bırakmıştır.
Bu durum Türkiye ile aşağıdaki hangi devletler
arasında Balkan Türkleri sorununa neden olmuştur?
Ö S S
T A R İ H
A) Arnavutluk
B) Bosna-Hersek
C) Makedonya
D) Batı Trakya
E) Ege Adaları
12. Balkan Savaşlarından zararlı çıkan devlet ikilisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
31 Mart vakası
I. Dünya Savaşı’nın çıkışı
1909 Anayasa değişikliği
Bab-ı Âli baskını
Osmanlı - Alman ittifakının yapılması
A)
B)
C)
D)
E)
Osmanlı - Yunanistan
Osmanlı - Sırbistan
Bulgaristan - Romanya
Osmanlı - Bulgaristan
Sırbistan - Yunanistan
Bulgaristan - Sırbistan
Bulgaristan - Romanya
Yunanistan - Bulgaristan
Yunanistan - Sırbistan
Sırbistan - Romanya
17. Aşağıda Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları ve uygulandıkları dönem eşleştirilmiştir.
Eşleştirmelerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz?
13. Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılda kaybettiği,
I. Kuzey Afrika,
II. Orta Doğu,
III. Balkan Yarımadası
bölgelerden hangilerinden, Anadolu’ya Türk
göçleri yaşandığı ve Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımının güçlendiği savunulamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
1C
11 B
112
Batıcılık - Tanzimat Dönemi
Osmanlıcılık - I. Meşrutiyet Dönemi
Ümmetçilik - Mutlakiyet Dönemi
Türkçülük - II. Meşrutiyet Dönemi
Adem-i Merkeziyetçilik - I. Meşrutiyet Dönemi
2A
12 D
3E
13 C
4B
14 A
5D
15 D
6A 7C 8E 9B
16 C 17 E
10 C
Download